Niewywiązywanie się przez lokatora z obowiązków wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Aktualności Administrowanie

Konsekwencją wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego było wprowadzenie szerokiego zakresu ochrony lokatorów oraz przyznanie im szeregu uprawnień, a także niewielkiego, w porównaniu do wachlarza praw, zakresu obowiązków.

Definicja lokatora

Punktem wyjścia do omówienia poszczególnych zobowiązań lokatora, a także skutków niewywiązywania się z nich jest ustalenie katalogu osób mieszczących się w zakresie definicji legalnej „lokatora”, którą ustawodawca stworzył na potrzeby ww. ustawy.

REKLAMA

Literalne brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: ustawa lub u.o.p.l.) nakazuje przyjąć, że aby można było mówić o „lokatorze” w znaczeniu ustawowym, dany podmiot musi być najemcą lokalu bądź legitymować się ważnym tytułem prawnym do lokalu, innym niż prawo własności.

Powyższe świadczy o tym, iż katalog podmiotów, które mogą zostać zakwalifikowane do kategorii lokatora, jest de facto otwarty, a poza zakresem tego pojęcia pozostają wyłącznie osoby, które używają lokalu bez tytułu prawnego bądź przysługuje im prawo własności nieruchomości, budynku, w którym znajduje się lokal lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek wraz ze znajdującym się w nim lokalem[1].

Obowiązki ustawowe lokatora

Określenie dokładnego zakresu obowiązków lokatora już na pierwszy rzut oka wydaje się jednak niełatwym zadaniem. O ile bowiem ustawodawca w sposób szeroki i wyraźny uregulował obowiązki ustawowe właścicieli lokali, o tyle w kontekście zobowiązań lokatorów ograniczył się jedynie do powierzchownego opisania kilku powinności, nie wymieniając ich przy tym enumeratywnie w żadnym z przepisów i zmuszając adresata do poszukiwania ich w treści całej ustawy.

Ostatecznie, z pomocą przychodzi jednak brzmienie art. 6b oraz art. 10–18 ustawy, które pozwalają na wyróżnienie podstawowych obowiązków lokatora, polegających w szczególności na:

  • utrzymywaniu lokalu we właściwym stanie technicznym,
  • udos...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy