Obowiązki ewidencyjno - finansowe zarządu (zarządcy) nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej

Aktualności Administrowanie

Przepisy ustawy o własności lokali[1] nakładają na zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 u.w.l. – opisany w przepisach dość ogólnie – obowiązek prowadzenia dla każdej nieruchomości ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Do jakich jednak czynności zobowiązany jest w związku z tym zarząd (zarządca) wspólnoty i w jaki sposób obowiązki te winny być realizowane w sposób prawidłowy i zgody z przepisami?

Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej – zakres zastosowania przepisów o rachunkowości

Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.w.l., do podstawowych obowiązków zarządu (zarządcy) wspólnoty w zakresie obowiązków ewidencyjno-finansowych ustawodawca zaliczył prowadzenie dla wspólnoty ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art. 14 u.w.l.) oraz zaliczek wnoszonych na ich pokrycie przez właścicieli lokali (art. 12 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 u.w.l.). Powyższy obowiązek obejmuje również rozliczenia z innych tytułów. Jak wyjaśnia się w doktrynie[2] – z nałożonego ustawą obowiązku prowadzenia dokumentacji finansowej wspólnoty wynika także bezpośrednio obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie planów finansowych na kolejny rok (art. 30 ust. 1 i 2 u.w.l.). Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej winno bowiem stanowić podsumowanie zapisów zawartych w ewidencji pozaksięgowej, a więc zawierać tylko ogólne informacje o jej sytuacji finansowej, tj. sumie wpływów (przychodów) i wydatków[3]. Z żadnego przepisu u.w.l. nie wynika jednocześnie, że w sprawozdaniu z zarządu nieruchomością za dany rok mają być ujęte wszystkie dane zawarte w ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, że należy wskazać, jakie kwoty uiścili poszczególni współwłaściciele oraz który ze współwłaścicieli zalega z płatnością i w jakiej wysokości[4].

REKLAMA

 

Uwaga!

Z żadnego przepisu nie wynika, że w sprawozdaniu z zarządu nieruchomością za dany rok mają być ujęte wszystkie dane zawarte w ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, że należy wskazać, jakie kwoty uiścili poszczególni współwłaściciele, oraz który ze współwłaścicieli zalega z płatnością i w jakiej wysokości.

 

Aktualnie, wobec zmiany brzmienia art. 29 ust. 1 u.w.l. przepisami ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o własności lokali[5], nie ma już wąt...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy