Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Administrowanie

13 grudnia 2022

NR 245 (Grudzień 2022)

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na inwestycje drogowe

0 298

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W orzecznictwie wskazuje się, że decydujące znaczenie dla zastosowania procedury określonej w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa) ma nie aktualny, tylko docelowy status drogi. Wyłączenie postępowań wywłaszczeniowych w zakresie omawianych spraw z ustawy o gospodarce nieruchomościami i włączenie ich do odrębnego aktu prawnego podyktowane było chęcią przyspieszenia budowy dróg. W odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich stosowne decyzje podejmuje wojewoda, natomiast w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych kompetencje takie posiada starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

REKLAMA

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Procedura rozpoczyna się od złożenia przez właściwego zarządcę drogi wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Taki wniosek może złożyć po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek taki zawiera m.in. stosowne mapy, określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego czy określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone.

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamiane są w drodze obwieszczenia.

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Wydawana jest ona w terminie 90 dni od złożenia wniosku i na jej skutek następuje wywłaszczenie.

Organ doręcza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Ponadto wysyła zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Wydanie nieruchomości

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Organ może nadać decyzji o inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym.

Decyzja w sprawie inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, m.in. zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. W przypadku, gdy decyzja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest zobowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego.

Odszkodowanie za wydanie nieruchomości

W decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie określa się wysokości odszkodowania – w tym przedmiocie wydawana jest d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy