Podatek od odszkodowania za wady budynku

Najnowsze orzecznictwo

Wszystkie środki pieniężne otrzymane przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie porozumienia, zawartego w celu uregulowania spornych kwestii (odszkodowania za wady budynku) pomiędzy wspólnotą a spółką A i spółką B przy jednoczesnym zachowaniu dobrosąsiedzkiej współpracy, będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1.

Stan faktyczny sprawy

W omawianej sprawie wspólnota mieszkaniowa obejmuje zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale niemieszkalne (tj. lokale użytkowe oraz garaż). Nieruchomość wspólnoty powstała w wyniku realizacji inwestycji deweloperskiej przez spółkę w likwidacji (dalej jako „spółka B”).

Wspólnota zawarła porozumienie ze spółką (dalej jako „spółka A”). Spółka A i spółka B są podmiotami powiązanymi i działają w ramach tej samej grupy podmiotów (AB Group).

Porozumienie zostało zawarte, aby uregulować sporne kwestie pomiędzy wspólnotą a spółką A i spółką B przy jednoczesnym zachowaniu dobrosąsiedzkiej współpracy. Porozumienie dotyczyło zasadniczo dwóch kwestii – odwołania oraz ugód.

REKLAMA

– odwołania
Spółka A zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalno-usługowego w sąsiedztwie innej nieruchomości. Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz dodatkowo jeden z właścicieli lokali (działając samodzielnie) złożyli niezależnie od siebie dwa odwołania od decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie tej inwestycji. Realizacja tej inwestycji mogła mieć negatywny wpływ na nieruchomość, w szczególności wiązać się z pogłębieniem istniejących wad budynku, za które odpowiada spółka B, polegających na pęknięciu ściany szczelinowej stanowiącej fundament budynku. Na podstawie porozumienia wspólnota i jeden z właścicieli lokali zobowiązali się do cofnięcia wskazanych odwołań i niewnoszenia odwołań lub innych środków zaskarżenia od decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji planowanej przez spółkę A, a także do powstrzymania się od innych działań, które mogłyby spowodować opóźnienie lub utrudnienia w realizacji inwestycji planowanej przez spółkę A. W zamian spółka A zobowiązała się do zapłaty na rzecz wspólnoty kwoty 964 779 zł w związku z cofnięciem...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy