Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej na wniosek właścicieli lokali

Aktualności

Przepisy ustawy o własności lokali [1] przewidują dwa przypadki, w których zebranie właścicieli lokali może zostać zwołane przez samych właścicieli, a więc bez inicjatywy w tym zakresie zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. Dotyczy to zarówno zwołania zebrania rocznego w sytuacji, gdy nie zostało ono zwołane w terminie ustawowym przez organ lub osoby uprawnione, jak też każdego innego niż roczne zebrania właścicieli lokali, które zwoływane jest wówczas jednak na ich wniosek. I ten drugi przypadek zostanie omówiony w niniejszym artykule.

Uprawnienie do zwołania zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Ustawodawca dopuścił możliwość, by zebranie ogółu właścicieli lokali mogło zostać zwołane nie tylko z inicjatywy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. – a więc podmioty posiadające przydaną samą ustawą kompetencję do zwoływania zebrań właścicielskich – lecz także na wniosek samych właścicieli, tworzących daną wspólnotę mieszkaniową [2].

Inicjatywa podjęta przez właścicieli lokali wymaga jednak – celem osiągnięcia zamierzonego skutku w postaci zwołania zebrania w odpowiedzi na zgłoszony wniosek – odpowiedniej większości głosów. Stosownie bowiem do art. 31 lit. b u.w.l. zebrania ogółu właścicieli lokali zwołuje się na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

ważne!
Zebrania ogółu właścicieli lokali zwołuje się na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, że konieczne jest zsumowanie wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej tych spośród właścicieli lokali, którzy opowiedzieli się za zwołaniem zebrania, a wynik tego działania winien wskazywać, iż pod wnioskiem o zwołanie zebrania podpisali się (poparli go) właściciele dysponujący łącznie nie mniej niż 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. Wielkość posiadanych udziałów wynika z aktów nabycia własności i ujawniana jest w treści ksiąg wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali.

Jak wynika z powyższego, kompetencja do żądania zwołania zebrania właścicieli lokali nie będzie przysługiwała natomiast 1/10 ogółu właścicieli lokali, jeżeli osoby te nie reprezentują jednocześnie 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej [3]. W doktrynie wyjaśnia się,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy