Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Prawnorzeczowy status balkonu, tarasu i loggii

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie statusu prawnorzeczowego balkonu (analogicznie również tarasu czy loggii). Zagadnienie to od wielu lat budzi kontrowersje zarówno w orzecznictwie, jak i wśród teoretyków prawa, co doprowadziło do wykształcenia się dwóch przeciwstawnych poglądów, natomiast prawidłowe zakwalifikowanie statusu prawnego balkonu w sposób bezpośredni wpływa na prawa i obowiązki właścicieli wyodrębnionych lokali, a także zarządców nieruchomości, w szczególności na ich odpowiedzialność za powstałe w tym miejscu usterki.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność byłych współmałżonków za zobowiązania względem wspólnoty mieszkaniowej

Na skutek rozwiązania małżeństwa przez sąd między małżonkami zmienia się ustrój majątkowy, powodując ustanie dotychczas trwającej wspólności majątkowej, co może rodzić po stronie zarządców uzasadnione wątpliwości, w jaki sposób rozliczać wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz zaległości małżonków wobec wspólnoty mieszkaniowej.

Czytaj więcej

Wspólnota mieszkaniowa jako strona w postępowaniach z zakresu Prawa budowlanego

W postępowaniach z zakresu Prawa budowlanego mających związek z nieruchomością wspólną, legitymację do reprezentowania interesu ogółu właścicieli lokali ma utworzona przez nich wspólnota mieszkaniowa.

Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości sąsiedniej z naruszeniem interesów WM

Jeżeli nieruchomość sąsiadująca z nieruchomością zbywaną, której zbycie ma nastąpić w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami1, jest przedmiotem współwłasności, to podmiotem legitymowanym do zaskarżenia na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2 są wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości działający wspólnie, a nie poszczególni, indywidualni współwłaściciele (właściciele lokali), niezależnie od wielkości udziałów przysługujących im w tej nieruchomości.

Czytaj więcej

Prawo członka SM do zaznajomienia się z dokumentami spółdzielni

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych1 regulują w sposób autonomiczny zakres uprawnień członków spółdzielni mieszkaniowej odnośnie do możliwości zapoznawania się z dokumentami związanymi z funkcjonowaniem spółdzielni i prowadzoną przez nią działalnością. Zakres tych uprawnień został już jednak ograniczony przez ustawodawcę.

Czytaj więcej

Zarząd powierzony a uprawnienie spółdzielni do zrzeczenia się służebności przechodu i przejazdu

Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli odmiennie regulująca kwestię zarządu – należy uznać, że nie jest wymagana zgoda współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jaką jest zrzeczenie się nieodpłatnej i bezterminowej służebności przechodu i przejazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Odmowa wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów – na przykładzie wyroku NSA

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych flory i fauny, postępowanie w sprawie wycinki zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na dokonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do tych gatunków. Rozstrzygnięcie w przedmiocie odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych flory i fauny nie mieści się jednak w granicach kompetencji przysługujących organom rozpoznającym sprawę w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Czytaj więcej

WSA: Zmiana sposobu użytkowania obiektu ma miejsce nie tylko przy zmianie jego funkcji

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[1] sąd analizował i przybliżył okoliczności, w których dochodzi do wymagającej zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zmiany sposobu użytkowania bywają niekiedy błędnie pomijane w praktyce zarządzania nieruchomościami, tymczasem stanowią czynność, dla której opłata legalizacyjna może okazać się kosztowna.

Czytaj więcej

Źródła ciepła i energii w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Obecne problemy podmiotów odpowiedzialnych – pytania i odpowiedzi

Wraz z pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. świat znacząco się zmienił. To, co wydawało się dla większości z nas niemożliwe, stało się faktem i znacząco przemodelowało sytuację geopolityczną Polski oraz całej Europy. Skutki wojny rozlały się błyskawicznie na rynki światowe i wpłynęły na kursy walut. Natomiast jednym z frontów zmagań wojennych stał się rynek energii, kształtujący w znaczącym zakresie koszty produkcji przemysłowej, a tym samym ceny detaliczne produktów. Rosja do wybuchu wojny była przecież głównym eksporterem do Europy mediów energetycznych (gazu ziemnego, węgla kamiennego oraz ropy). Bez wcześniejszych przygotowań zmiana dostawcy surowców energetycznych jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwa. Po pierwsze Europa jest dużym konsumentem surowców energetycznych, a wszelkie decyzje Unii Europejskiej wymagają akceptacji wszystkich krajów członkowskich.

Czytaj więcej

Czy za zarząd społeczny we wspólnocie mieszkaniowej należy się wynagrodzenie?

Nawet wówczas, gdy z mocy uchwały właścicieli lokali zarząd jest tzw. zarządem społecznym, to jego członkowie sami będący właścicielami lokali w danej wspólnocie mogą domagać się od niej wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj więcej

Usunięcie drzewa przez spółdzielnię mieszkaniową bez zezwolenia – na przykładzie wyroku NSA

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj więcej

Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego na tereny zabudowy mieszkaniowej – na przykładzie wyroku NSA

Realizacja celów ochrony przed hałasem emitowanym z zakładu, nie jest – stosownie do treści art. 115a ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska – ograniczona do działań wskazanych w tym przepisie. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” pozwala przyjąć, że działania wskazane tym przepisie nie stanowią katalogu zamkniętego. Tym samym dla realizacji celów przewidzianych w Prawie ochrony środowiska konieczne może się okazać zastosowanie różnych, uzupełniających się działań, w tym np. obowiązku informowania organu o dokonywanych pomiarach hałasu przez podmiot do tego zobowiązany i ich wynikach.

Czytaj więcej