Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sprawność postępowania istotna dla spraw o złożenie rachunku z zarządu współwłasnością

W sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 (sygn. akt: III CSK 231/18) sąd wyraził pogląd co do specyfiki postępowania o zobowiązanie do złożenia rachunku z zarządu nieruchomością pomiędzy współwłaścicielami.

Czytaj więcej

Zbycie lokalu nie wymaga zwrotu uiszczonych zaliczek na fundusz remontowy

Niewłaściwe jest twierdzenie, że wspólnota mieszkaniowa nie może gromadzić w okresach dłuższych niż roczne środków na remonty i że powinna ściśle rozliczać wszelkie prace wyłącznie w odniesieniu do okresów, gdy dane prace zostały zrealizowane. Oznaczałoby to negację konstrukcji dopuszczalności i celowości tworzenia funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej*.
*Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział XII Cywilny z 18 października 2019 r. (sygn. akt: XII C 711/19)

Czytaj więcej

Wykorzystanie placu zabaw przez przedszkole

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 maja 2018 r. (sygn. akt: I ACa 1461/17) rozstrzygającym spór w związku z uchwałą o zasadach korzystania przez członków wspólnoty ze znajdującego się na terenie nieruchomości wspólnej placu zabaw, formalnie określoną jako uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie porządku domowego.

Czytaj więcej

Wspólnota może wydzielić na terenie wspólnym miejsca postojowe dla posiadaczy lokali mieszkalnych do ich wyłącznego korzystania

Dążenie powoda do przyznania mu identycznych uprawnień jak pozostali współwłaściciele, w sytuacji ograniczonej liczby miejsc parkingowych i faktu, że jego współposiadanie różniło się od rodzaju współposiadania pozostałych członków wspólnoty (posiadanie garażu, a nie lokalu mieszkalnego lub użytkowego), było sprzeczne z art. 5 k.c. art. 206 k.c. i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali*.

Czytaj więcej

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej posiadanym udziałom w nieruchomości

Do otrzymywanych środków nie znajduje zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie stanowią one dla wnioskodawczyni środków z tytułu ubezpieczeń majątkowych*.

*Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2019 r. (sygn. akt: 0115-KDIT2-2.4011.319.2019.1.HD)
 

Czytaj więcej

Nielegalna zmiana sposobu użytkowania – stworzenie pokoi noclegowych dla pracowników

W sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2018 roku (sygn. akt: II OSK 3220/17) sąd analizował przesłanki do uznania, że inwestor/właściciel dopuścił się zmiany sposobu użytkowania. Wskazał, że nie dochodzi do niej jedynie w sytuacji realizacji robót budowlanych.

Czytaj więcej

Możliwość reprezentacji na zebraniu członków przez zarząd wspólnoty

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 marca 2019 roku (sygn. akt II CSK 84/18) Sąd Najwyższy zajmował się kwestią uprawnień do reprezentacji właścicieli mieszkań przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Czytaj więcej