Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wypowiedzenie umowy najmu z uwagi na „ważne przyczyny”

W większości przypadków osoby wynajmujące lokale mieszkalne ograniczone są co do możliwości rozwiązania umowy najmu przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przesłanki pozwalające na wypowiedzenie takiej umowy wskazane są w art. 11 tej ustawy. Nie wszystkie jednak pozwalają na jednoznaczne określenie sytuacji, kiedy takie wypowiedzenie będzie dopuszczalne.

Czytaj więcej

Powiększenie otworu okiennego i wykonanie drzwi zewnętrznych do lokalu na parterze budynku jako przebudowa budynku

Czynność polegającą na wykonaniu zmian w zakresie przebudowy ściany zewnętrznej z okna na drzwi wejściowe do lokalu użytkowego należy uznać za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, bowiem zmierza ona do zmiany muru zewnętrznego, który służy do użytku wszystkich właścicieli lokali.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2019 roku (sygn. akt: I Ns 367/18)

Czytaj więcej

Przychód ze zwrotu zaliczek oddanych członkom wspólnoty mieszkaniowej

Nadwyżka powstała po dokonaniu rozliczenia nie stanowi dochodu wspólnoty, ponieważ wspólnota ma obowiązek rozliczyć zaliczki i albo wezwać właściciela lokalu do dopłaty, albo jest zobowiązana dokonać zwrotu nadpłaty właścicielom. Ponadto zaliczki wpłacone wspólnocie traktowane są do momentu ich rozliczenia jako własność właścicieli lokali i ich zwrot jest czynnością fizyczną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 października 2018 r. (sygn. akt: 0114-KDIP2-3.4010.246.2018.1.MC)

Czytaj więcej

Czy zarządca odpowiada za zły stan techniczny budynku wspólnoty?

Z upływem lat niekonserwowane elementy budynku ulegały stopniowej degradacji na skutek działania czynników atmosferycznych.

Zarządca powołany jest po to, aby wspomagać właściciela w zarządzie nieruchomością, lecz nie po to, aby wyręczać go w realizacji obowiązków.

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn. akt: II K 340/17)

Czytaj więcej

Kiedy wspólnota nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2018 r. (sygn.: 0112-KDIL4.4012.499.2018.2.EB)

Czytaj więcej

Czy i kiedy można dokonać ustaleń co do warunków wydzielenia nieruchomości pod drogę publiczną?

W wyroku z 18 stycznia 2018 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt: V CSK 261/17) zajmował się kwestią dopuszczalności i ważności umowy zawartej pomiędzy gminą a inwestorem w zakresie wydzielenia z nieruchomości inwestora działek drogowych oraz ustaleń w zakresie odszkodowania z tego tytułu.

Czytaj więcej

Projekt budowlany etapowanej inwestycji

W wyroku z 11 września 2018 roku (sygn. akt: II OSK 2010/17) Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawę pozwolenia na budowę pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie siłowni elektrowni wiatrowej, dokonując analizy wymagań projektu budowlanego etapowanej inwestycji.

Czytaj więcej

Zgoda na sprzedaż alkoholu czynnością przekraczającą zwykły zarząd

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II SA/Bd 835/17) poza kwestiami proceduralnymi, sąd – dość nietypowo – analizował również kwestie uchwał wspólnoty mieszkaniowej i zasad zarządzania nieruchomością wspólną, które były związane z możliwością uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej

Wykluczenie członka spółdzielni – co bada sąd w postępowaniu o uchylenie uchwały?

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 lutego 2018 roku (sygn. akt: VI ACa 1402/16) sądy zajmowały się analizą uchwały wykluczającej z członkostwa w spółdzielni. Warto odnotować stanowisko sądu, w którym udzielił on odpowiedzi na pytania: jakie elementy w takim postępowaniu sąd powinien brać pod uwagę oraz jaki jest zakres kontroli sądowej tego typu uchwał?

Czytaj więcej

Tytuł spółdzielni do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2018 roku (syg. akt: VII SA/Wa 144/18) analizowano konieczność udzielenia zgody przez wszystkich właścicieli lokali na realizację robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia zasilającej kuchnie gazowe z piekarnikami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Czytaj więcej