Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej

W sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 6 kwietnia 2018 roku (sygn. akt: I ACa 1023/17) sądy zajmowały się wzbudzającą często emocje kwestią sprawozdań przygotowywanych przez zarządy wspólnot mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Jak rozliczyć lokale, w których wodomierze były niesprawne lub nie miały legalizacji

Na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek legalizacji wodomierza lub jego wymiany.

Właściciel ma obowiązek udostępnienia lokalu, a skoro wymiana nie dotyczy lokali właścicieli, którzy wyrazili na to zgodę, można mieć wątpliwości, czy zarząd nie będzie usiłował wymóc montażu takich wodomierzy również na osobach, które nie wyraziły zgody na ich montaż. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – XII Wydział Cywilny z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt: 129/18

Czytaj więcej

Wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego

Wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza. Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom, nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt: 0111-KDIB1-2.4010.359.2018.2.MM

Czytaj więcej

W jaki sposób można modyfikować treść umowy sprzedaży ciepła

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest zobowiązane do zawarcia umowy kompleksowej z odbiorcą końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej tego przedsiębiorstwa na wniosek tego odbiorcy.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt: XVII AmE 84/16) 

Czytaj więcej

Dochód wspólnoty z tytułu odszkodowania za błędy i usterki wykonawcy inwestycji jest zwolniony z podatku

Przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wielkość dochodu z tej gospodarki, który z kolei korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej i wydatkowanej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wspólnoty. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skar- bowej z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt: 0114-KDIP2-3.4010.219. 2018.2.MC)

Czytaj więcej

Przedmiot analizy sądu w postępowaniu o uchylenie uchwały wspólnoty

W treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 lipca 2018 roku (sygn. akt: V ACa 640/17) sąd, rozstrzygając analizowaną sprawę, pochylił się również nad elementami z zakresu teorii sądowej kontroli uchwał wspólnot mieszkaniowych, na które warto zwrócić uwagę.

Czytaj więcej

Określenie sposobu zarządzania nieruchomością przy zarządzie przymusowym

W wyroku z 22 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu zajmował się pozwem o uchylenie uchwał podjętych w odniesieniu do nieruchomości, w której funkcję zarządu sprawował wyznaczony przez sąd zarządca przymusowy.

Czytaj więcej

Wspólnota nie może podjąć uchwały w sprawie usunięcia krzyża aptecznego z elewacji budynków, gdy już go usunięto

Uchwała narusza interes powódki w części, w jakiej właściciele upoważnili zarząd pozwanej do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia krzyża aptecznego z elewacji budynków. W protokole zebrania wskazano bowiem, że administrator przed głosowaniem poinformował właścicieli, że krzyż został usunięty, ale mimo tego przystąpiono do głosowania. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 19 października 2017 r., sygn. akt I C 390/17
 

Czytaj więcej

Wspólnota powinna wystawiać faktury na żądanie członka wspólnoty z tytułu dostawy towarów i usług (głównie mediów) dotyczących wyłącznie utrzymania lokali indywidualnych

Obowiązek wystawienia faktury przez podatnika zwolnionego z VAT występuje wyłącznie na wniosek nabywcy zgłoszony w ww. terminie. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.439.2017.1.MN

Czytaj więcej

W sprawie o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie można żądać zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej

Właściciel lokalu w sprawie o uchylenie wspólnoty mieszkaniowej, ustalającej opłaty bieżące na pokrycie kosztów zarządu w formie miesięcznych zaliczek, nie może skutecznie domagać się zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt I C 574/17

Czytaj więcej

Moment powstania przychodów z działalności statutowej wspólnoty oraz terminy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od lokali użytkowych

Wpłaty z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu stanowią dla wspólnoty przychód podatkowy w dacie ich otrzymania. Wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych do 20. dnia każdego miesiąca. Jeżeli po dokonaniu ostatecznego rozliczenia, które ma nastąpić do 31 marca następnego roku, okaże się, że pobrane zaliczki na media zostały zwrócone (w całości lub w części) członkom wspólnoty, będzie ona mogła pomniejszyć przychód o te kwoty. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2017 r. (sygn.: 0114-KDIP2-3.4010.303. 2017.2.MC)
 

Czytaj więcej

Wspólnota nie musi demontować szlabanu, żeby udostępnić przejazd wszystkim osobom

Właściciel może postawić na nieruchomości szlaban, byleby zapewnił przejazd przez niego osobom uprawnionym. W wykonywaniu służebności gruntowych niezbędne jest zatem wypośrodkowanie celu, w jakim służebność tę ustanowiono, oraz interesu nieruchomości obciążonej. Dodatkowo ustanowiona służebność nie ma charakteru drogi koniecznej – jest to tylko dodatkowy alternatywny dojazd do nieruchomości.
Wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy. Wydział I Cywilny z dnia 24 stycznia 2018 roku (sygn. akt: I C 250/17)
 

Czytaj więcej