Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Opłaty za koszty zarządu uiszczane przez właścicieli lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nie są zwolnione z podatku

Pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, gdyż działalność ta nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 listopada 2017 r. (sygnatura: 0111-KDIB1-3.4010.384.2017.1.BM)
 

Czytaj więcej

Nie można zaskarżyć uchwały, która nie została podjęta

Sąd może skontrolować tylko podjętą uchwałę. W przeciwnym wypadku sądy mogłyby narzucać członkom wspólnot mieszkaniowych, jakiego rodzaju uchwały mają oni podejmować. Ustawa o własności lokali jedynie wyjątkowo dopuszcza ingerencję sądu, jeśli uchwała wspólnoty mieszkaniowej nie jest podejmowana, mimo że jej uchwalenie jest celowe. Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu I Wydział Cywilny z dnia 13 lutego 2018 r. (sygn. akt: I C 122/17)

Czytaj więcej

Kiedy przychód z najmu części strychu będzie zwolniony z podatku

W przypadku gdy strychy stanowiące nieruchomość wspólną służą osobom trzecim (innym niż mieszkańcy), nieużytkującym lokali mieszkalnych w zasobach wspólnoty, tracą związek z celami mieszkaniowymi, gdyż są wykorzystywane w działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2018 r. (sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.297.2017.2.BJ)

Czytaj więcej

Roczne sprawozdanie to tylko uproszczona dokumentacja finansowa

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek prowadzić tylko uproszczoną dokumentację finansową. Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie podlega zatem rygorom przewidzianym w przepisach o rachunkowości. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Wydział I Cywilny z dnia 5 kwietnia 2018 roku (sygn. akt: IC 742/17)
 

Czytaj więcej

Sprzątanie budynków, konserwacja i drobne naprawy nie są zwolnione z podatku

Usługi takie jak sprzątanie budynków oraz drobne naprawy konserwacyjne nie powinny być traktowane jako element usługi zarządzania nieruchomościami i należy je opodatkować odrębnie. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. (sygn.: 0112-KDIL2-1.4012.62.2018.1.AS)
 

Czytaj więcej

Zarząd odpowiada za prawidłowe wykonywanie uchwał wspólnoty

Każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną, ale prawo to nie ogranicza jednocześnie uprawnień zarządu (lub zarządcy) do kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej, reprezentowania jej na zewnątrz i w stosunkach między poszczególnymi właścicielami lokali ani też uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności zwykłego zarządu. Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku, I Wydział Cywilny z dnia 20 marca 2014 r. (sygn. akt: I C 1702/13)
 

Czytaj więcej

Kiedy wynajem komórek lokatorskich i miejsc postojowych korzysta ze zwolnienia z VAT

Przychody uzyskane z wynajmu czterech komórek lokatorskich i dwóch miejsc postojowych (osobom będącym członkami wspólnoty lub/i osobom niebędącym członkami wspólnoty) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą wliczane do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.162.2018.3.JP)
 

Czytaj więcej

Czy można wyrazić zgodę i upoważnić zarząd wspólnoty do wystąpienia do sądu za wady nieruchomości?

Nałożenie obowiązku dokonywania wpłat na fundusz związany z kosztami procesu wytoczonego w oparciu o przelane roszczenia na wszystkich właścicieli niewątpliwie narusza interesy właścicieli niezawierających umów cesji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 21 czerwca 2018 r. (sygn. akt: V ACa 1413/17)

Czytaj więcej

Opodatkowanie przenoszenia na najemców opłat za czynsz do wspólnoty mieszkaniowej

Najem lokali użytkowych przy jednoczesnym obciążaniu najemców opłatami z tytułu zużycia mediów stanowią odrębne świadczenia, tj. najem lokali oraz dostawę towarów energii cieplnej i świadczenie usług (dostarczenia ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków – kanalizacji). Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 lipca 2018 r. (sygn. akt: 0114-KDIP1-1.4012.329.2018.1.AM)
 

Czytaj więcej

W jaki sposób wspólnota powinna prawidłowo rozliczyć przychody z wynajmu części dachu pod antenę telefonii komórkowej

Prawidłowo ustalone koszty uzyskania przychodów, których nie można przypisać do konkretnych źródeł przychodów, w celu ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania rozliczyć należy w sposób określony w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem w takim stosunku, w jakim przychody z tych źródeł pozostają w ogólnej kwocie przychodów z całokształtu prowadzonej działalności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt: 0111-KDIB1-3.4010.192.2018.2.MST)
 

Czytaj więcej

Wspólnota powinna uregulować „dzikie” parkowanie na części wspólnej

Aby poszczególne miejsca parkingowe zostały przydzielone do wyłącznego korzystania poszczególnych właścicieli lokali, to wspólnota, a nie zarząd musi podjąć w tym zakresie stosowaną uchwałę. Aby móc ewentualnie przydzielić miejsca parkingowe, należy je najpierw wydzielić, oznaczyć i zidentyfikować, co jest czynnością typowo techniczną i niewymagającą podjęcia uchwały.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 25 czerwca 2018 r. (sygn. akt: III C 1638/17)

Czytaj więcej

Elementy nieruchomości wspólnej objęte współwłasnością przymusową nie mogą być wydzielone na odrębną własność

Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Własność lokalu jest prawem głównym i nadrzędnym, a udział w nieruchomości wspólnej jest prawem z nim związanym i dzieli jego los.Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku I Wydział Cywilny z dnia 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt: I C 145/18)
 

Czytaj więcej