Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Odmowa wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów – na przykładzie wyroku NSA

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych flory i fauny, postępowanie w sprawie wycinki zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na dokonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do tych gatunków. Rozstrzygnięcie w przedmiocie odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych flory i fauny nie mieści się jednak w granicach kompetencji przysługujących organom rozpoznającym sprawę w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Czytaj więcej

WSA: Zmiana sposobu użytkowania obiektu ma miejsce nie tylko przy zmianie jego funkcji

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[1] sąd analizował i przybliżył okoliczności, w których dochodzi do wymagającej zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zmiany sposobu użytkowania bywają niekiedy błędnie pomijane w praktyce zarządzania nieruchomościami, tymczasem stanowią czynność, dla której opłata legalizacyjna może okazać się kosztowna.

Czytaj więcej

Źródła ciepła i energii w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Obecne problemy podmiotów odpowiedzialnych – pytania i odpowiedzi

Wraz z pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. świat znacząco się zmienił. To, co wydawało się dla większości z nas niemożliwe, stało się faktem i znacząco przemodelowało sytuację geopolityczną Polski oraz całej Europy. Skutki wojny rozlały się błyskawicznie na rynki światowe i wpłynęły na kursy walut. Natomiast jednym z frontów zmagań wojennych stał się rynek energii, kształtujący w znaczącym zakresie koszty produkcji przemysłowej, a tym samym ceny detaliczne produktów. Rosja do wybuchu wojny była przecież głównym eksporterem do Europy mediów energetycznych (gazu ziemnego, węgla kamiennego oraz ropy). Bez wcześniejszych przygotowań zmiana dostawcy surowców energetycznych jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwa. Po pierwsze Europa jest dużym konsumentem surowców energetycznych, a wszelkie decyzje Unii Europejskiej wymagają akceptacji wszystkich krajów członkowskich.

Czytaj więcej

Czy za zarząd społeczny we wspólnocie mieszkaniowej należy się wynagrodzenie?

Nawet wówczas, gdy z mocy uchwały właścicieli lokali zarząd jest tzw. zarządem społecznym, to jego członkowie sami będący właścicielami lokali w danej wspólnocie mogą domagać się od niej wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj więcej

Usunięcie drzewa przez spółdzielnię mieszkaniową bez zezwolenia – na przykładzie wyroku NSA

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj więcej

Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego na tereny zabudowy mieszkaniowej – na przykładzie wyroku NSA

Realizacja celów ochrony przed hałasem emitowanym z zakładu, nie jest – stosownie do treści art. 115a ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska – ograniczona do działań wskazanych w tym przepisie. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” pozwala przyjąć, że działania wskazane tym przepisie nie stanowią katalogu zamkniętego. Tym samym dla realizacji celów przewidzianych w Prawie ochrony środowiska konieczne może się okazać zastosowanie różnych, uzupełniających się działań, w tym np. obowiązku informowania organu o dokonywanych pomiarach hałasu przez podmiot do tego zobowiązany i ich wynikach.

Czytaj więcej

WSA: nadzór budowlany powinien zająć się zabudową miejsca postojowego w hali

W sprawie rozpoznawanej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2022 roku (sygn. II SA/Ke 330/22) przedmiotem rozważań była możliwość wszczęcia postępowania w razie wykonywania robót budowlanych niezgodnie z ustawą, ale również ścieżka postępowania w razie zabudowy miejsc w hali garażowej niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Czytaj więcej

Powiększenie lokalu o części wspólne budynku bez zgody członków wspólnoty

Skoro na powiększenie lokalu o części wspólne budynku należące do wspólnoty, a także połączenie dwóch lokali nie było zgody pozostałych członków wspólnoty, to trudno mówić, aby treść księgi wieczystej była niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, dlatego że stan ten nie uległ zmianie, zmienił się jedynie stan faktyczny. Za niedopuszczalne należy natomiast uznać wykorzystywanie instytucji powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 u.k.w.h.), które stanowi rodzaj powództwa o ustalenie stanu prawnego, dla prawnego usankcjonowania czynności faktycznych, które zostały przeprowadzone bezprawnie, w warunkach naruszenia przepisów ustawy o własności lokali.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30 września 2022 r. (sygn. akt: IX Ca 647/22).

Czytaj więcej

Zasiedzenie przez spółdzielnię mieszkaniową zabytków – na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

Przepisy ustawy z 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, które zawierają zakaz nabywania w drodze zasiedzenia własności narodowego dobra kultury Rzeczypospolitej Polskiej należącego do zbiorów publicznych, nie znajdują zastosowania do nabycia w drodze zasiedzenia takiego dobra kultury, jeżeli do zasiedzenia doszło jeszcze przed wejściem w życie powołanej wyżej ustawy.

Czytaj więcej

Ograniczone prawo rzeczowe i stosunek zobowiązaniowy do nieruchomości dają prawo do bycia stroną w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy wszczętym przez sąsiada

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2022 r. sygn. akt: II OSK 1414/19 potwierdził możliwość występowania w charakterze strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy przez osoby władające ograniczonymi prawami rzeczowymi do nieruchomości sąsiednich (służebność, użytkowanie) oraz uprawnione ze stosunku zobowiązaniowego (dzierżawa).

Czytaj więcej

Właściciel nie zawsze musi przedstawić szczególne uzasadnienie podwyżki czynszu

Warto pamiętać, że właściciel zajmowanego lokalu nie ma możliwości dowolnego podnoszenia czynszu najmu w trakcie okresu obowiązywania umowy najmu. Podwyżka czynszu czasem nie wymaga jednak przedstawienia szczególnego uzasadnienia lub kalkulacji, co przypomniał Sąd Rejonowy w Piszu w wyroku z dnia 15 listopada 2021 r. (sygn. I C 56/21).

Czytaj więcej

Nabycie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej w upadłości – na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

O ile w szczególnej sytuacji dokonujące się z mocy prawa przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu – z pominięciem postępowania upadłościowego – może być uznane wyjątkowo za dopuszczalne, to już uznanie, że może to nastąpić nieodpłatnie i prowadzić dodatkowo do wygaszenia z mocy prawa wierzytelności hipotecznych, również bez żadnego ekwiwalentu, nie może być uznane za zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami praw majątkowych.

Czytaj więcej