Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Środki na remont dachu z kredytu i zwiększonego odpisu na fundusz remontowy wspólnoty

Racjonalne w ramach zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością były argumenty, aby przeprowadzić remont w większym zakresie – niezbędnym do dalszego jej funkcjonowania, skoro podjęcie tak intensywnego wydatku utrudniłoby/uniemożliwiłoby dalsze remonty*.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku I Wydział Cywilny z dnia 26 maja 2021 r. (sygn. akt: I C 237/21)

Czytaj więcej

SA w Gdańsku: Nieumyślne nagrywanie sąsiada narusza jego dobra osobiste

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 października 2019 roku (sygn. akt: V ACa 440/19) sąd zajmował się kwestią monitoringu wizyjnego i konsekwencjami jego wadliwej konfiguracji, mając na względzie kwestie ochrony danych osobowych oraz ochronę dóbr osobistych.

Czytaj więcej

Roszczenie wspólnoty o zapłatę zaległych opłat na koszty zarządu

Sąd nie ustalił, jaka jest wysokość wierzytelności powódki względem pozwanej, za jakie okresy i z jakich tytułów wynika ani jakie należności dochodzone pozwem obejmowało zawezwanie do próby ugodowej. Sąd pierwszej instancji nigdzie nie wskazał, do zaliczek w jakiej wysokości pozwana była zobowiązana, z jakiego tytułu i w jakim terminie.

Czytaj więcej

Spółdzielcza zamiana lokali – na przykładzie wyroku Sądu Najwyższego

W wyroku z dnia 29 stycznia 2021 r.1 Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż instytucję spółdzielczej zamiany mieszkań można wiązać wyłącznie z czynnościami podejmowanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe i ich członków, zmierzającymi do dysponowania zasobami lokalowymi spółdzielni w sposób odpowiadający potrzebom członków spółdzielni.

Czytaj więcej

Zakres umowy między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej

W sprawie, w której 24 lutego 2021 roku zapadł wyrok Sądu Najwyższego, sąd zajmował się istotną praktyczną kwestią, jaką są umowy o realizacje inwestycji drogowej zawierane przez inwestorów inwestycji niedrogowych z zarządcami dróg na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej bez zlecenia - na przykładzie wyroku Sądu Najwyższego

W wyroku z dnia 14 stycznia 2021 r.1 Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż prowadzenie wielu czynności w zakresie zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej przez prowadzącego sprawy tej wspólnoty bez zlecenia nie może ustać przed faktycznym przejęciem ich wykonywania przez samą wspólnotę.

Czytaj więcej

Status strony postępowania w sprawach regulowanych przepisami ustawy Prawo budowlane1 a mających związek z nieruchomością wspólną – na przykładzie wyroku NSA

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r.2 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, iż zasadą jest, że w sprawach z zakresu prawa budowlanego mających związek z nieruchomością wspólną, stroną postępowania jest wyłącznie wspólnota mieszkaniowa, którą reprezentuje zarząd, a jako wyjątek – uznanie za stronę tego postępowania, niezależnie od występującej w tym postępowaniu wspólnoty, właściciela lokalu, który wykaże się własnym, indywidualnym interesem prawnym. Pogląd ten odpowiednio dotyczy także spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Koszty i konieczność sporządzenia ekspertyzy w postępowaniu przed PINB

Sprawa zakończona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17 marca 2021 roku (sygn. akt: IC SA/Po 1885/20) obrazuje, że w interesie właścicieli nieruchomości jest aktywne uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez organy Nadzoru Budowlanego, ponieważ bierna postawa rodzić będzie dla nich niepotrzebne koszty, których być może dałoby się uniknąć.

Czytaj więcej