Dział: Orzecznictwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

WSA: Aby uniknąć kary za zniszczenie drzew, wspólnota musi wykazać stan wyższej konieczności

W omawianej sprawie, zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2021 r. (sygn. akt: II SA/Gl 1084/20), postępowanie dotyczyło zniszczenia dwóch rosnących pomiędzy budynkami drzew na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej. W związku z naruszeniem przepisów i niedopełnieniem formalności wspólnocie wymierzono karę w wysokości 18 800 złotych.

Czytaj więcej

Obowiązek przedłożenia przez wspólnotę mieszkaniową ekspertyzy techniczno-budowlanej dotyczącej budynku

W wyroku z dnia 21 stycznia 2021 r.1 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że organ Nadzoru Budowlanego ma możliwość nałożenia na właściciela lub zarządcę budynku obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynku. Pomimo, że organ ten zatrudnia pracowników posiadających zwykle ponadprzeciętną wiedzę z zakresu budownictwa, którzy mogą, co do zasady, samodzielnie dokonywać ustaleń w przedmiocie „stanu technicznego” budynku, to jednakże, gdy wiedza pracowników organu nadzoru budowlanego i środki, którymi dysponują, nie są wystarczające do samodzielnego poczynienia ustaleń faktycznych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, dostarczenie wskazanych ocen technicznych lub ekspertyz może zostać nałożone na uczestnika procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Czytaj więcej

NSA: Operat szacunkowy i opłata planistyczna

W orzeczeniu kończącym postępowanie sądowoadministracyjne sąd prowadził rozważania dotyczące oceny operatu szacunkowego jako podstawy dla ustalenia tzw. opłaty planistycznej, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania*.

* wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2021 r., sygn. akt: II OSK 1542/19

Czytaj więcej

Czy wspólnota może nałożyć na najemcę lokalu opłatę za powierzchnię reklamową elewacji budynku?

Uchwała ustalająca wysokość opłaty za 1 m2 powierzchni reklamowej elewacji budynku ma charakter ogólny i abstrakcyjny w tym znaczeniu, że nie jest wymierzona wprost w konkretnego właściciela czy nie dotyczy konkretnego lokalu, lecz odnosi się do każdej osoby lub podmiotu, który zechce korzystać z elewacji. Z założenia traktuje wszystkich w sposób jednakowy*.

* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 30 grudnia 2020 r. (sygn. akt: I C 559/200)

Czytaj więcej

Skuteczne poinformowanie o podjęciu uchwały i jej treści

Przepis art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali określa formę powiadomienia właścicieli lokalu o podjęciu uchwały z udziałem głosów zebranych indywidualnie, stąd za niedopuszczalne uznać należy informowanie członków wspólnoty o podjęciu uchwały inną drogą niż tradycyjną formą pisemną. Tej regulacji ustawowej nie może zmienić fakt, że powódka jako preferowaną formę korespondencji z administracją wskazała korespondencję mailową, zwłaszcza że powódka nie zastrzegła, że korespondencja mailowa ma być jedynym sposobem kontaktu ze wspólnotą*.

* Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 18 listopada 2020 r. (sygn. akt: V ACa 279/19).
 

Czytaj więcej

Zwrot nieruchomości wywłaszczonej w celu budowy osiedla mieszkaniowego przez spółdzielnię mieszkaniową – na przykładzie wyroku NSA

W wyroku z dnia 9 grudnia 2020 r.1 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że w sytuacji, gdy do wywłaszczenia nieruchomości doszło w celu budowy osiedla mieszkalnego, jak również realizacji zaprojektowanej tam zieleni osiedlowej, ciągów komunikacyjnych oraz pasa zieleni ochronnej wzdłuż ulicy, to okoliczność znajdowania się na tym terenie jakiejkolwiek zieleni nie świadczy jeszcze o tym, iż jest to zieleń osiedlowa wraz z ciągami komunikacyjnymi.

Czytaj więcej