Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, ABONAMENTÓW I FUNKCJONOWANIA SERWISU

www.mieszkanie-i-wspolnota.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1. Za serwis mieszkanie-i-wspolnota.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu oraz za czasopismo „Mieszkanie i Wspólnota”, i sprzedaż prenumeraty odpowiedzialna jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

 

2. Definicje

Serwis – portal mieszkanie-i-wspolnota.pl z materiałami do pracy dla zarządców, administratorów, i właścicieli nieruchomości.

Czasopismo – „Mieszkanie i Wspólnota”, miesięcznik, czasopismo specjalistyczne dla zarządców, administratorów, i właścicieli nieruchomości.

Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego*, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

Prenumerata – pod pojęciem należy rozumieć roczny okres prenumeraty. Liczba wydań w ramach Prenumeraty określona jest w ofercie produktowej.

Prenumerata Premium – pod pojęciem należy rozumieć Prenumeratę oraz dostęp do Serwisu na okres 12 miesięcy.

Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, na stronie internetowej Wydawnictwa lub w czasopiśmie,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem

 

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Prenumerata

 • Roczna prenumerata czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota” w wersji papierowej oraz roczny dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu mieszkanie-i-wspolnota.pl.
 • Cena abonamentu w Prenumeracie za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w serwisie oraz w czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wyżej wymienioną ceną.
 • Dostęp do Prenumeraty jest płatny z góry za cały okres trwania prenumeraty.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Prenumeraty na okres wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku gdy Użytkownik posiada aktywną prenumeratę czasopisma „Mieszkanie i Wspólnota” kwota należności za Prenumeratę wraz z dostępem do serwisu zostanie umniejszona proporcjonalnie o wartość niewykorzystanych numerów czasopisma. Poniesione koszty przesyłki nie umniejszają należności za Prenumeratę.
 • Po upływie okresu trwania Prenumeraty, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia, abonament jest przedłużany o następny - taki sam okres Prenumeraty, w regularnej cenie i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu uzyskania ciągłości abonamentowej oraz umożliwienie klientowi opłacenia należności za kolejny okres abonamentowy, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje wydłużona o 14 dni.
 • W przypadku gdy Użytkownik posiada aktywną Prenumeratę czasopisma i chce uzyskać dostęp do Serwisu, kwota należności za Prenumeratę Premium zostanie umniejszona proporcjonalnie o wartość niewykorzystanych numerów czasopisma. Poniesione koszty przesyłki nie umniejszają należności za Prenumeratę Premium
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z:
 • przedłużenia Prenumeraty
 • lub dostępu do Serwisu dla Prenumeraty Premium (i w kolejnym okresie abonamentowym korzystania tylko z prenumeraty papierowej)
 •  w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania.

  Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi

5. Realizacja zamówień

 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy FORUM a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
 • Dla Prenumeraty Premium, warunkiem udostępnienia portalu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 • Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 

6. Sposób płatności

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający dokonuje płatności na podstawie : 

 • Faktury VAT wystawionej z 13-dniowym terminem płatności i wysłanej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia,
 • płatność on-line – wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia; po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia zostanie wysłana faktura VAT.

Przy dokonaniu płatności należy podać poprawne dane dot. numeru zamówienia albo faktury VAT, które umożliwią prawidłową identyfikację płatności   

 

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

 

8. Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Safari 4.x i nowsze, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player.

 

9.  Licencja

Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

 

10. Dane osobowe

 • Podanie przez Zamawiającego  jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie (w tym umieszczenie) podanych danych osobowych Zamawiającego  w bazie danych Wydawnictwa.
 • Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.
 • Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu  oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa
 • Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Zamawiający  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

10. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl
 • Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 • Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia prenumeraty w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu oraz z prenumeraty czasopisma najpóźniej ostatniego dnia miesiąca objętego bieżącą prenumeratą (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu ani prenumeraty w okresie ich trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 68, poz.360), pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy, akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 • Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Forum Media Polska Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: mieszkanie-i-wspolnota.pl., e-forum.pl, które umożliwiają jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu  jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

*) Art. 22KC -  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejszy regulamin sprzedaży nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

 

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@mieszkanie-i-wspolnota.pl