Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

8 maja 2020

Czy wspólnota może przypisać miejsce postojowe dla inwalidy konkretniej osobie?

18

Ustawa prawo budowlane i wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewidują szereg obowiązków ciążących na inwestorach i organach administracji budowlanej mających na celu zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością. Jednak przepisy dotyczą tylko budowy budynków lub parkingów a nie konieczności dostosowania istniejących budynków do tych wymogów.

W zakresie obowiązków związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynku, właściciel (wspólnota mieszkaniowa) powinien kierować się zasadą zawartą w art. 5 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy prawo budowlane. Zgodnie z nią obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zgodnie rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Odległość wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie może być mniejsza niż:

  • 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
  • 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
  • 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.

Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych  drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku do właściciela tego terenu. Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy o drogach publicznych oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej. Zgodnie z art. 12a ustawy o drogach publicznych organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową także w strefach ruchu. Stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż :

  1. 1 stanowisko — jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15;
  2. 2 stanowiska — jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
  3. 3 stanowiska — jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100;
  4. 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Zatem  to wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje odnośnie ustanowienia strefy ruchu na własnej nieruchomości, dokonuje oznakowania dróg wewnętrznych, wyznacza miejsca parkingowe,  na swoim terenie i pokrywa koszty z tym związane. Wyznaczając obecnie miejsca parkingowe lub przebudowując parking wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana ustanowić stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową według wyżej podanych proporcji (art.12a ustawy o drogach publicznych). Oczywiście jest możliwość aby wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały przypisała wszystkie miejsca postojowe do poszczególnych lokali. Natomiast gdy nie dokonano podziału parkingu do korzystania także stanowisk dla osób niepełnosprawnych nie przypisuje się do konkretnych osób.

Przypisy