Dołącz do czytelników
Brak wyników

Advertisement

Prawo i orzecznictwo

Obowiązek przedłożenia przez wspólnotę mieszkaniową ekspertyzy...

W wyroku z dnia 21 stycznia 2021 r.1 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że organ Nadzoru Budowlanego ma możliwość nałożenia na właściciela lub zarządcę budynku obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynku. Pomimo, że organ ten zatrudnia pracowników posiadających zwykle ponadprzeciętną wiedzę z zakresu budownictwa, którzy mogą, co do zasady, samodzielnie dokonywać ustaleń w przedmiocie „stanu technicznego” budynku, to jednakże, gdy wiedza pracowników organu nadzoru budowlanego i środki, którymi dysponują, nie są wystarczające do samodzielnego poczynienia ustaleń faktycznych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, dostarczenie wskazanych ocen technicznych lub ekspertyz może zostać nałożone na uczestnika procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

27 kwietnia 2021

Styczeń 2021

W numerze m. in.: wypowiedzenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, umowa najmu okazjonalnego i podatek od gruntów spółdzielni – wyrok NSA.