Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo i orzecznictwo

Zmiana sposobu ustalonego już zarządu wymaga podjęcia uchwały...

Przepisy art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o własności lokali pozostawiają wybór co do sposobu zarządu nieruchomością wspólną właścicielom lokali, przyznając ich woli w tym zakresie pierwszeństwo przed postanowieniami ustawy. Właściciele lokali mogą zatem w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego ustalić sposób zarządu nieruchomością wspólną, powierzając go osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź ustanowić swój organ w postaci zarządu. Do zmiany sposobu ustalonego już zarządu ustawa wymaga obligatoryjnie podjęcia uchwały wspólnoty zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali)*.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt: I C 639/20).
 

9 maja 2022

Luty 2022

W tym wydaniu m.in.: klauzule niedozwolone, głosowanie nad uchwałami, wgląd do listy zadłużonych członków, zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

Styczeń 2022

W tym numerze m.in.: rozpoczęcie robót budowlanych, sprawy dotyczące nieruchomości wspólnej, zasady podwyższania czynszu najmu lokali.