Ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego dokonywana w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualności

W wyroku z dnia 27 kwietnia 2022 r.[1] NSA wyjaśnił, iż dokonując oceny złożonego przez inwestora wniosku z punktu widzenia zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, organy administracji opierają się przede wszystkim na złożonej przez inwestora karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia. Zakres badania zgodności przedsięwzięcia z planem miejscowym jest przy tym – w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w toku postępowania o pozwolenie na budowę regulowanego przepisami prawa budowlanego – ograniczony.

Postępowanie przed organami administracji 

Prezydent miasta decyzją wydaną w sprawie ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi i garażami na parterze z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną” na działkach wskazanych we wniosku dewelopera. W toku postępowania ustalono, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające planowane przedsięwzięcie, a Państwowy Inspektor Sanitarny zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia z licznymi zastrzeżeniami, do których ustosunkował się inwestor. 

Od powyższej decyzji odwołanie złożyło kilka stron postępowania, w tym sąsiednia wspólnota mieszkaniowa.

Po rozpoznaniu sprawy przez organ administracji II instancji SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez prezydenta miasta. 

Sprzeciw od powyższej decyzji wniósł deweloper, żądając uchylenia w całości decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na skutek wniesionego środka zaskarżenia właściwy miejscowo WSA[2] orzekł ostatecznie o uchyleniu decyzji SKO. Zdaniem sądu administracyjnego uchylenie decyzji organu I instancji na podstawie jedynie stwierdzenia, że przy rozpoznaniu sprawy naruszono przepisy prawa procesowego i ­materialnego poprzez nienależyte wyjaśnienie w całości istotnych okoliczności sprawy, a zwłaszcza brak oceny zgodności przedsięwzięcia z planem miejscowym i brak oceny raportu jako głównego dowodu w sprawie przy zaakceptowaniu przez organ jego treści bez dokonania uzupełnień, doprecyzowania czy też poprawek przez jego autorów – z punktu widzenia podnoszonych w toku postępowania kwestii: hałasu, kwestii przyrodniczych, zabytków itp. – nie było właściwe.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy SKO w wydanej decyzji utrzymało już w mocy zaskarżoną decyzję prezydenta miasta. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że –...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy