Autor: Agnieszka Żelazna

Radca prawny, członek OIRP we Wrocławiu oraz wspólnik w LexCertus Kancelaria Radców Prawnych Żelazna i Tejszerska–Siwińska s.c. www.lexcertus.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nabycie nieruchomości przyległej przez wspólnotę mieszkaniową

Przepisy ustawy o własności lokali1 przewidują szczególny przypadek nabycia przez wspólnotę mieszkaniową – pod pewnymi warunkami – nieruchomości przyległej, a odnoszący się do sytuacji braku spełnienia przez nieruchomość wspólną wymogów przewidzianych dla działki budowlanej. W niniejszym artykule omówione zostaną te warunki.

Czytaj więcej

Usunięcie drzewa przez spółdzielnię mieszkaniową bez zezwolenia – na przykładzie wyroku NSA

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, której wysokość określają przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj więcej

Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego na tereny zabudowy mieszkaniowej – na przykładzie wyroku NSA

Realizacja celów ochrony przed hałasem emitowanym z zakładu, nie jest – stosownie do treści art. 115a ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska – ograniczona do działań wskazanych w tym przepisie. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” pozwala przyjąć, że działania wskazane tym przepisie nie stanowią katalogu zamkniętego. Tym samym dla realizacji celów przewidzianych w Prawie ochrony środowiska konieczne może się okazać zastosowanie różnych, uzupełniających się działań, w tym np. obowiązku informowania organu o dokonywanych pomiarach hałasu przez podmiot do tego zobowiązany i ich wynikach.

Czytaj więcej

Obowiązek wymiany liczników kosztów ogrzewania na te z odczytem zdalnym

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw1 nałożony został na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zastąpienia ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania lub wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowanych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy Prawo energetyczne2, tj. przed dniem 22 maja 2021 r., urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Ustawodawca przewidział jednocześnie, iż obowiązek, o którym mowa wyżej, musi zostać zrealizowany do dnia 1 stycznia 2027 r.

Czytaj więcej

Złożenie oświadczenia odbiorcy ciepła

Deweloper niebawem odda do użytkowania dwa budynki i zostanie zawiązana wspólnota mieszkaniowa (prawdopodobnie w grudniu 2022 r.), która będzie składała się z dwóch bloków. Jeden blok ma już podpisaną umowę z PEC-em, natomiast drugi jeszcze nie.

Czytaj więcej

Zasiedzenie przez spółdzielnię mieszkaniową zabytków – na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

Przepisy ustawy z 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, które zawierają zakaz nabywania w drodze zasiedzenia własności narodowego dobra kultury Rzeczypospolitej Polskiej należącego do zbiorów publicznych, nie znajdują zastosowania do nabycia w drodze zasiedzenia takiego dobra kultury, jeżeli do zasiedzenia doszło jeszcze przed wejściem w życie powołanej wyżej ustawy.

Czytaj więcej

Zarządca przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

W wypadkach wskazanych przepisami ustawy o własności lokali[1] ustawodawca dopuścił możliwość ustanowienia przez sąd zarządcy przymusowego w celu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej.

Czytaj więcej

Nabycie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej w upadłości – na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

O ile w szczególnej sytuacji dokonujące się z mocy prawa przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu – z pominięciem postępowania upadłościowego – może być uznane wyjątkowo za dopuszczalne, to już uznanie, że może to nastąpić nieodpłatnie i prowadzić dodatkowo do wygaszenia z mocy prawa wierzytelności hipotecznych, również bez żadnego ekwiwalentu, nie może być uznane za zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami praw majątkowych.

Czytaj więcej

Zakaz montażu klimatyzatorów na balkonach na górze elewacji

Pytanie dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Zarządowi nie podoba się, że klimatyzatory są zamontowane na górze balkonu poprzez ingerencję w elewację. Zarząd chce, żeby była dopuszczalna tylko forma stawiania klimatyzacji na balkonie. Czy można zakazać montażu klimatyzatorów na balkonach na górze elewacji, a dopuścić jedynie opcję postawienia jej na balkonie?

Czytaj więcej

Obowiązki ewidencyjno - finansowe zarządu (zarządcy) nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy ustawy o własności lokali[1] nakładają na zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 u.w.l. – opisany w przepisach dość ogólnie – obowiązek prowadzenia dla każdej nieruchomości ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Do jakich jednak czynności zobowiązany jest w związku z tym zarząd (zarządca) wspólnoty i w jaki sposób obowiązki te winny być realizowane w sposób prawidłowy i zgody z przepisami?

Czytaj więcej

Podwyższenie opłat w spółdzielni mieszkaniowej o kwotę podatku VAT – na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni, są objęte podatkiem VAT.

Czytaj więcej

Przedawnienie zadłużenia z tytułu opłat za lokal

Pytanie dotyczy przedawnienia zadłużenia z tytułu opłat za lokal, opłat na fundusz remontowy i inne we wspólnocie mieszkaniowej – jeśli 3 lata minęły w styczniu 2022 r., to czy mamy czas na dochodzenie roszczenia do końca roku? Czy tak stanowi prawo, że zadłużenie przedawnia się nie w danym miesiącu, lecz na koniec roku?

Czytaj więcej