Autor: Agnieszka Żelazna

Radca prawny, członek OIRP we Wrocławiu oraz wspólnik w LexCertus Kancelaria Radców Prawnych Żelazna i Tejszerska–Siwińska s.c. www.lexcertus.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zasady ustalania opłat eksploatacyjnych w spółdzielni mieszkaniowej – na przykładzie wyroku Sądu Najwyższego

Jak wyjaśnił to Sąd Najwyższy1, przepis art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stanowi samodzielnej podstawy określenia wysokości opłat należnych od członka spółdzielni. Jeżeli w statucie spółdzielni określone zostało, że wysokość opłat ustala rada nadzorcza, to zarząd spółdzielni nie jest uprawniony do wydania w tym zakresie uchwały z mocą obowiązującą członków spółdzielni, a uchwała wydana powinna być uznana wówczas za nieskuteczną.

Czytaj więcej

Umieszczanie tablic informacyjnych, ogłoszeń czy apeli na terenie nieruchomości wspólnej

Wielokrotnie w praktyce związanej z zarządzaniem czy administrowaniem nieruchomością wspólną zarząd lub zarządca (administrator) staje przed dylematem dopuszczalności umieszczania na terenie nieruchomości wspólnej – w sposób widoczny dla mieszkańców – różnego rodzaju tablic informacyjnych, ogłoszeń, apeli czy plakatów. Dotyczy to zarówno informacji pochodzących od samego zarządu (zarządcy), jak i komunikatów, które chciałyby upowszechnić osoby trzecie (będące członkami wspólnoty mieszkaniowej lub spoza ich grona).

Czytaj więcej

Administracyjny odbiór budynku

Sprawa dotyczy odbioru budynku od dewelopera. Wspólnota zgłosiła uwagi, m.in. brak posprzątania klatek schodowych, niepozdejmowanie folii, nieuprzątnięcie wysypiska odpadów budowlanych. Deweloper wymusza przez wspólnotę odbiór budynku bez podjęcia działań w celu usunięcia uwag. Czy w związku z tym wspólnota mieszkaniowa może administracyjnie nie odebrać obiektu?

Czytaj więcej

Montaż przez spółdzielnię mieszkaniową tablicy reklamowej na ścianie budynku – na podstawie wyroku NSA

Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny – jeżeli tablica reklamowa (z uwagi na jej wymiary i wagę) może wpłynąć na konstrukcję budynku, na którym ma zostać zamocowana, to organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć (w drodze decyzji) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować np. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Czytaj więcej

Części składowe oraz przynależności lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy o własności lokali[1] posługują się własną definicją pomieszczeń przynależnych, którą należy odróżnić od samego pojęcia części składowych nieruchomości (w tym lokalowej).

Czytaj więcej

Czy deweloper może uchylać się od rękojmi i gwarancji?

Sprawa dotyczy dwóch przypadków. Pierwsza dotyczy pęknięcia deski na tarasie przy narożniku budynku. Druga widocznych rys tynku, w takich miejscach jak narożnik, nadproże okna, sypialnia i łazienka. Deweloper w swojej odpowiedzi, powołał się na instrukcje użytkowania mieszkania, czy ma do tego prawo?

Czytaj więcej

Ustanowienie odrębnej własności lokalu przez właściciela nieruchomości dla siebie samego

Przepisy ustawy o własności lokali1 dopuszczają możliwość ustanowienia przez dotychczasowego właściciela nieruchomości wyjściowej (np. dewelopera) odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży nie tylko na rzecz osoby trzeciej, lecz również dla samego siebie. W niniejszym artykule omówiony zostanie sposób takiego wyodrębnienia i jego skutki.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie robót budowlanych przed rozpatrzeniem skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę – na przykładzie orzeczenia NSA

Rozpoczęcie prac budowlanych przed rozstrzygnięciem sprawy ze skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę odbywa się zawsze na wyłączne ryzyko inwestora, który ma świadomość zaskarżenia decyzji i – w razie uwzględnienia odwołania – możliwości jej uchylenia. Zatem to inwestor zobowiązany będzie do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt w razie wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie Zarządcy

Sprawa dotyczy umowy o zarządzanie, w której wpisana jest kwota jako wynagrodzenie Zarządcy. Wspólnota raz w roku podejmujE Uchwałę o podwyżkach, co skutkuje zmianą kwoty wynagrodzenia Zarządcy. Czy wymagany jest aneks do umowy?

Czytaj więcej

Montaż wodomierzy radiowych w lokalach prywatnych

Sprawa dotyczy montażu wodomierzy radiowych w lokalach prywatnych ze środków wspólnoty. Czy Wspólnota może podjąć taką uchwałę? Co, gdy nie wszyscy właściciele się zgodzą?

Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości sąsiedniej z naruszeniem interesów WM

Jeżeli nieruchomość sąsiadująca z nieruchomością zbywaną, której zbycie ma nastąpić w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami1, jest przedmiotem współwłasności, to podmiotem legitymowanym do zaskarżenia na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2 są wszyscy współwłaściciele tej nieruchomości działający wspólnie, a nie poszczególni, indywidualni współwłaściciele (właściciele lokali), niezależnie od wielkości udziałów przysługujących im w tej nieruchomości.

Czytaj więcej