Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

5 lipca 2022

NR 240 (Czerwiec 2022)

Przegląd prawny na połowę 2022 r.

0 527

Pewną oczywistością jest, że szeroko pojęta branża nieruchomości, jako jedna z kluczowych dla życia gospodarczego w Polsce, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania prawodawców. Stąd też warto mieć na uwadze najnowsze lub projektowane zmiany przepisów, istotne dla tej branży.

Uchylono zakaz przeprowadzania eksmisji

Warto odnotować, że chociaż odwołano już stan epidemii, to nadal utrzymany został na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego. Ta konkretna zmiana nie wprowadza dla obywateli daleko idących konsekwencji. Dla właścicieli nieruchomości kluczowy był bez wątpienia wprowadzony w związku z pandemią zakaz eksmisji. O jego uchylenie apelowali już nie tylko właściciele, ale również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Aktualnie, po około dwóch latach obowiązywania, przy okazji ustawy związanej z określeniem warunków pomocy udzielanej uchodźcom przybyłym z terenu Ukrainy, rząd zdecydował się na likwidację obowiązującego w trakcie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego zakazu eksmisji. Dla przypomnienia – taki zakaz obowiązywał już od czasu uchwalenia ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 2.01. Artykuł 15zzu przewidywał, że wyroki eksmisyjne w trakcie trwania wywołanego COVID-19 stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie podlegały wykonaniu.

Cyfryzacja procesu budowlanego – EDB i KOB

Po dłuższym oczekiwaniu i licznych zapowiedziach Ministerstwa Rozwoju oraz po długich konsultacjach prowadzonych m.in. przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 29 kwietnia 2022 roku do Sejmu trafił w końcu rządowy projekt ustawy nowelizującej Prawo budowlane oraz niektóre inne ustawy (druk nr 2245).

Zgodnie z wniesionym projektem ma zostać wprowadzona możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz Książki Obiektu Budowlanego w formie elektronicznej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy prowadzenie dziennika budowy w tej formie będzie dobrowolne. Niemniej zapowiada się, że począwszy od roku 2030, dziennik budowy funkcjonować ma już wyłącznie w wersji elektronicznej. Do tego czasu odpowiednio inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces elektronicznie, czy w wersji dotychczasowej. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można kontynu-
ować w postaci elektronicznej, ale już odwrotnie nie.
Inaczej zapowiada się kwestia elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Właściciel i zarządca będą mogli założyć Książkę Obiektu Budowlanego w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2023 roku, przy czym do 31 grudnia 2026 roku wszystkie papierowe KOB mają zostać zamknięte i przechowywane. Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie KOB mają funkcjonować już w wersji elektronicznej.

Dziennik budowy ma być dostępny poprzez nowy system EDB (Elektronicznego Dziennika Budowy), a Książka Obiektu Budowlanego – przez system KOB. Brak jest nadal publicznie dostępnych szczegółów technicznych tych systemów, określą je rozporządzenia. Niemniej wedle aktualnie dostępnych danych systemy EDB i KOB mają być dostępne przez stronę internetową po zalogowaniu. Według zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ma być uruchomiona też aplikacja w wersji mobilnej do obsługi tych systemów.

Warto również odnotować, że w ramach tej nowelizacji pojawi się podstawa prawna w wymaganej randze ustawowej, która Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego pozwoli na przetwarzanie danych osobowych osób, które nabyły uprawnienia budowlane. Aktualnie w ramach systemu e-CRUB przetwarzane są wyłącznie dane osobowe inżynierów i architektów, którzy wyrazili na to zgodę. Powyższe sprawia, że system raczej nie spełnia swojej funkcji, ponieważ brak wpisu nie jest równoznaczny z brakiem uprawnień osoby weryfikowanej. Wpis do systemu e-CRUB ma również zastąpić obowiązek przedkładania zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska

1 lipca 2022 roku wchodzi w życie tzw. nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wejście w życie tej ustawy nie stanowi dla nabywców lub zarządców jakiejś daleko idącej rewolucji na rynku pierwotnym. O zakresie zmian w ramach nowej ustawy deweloperskiej informowaliśmy Państwa na bieżąco. W szczególności wskazać tutaj należy:

  • rozszerzenie zakresu zastosowania ustawy deweloperskiej,
  • powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
  • doregulowanie umowy rezerwacyjnej,
  • uporządkowanie procedur odbiorowych i polepszenie pozycji nabywcy w razie stwierdzenia wad.

Warto również przypomnieć, że wejście w życie nowych przepisów nie oznacza automatycznej zmiany uwarunkowań dla już prowadzonych przedsięwzięć deweloperskich. Kluczowa jest tutaj kwestia rozpoczęcia procesu sprzedaży...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy