Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

11 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego we własność – co dalej?

378

Temat likwidacji użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności pojawiał się w publicznej debacie prawnej od dłuższego czasu. Ostatecznie 20 lipca 2018 roku przyjęta została ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ustawy od 1 stycznia 2019 roku ­następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego niektórych terenów Skarbu Państwa i jednostek samorządów terytorialnego w prawo własności. Przekształcenie ograniczono do terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi, w których co przynajmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.
 

Zaświadczenia

W związku z dokonanym przekształceniem starostwa (dla gruntów Skarbu Państwa) oraz samorządy (dla gruntów jednostek samorządu terytorialnego) mają 12 miesięcy na wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Ewentualnie, nie czekając na przygotowanie takiego zaświadczenia przez organ, można wystąpić z wnioskiem o jego wydanie. Wiąże się to jednak z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł. Ustawa przewiduje też przyśpieszony – 30-dniowy – tryb uzyskania zaświadczenia, jeżeli jest ono konieczne do dokonania czynności prawnej. Z początkiem roku znaczna liczba osób wystąpiła o wydanie zaświadczeń, a tym samym wątpliwe jest, żeby dociążone pracą urzędy miały możliwość odpowiedzi na wniosek w terminie krótszym niż zagwarantowany ustawą.

uwaga!

Ustawa przewiduje też przyśpieszony – miesięczny – tryb uzyskania zaświadczenia, jeżeli jest ono konieczne do dokonania czynności prawnej. 

W procesie wydawania zaświadczeń pojawiają się również problemy praktyczne. Nie wszystkie samorządy zdążyły przygotować wzór wniosku o jego wydanie, co niepotrzebnie może wydłużyć i komplikować prostą procedurę, ponieważ organy administracji mogą być zmuszone do kierowania wezwań o usuwanie braków formalnych wniosków. Dodatkowo, w ustawie nie zawarto jakichkolwiek przepisów wykonawczych, które pozwoliłyby ustalić oficjalny wiążący wzór zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, co również może stanowić utrudnienie dla samorządów. Z pomocą w tym zakresie przyszło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które w pierwszych dniach stycznia br. na swojej stronie internetowej opublikowało wzory wniosków o wydanie zaświadczeń oraz wzór samego zaświadczenia. Ich przedruk znajdą Państwo na końcu niniejszego artykułu. Warto jednak raz jeszcze podkreślić, że jeżeli nie planujemy podejmować czynności w odniesieniu do nieruchomości, które do niedawna pozostawały w użytkowaniu wieczystym, to nie ma konieczności występowania o wspomniane zaświadczenie – zostanie ono wydane z urzędu i przesłane do nas oraz do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu.

Problem zaświadczeń ujawnił się również w praktyce obrotu nieruchomościami. Osoby zainteresowane rozporządzeniem nieruchomością pozostającą do tej pory w użytkowaniu wieczystym albo (co częstsze) lokalem, z którym dotychczas związany był udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, wobec dokonanego przekształcenia miały wątpliwość, czy do skutecznego dokonania czynności notarialnej potrzebować będą zaświadczenia. Sytuacji w tym zakresie nie poprawia różna praktyka wydziałów ksiąg wieczystych. Przykładowo, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zakomunikował, że nie będzie wymagał zaświadczenia do dokonania wpisów wyniku czynności w księdze wieczystej. Z kolei zupełnie odmienne stanowisko zajął Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. W tym zakresie Krajowa Rada Notarialna przedstawiła swoją interpretację, w której wskazała, że obrót wtórny mieszkaniami jest możliwy bez zaświadczeń. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczywiście, można zgodzić się z taką interpretacją przepisów, zaświadczenie jest bowiem jedynie dokumentem potwierdzającym przekształcenie, do którego doszło z mocy samego prawa. Jest to jednak jedynie interpretacja, która nie wiąże sądowych wydziałów ksiąg wieczystych. Istnieje zatem ryzyko, że przy odmiennym rozumieniu przepisów sąd wezwie nabywcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez przedłożenie zaświadczenia, a w razie jego braku – odmówi dokonania wpisu. Potrzebne byłoby zatem wypracowanie jednolitej interpretacji przepisów nie tylko przez notariuszy, ale również przez sądy.

uwaga!

Zaświadczenie jest jedynie dokumentem potwierdzającym przekształcenie, do którego doszło z mocy samego prawa. 

Bonifikaty

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego przewiduje możliwość obniżenia opłaty przekształceniowej poprzez udzielenie odpowiedniej bonifikaty. Prawo do uzyskania obniżki opłaty, zgodnie z ustawą, przysługuje osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym, które mocą ustawy w drodze przekształcenia nabyły prawo własności gruntu, na którym wcześniej posadowiony był budynek stanowiący ich własność i które zamierzają jednorazowo wnieść opłatę ­przekształceniową.

ważne!

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego przewiduje możliwość obniżenia opłaty przekształceniowej poprzez udzielenie odpowiedniej bonifikaty. 

Wysokość możliwej bonifikaty wynika z przepisów ustawy, w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oraz z odpowiednich uchwał organów samorządowych, w odniesieniu do nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. Bonifikaty stały się momentalnie elementem rozgrywek politycznych. W Warszawie – tuż po zmianie władz samorządowych – ogłoszono, że bonifikaty wynosić będą aż 98%. Inne samorządy zdecydowały się na równie wysokie bonifikaty: Gdańsk 95%, Wrocław i Gdynia 90%. W Poznaniu po dyskusji zdecydowano się na bonifikatę na poziomie 75%, ale Piotrków Trybunalski zaproponował bonifikatę „jedynie” na poziomie 60%. Należy natomiast pamiętać, że bonifikaty ustawowe, odnoszące się do gruntów Skarbu Państwa, to jedynie 60% przy jednorazowej wpłacie opłaty przekształceniowej w 2019 roku. Dysproporcje pomiędzy stawką ustawową a stawkami samorządów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy