Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

23 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA – powstał projekt nowej ustawy

0 649

W lutym 2018 roku, po dość długich dyskusjach, pracach i konsultacjach nad nowymi regulacjami prawnymi, które miały przyspieszyć, ułatwić oraz usystematyzować proces inwestycyjno- -budowlany, pojawił się nowy wątek. Mimo że oficjalnie nadal procedowane są inicjatywy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz tak zwanej ustawy inwestycyjnej, tj. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, rząd zapowiedział nową inicjatywę w tym zakresie – specustawę mieszkaniową.

Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, wskazał, że celem nowej specustawy jest polepszenie warunków dla realizacji rządowego programu „Mieszkanie+”. Można było spotkać się wcześniej w mediach z zarzutami, że to właśnie niewystarczające działania w tym zakresie były przyczyną reorganizacji dawnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Cele stawiane przed specustawą są bardzo zbliżone do tych deklarowanych przy okazji prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym czy specustawą inwestycyjną. W odróżnieniu od wcześniejszych projektów, specustawa odnosić się ma tylko do inwestycji mieszkaniowych i to nie wszystkich. Celem zatem ma być sprawniejsze realizowanie inwestycji mieszkaniowych, zmniejszenie towarzyszącej biurokracji.

Dotychczasowe prace nad specustawą

Już w marcu opublikowano pierwszy projekt specustawy mieszkaniowej, której dokładna nazwa to ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Znamienne jest to, że projekt ten spotkał się z niemal powszechną krytyką, nie tylko ze strony organizacji pozarządowych i samorządów, ale również ministerstw kultury, sprawiedliwości oraz spraw zagranicznych.
Najwięcej zastrzeżeń budziła możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych w oderwaniu od ustaleń obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania i brak regulacji zastępczych. Podkreślano, że – w sprzeczności z deklaracjami – grozi to pogłębieniem, a nie zakończeniem chaosu urbanistycznego. Pojawiały się opinie o niezgodności nowych przepisów z Konstytucją oraz prawem Unii Europejskiej. Podkreślano, że proces inwestycyjno-budowlany potrzebuje kompleksowych, a nie doraźnych rozwiązań.

POLECAMY

uwaga!

Inwestor, który zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową lub towarzyszącą, będzie musiał w tym celu złożyć za pośrednictwem organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz, prezydent) wniosek do rady gminy. To rada gminy na drodze uchwały ustali lub odmówi ustalenia lokalizacji inwestycji. Będzie na to miała 60 dni od dnia złożenia wniosku, jednak samo przygotowanie i złożenie wniosku będzie wymagało dopełnienia pewnej procedury.

Liczne uwagi sprawiły, że zdecydowano się przygotować nowy projekt specustawy mieszkaniowej, który został opublikowany 17 maja 2018 roku. W odpowiedzi na krytykę, wprowadzono pełne władztwo gminy w zakresie realizacji inwestycji na podstawie tej ustawy. Przewidziano obowiązkowe konsultacje społeczne w odniesieniu do wniosku inwestora. Zmodyfikowano zapisy, aby odnosiły się nie tylko do największych podmiotów branży deweloperskiej.

Pojęcie „inwestycji”

Inwestycją mieszkaniową, w rozumieniu projektowej ustawy, są budynku wielolokalowe, na które składa się minimum 25 lokali albo zespół 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wraz z inwestycją mieszkaniową realizowane mają być urządzenia i drogi z nimi związane oraz powierzchnia lub zabudowa użytkowa, służąca obsłudze mieszkańców nowej inwestycji. Przy czym powierzchnia przeznaczona na handel i usługi lub powierzchnia obiektów użytkowanych na potrzeby handlu i usług nie może przekraczać 20% powierzchni użytkowej projektowanych mieszkań.

Z kolei, jako inwestycję towarzyszącą, należy rozumieć sieci, drogi publiczne, infrastrukturę transportu publicznego oraz zabudowę związaną z kulturą, oświatą, służbą zdrowia, sportem, rekreacją, handlem,usługami, jak również tereny zielone.

Utrzymano zapis, że realizacja inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej możliwa jest niezależnie od istnienia lub zapisów obowiązującego dla obszaru planowanej inwestycji miejscowego planu zagospodarowania. Wskazano jednak, że warunkiem planistycznym realizacji takiej inwestycji jest jej zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Od tego przewidziano jednak wyjątek, chociaż sformułowany dość nieprecyzyjnie. Wymóg, aby inwestycja nie była sprzeczna ze studium, nie dotyczy terenów pokolejowych, powojskowych, poprodukcyjnych lub po usługach pocztowych, a więc terenów, które zazwyczaj stanowią własność samorządów lub Skarbu Państwa. Z ustawy nie wynika co należy rozumieć na przykład przez teren powojskowy.

uwaga!

W koncepcji określa się strukturę funkcjonalną i zabudowy, układ urbanistyczny inwestycji, koncepcje architektoniczną, przebieg sieci i dróg oraz ewentualne etapy realizacji. Koncepcja określa też sposób powiązania inwestycji z otoczeniem, albowiem przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powinny mieć swoje uzasadnienie w charakterze miejscowej zabudowy i okolicy inwestycji.

Wniosek o wydanie uchwały

Inwestor, który zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową lub towarzyszącą, będzie musiał w tym celu złożyć za pośrednictwem organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz, prezydent) wniosek do rady gminy. To rada gminy na drodze uchwały ustali lub odmówi ustalenia lokalizacji inwestycji. Będzie na to miała 60 dni od dnia złożenia wniosku, jednak samo przygotowanie i złożenie wniosku będzie wymagało dopełnienia pewnej procedury. Wydając uchwałę, rada będzie brała pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy wynikające ze studium. Już wcześniej, w toku konsultacji wskazano, że jest to kryterium mocno nieostre.

Sam wniosek inwestora zawierać będzie informację o: granicach inwestycji, powierzchni mieszkań, planowanych zmianach w zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, charakterystykę nowej zabudowy, nieruchomościach objętych wnioskiem, niezgodnościach z planem miejscowym oraz wykazanie, że inwestycja odpowiada ustawowym lub samorządowym standardom urbanistycznym. Co zastanawiające, z wnioskiem o uchwałę o ustalenie lokalizacji inwestycji będzie mógł ubiegać się również inwestor zamierzenia, dla którego wydano już decyzję o warunkach zabudowy albo która jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym. Załącznikiem do wniosku ma być między innymi koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i decyzja środowiskowa.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

Inwestor, przygotowujący się do złożenia wniosku, o którym była mowa wcześniej, zobowiązany jest poprzez konkurs publiczny przygotować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zawierać powinna informacje o planowanej inwestycji oraz stosowną wizualizację. W koncepcji określa się strukturę funkcjonalną i zabudowy, układ urbanistyczny inwestycji, koncepcje architektoniczną, przebieg sieci i dróg oraz ewentualne etapy realizacji. Koncepcja określa też sposób powiązania inwestycji z otoczeniem, albowiem przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powinny mieć swoje uzasadnienie w charakterze miejscowej zabudowy i okolicy inwestycji.

uwaga!

Specustawa odnosić się ma tylko do inwestycji mieszkaniowych i to nie wszystkich. Celem zatem ma być sprawniejsze realizowanie inwestycji mieszkaniowych, zmniejszenie towarzyszącej biurokracji

Wyboru konkretnej koncepcji ma dokonywać komisja składająca się z minimum pięciorga osób, w tym jednego przedstawiciela wójta (burmistrza/prezydenta) i jednego przedstawiciela rady gminy.

Standardy urbanistyczne

Ustawa stawia sobie za cel określenie podstawowych standardów urbanistycznych, ograniczając dowolność sytuowania i zagospodarowania inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących. Teren, na którym realizowana ma być inwestycja, powinien mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub dostęp poprzez drogi wewnętrzne, które będą musiały być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi i szerokość nie mniejszą niż sześć metrów. Teren ponadto będzie musiał mieć dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.
Przewidziano również wytyczne dotyczące lokalizacji inwestycji i liczby kondygnacji planowanej zabudowy. Będzie to uzależnione od tego, czy inwestycja zostanie ulokowana poza miastem czy w mieście, a jeżeli w mieście, to jakiej wielości (liczba mieszkańców według GUS). Poza miastem lub w mieście do 30 tys. mieszkańców dopuszczalne będą trzy kondygnacje naziemne, do 100 tys. cztery kondygnacje, a powyżej nie będzie już ograniczenia. Jednocześnie dopuszcza się możliwość lokowania inwestycji wyższych na zasadzie tzw. dobrego sąsiedztwa, jeżeli w odległości 1500 m znajduje się budynek o większej liczbie kondygnacji, niż wynika z przepisów. Nie stanowi to dobrego rozwiązania, które przeciwdziałać miałoby chaosowi urbanistycznemu.
Oprócz liczby mieszkańców, co do wymogów lokalizacyjnych, brana ma być pod uwagę również planowana liczba mieszkańców inwestycji, obliczana jako iloraz powierzchni użytkowej mieszkań przez 28 m2. Zapewne celem autorów projektu jest przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozlewowi miast. 

Inwestycja mieszkaniowa będzie mogła być lokowana, pod warunkiem że:

  1. w odległości 1000 m (lub 500 m w miastach pow. 100 tys. mieszkańców) znajduje się przystanek komun...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy