Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

23 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA – powstał projekt nowej ustawy

0 177

W lutym 2018 roku, po dość długich dyskusjach, pracach i konsultacjach nad nowymi regulacjami prawnymi, które miały przyspieszyć, ułatwić oraz usystematyzować proces inwestycyjno- -budowlany, pojawił się nowy wątek. Mimo że oficjalnie nadal procedowane są inicjatywy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz tak zwanej ustawy inwestycyjnej, tj. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, rząd zapowiedział nową inicjatywę w tym zakresie – specustawę mieszkaniową.

Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, wskazał, że celem nowej specustawy jest polepszenie warunków dla realizacji rządowego programu „Mieszkanie+”. Można było spotkać się wcześniej w mediach z zarzutami, że to właśnie niewystarczające działania w tym zakresie były przyczyną reorganizacji dawnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Cele stawiane przed specustawą są bardzo zbliżone do tych deklarowanych przy okazji prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym czy specustawą inwestycyjną. W odróżnieniu od wcześniejszych projektów, specustawa odnosić się ma tylko do inwestycji mieszkaniowych i to nie wszystkich. Celem zatem ma być sprawniejsze realizowanie inwestycji mieszkaniowych, zmniejszenie towarzyszącej biurokracji.

Dotychczasowe prace nad specustawą

Już w marcu opublikowano pierwszy projekt specustawy mieszkaniowej, której dokładna nazwa to ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Znamienne jest to, że projekt ten spotkał się z niemal powszechną krytyką, nie tylko ze strony organizacji pozarządowych i samorządów, ale również ministerstw kultury, sprawiedliwości oraz spraw zagranicznych.
Najwięcej zastrzeżeń budziła możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych w oderwaniu od ustaleń obowiązującego na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania i brak regulacji zastępczych. Podkreślano, że – w sprzeczności z deklaracjami – grozi to pogłębieniem, a nie zakończeniem chaosu urbanistycznego. Pojawiały się opinie o niezgodności nowych przepisów z Konstytucją oraz prawem Unii Europejskiej. Podkreślano, że proces inwestycyjno-budowlany potrzebuje kompleksowych, a nie doraźnych rozwiązań.

uwaga!

Inwestor, który zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową lub towarzyszącą, będzie musiał w tym celu złożyć za pośrednictwem organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz, prezydent) wniosek do rady gminy. To rada gminy na drodze uchwały ustali lub odmówi ustalenia lokalizacji inwestycji. Będzie na to miała 60 dni od dnia złożenia wniosku, jednak samo przygotowanie i złożenie wniosku będzie wymagało dopełnienia pewnej procedury.

Liczne uwagi sprawiły, że zdecydowano się przygotować nowy projekt specustawy mieszkaniowej, który został opublikowany 17 maja 2018 roku. W odpowiedzi na krytykę, wprowadzono pełne władztwo gminy w zakresie realizacji inwestycji na podstawie tej ustawy. Przewidziano obowiązkowe konsultacje społeczne w odniesieniu do wniosku inwestora. Zmodyfikowano zapisy, aby odnosiły się nie tylko do największych podmiotów branży deweloperskiej.

Pojęcie „inwestycji”

Inwestycją mieszkaniową, w rozumieniu projektowej ustawy, są budynku wielolokalowe, na które składa się minimum 25 lokali albo zespół 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wraz z inwestycją mieszkaniową realizowane mają być urządzenia i drogi z nimi związane oraz powierzchnia lub zabudowa użytkowa, służąca obsłudze mieszkańców nowej inwestycji. Przy czym powierzchnia przeznaczona na handel i usługi lub powierzchnia obiektów użytkowanych na potrzeby handlu i usług nie może przekraczać 20% powierzchni użytkowej projektowanych mieszkań.

Z kolei, jako inwestycję towarzyszącą, należy rozumieć sieci, drogi publiczne, infrastrukturę transportu publicznego oraz zabudowę związaną z kulturą, oświatą, służbą zdrowia, sportem, rekreacją, handlem,usługami, jak również tereny zielone.

Utrzymano zapis, że realizacja inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej możliwa jest niezależnie od istnienia lub zapisów obowiązującego dla obszaru planowanej inwestycji miejscowego planu zagospodarowania. Wskazano jednak, że warunkiem planistycznym realizacji takiej inwestycji jest jej zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Od tego przewidziano jednak wyjątek, chociaż sformułowany dość nieprecyzyjnie. Wymóg, aby inwestycja nie była sprzeczna ze studium, nie dotyczy terenów pokolejowych, powojskowych, poprodukcyjnych lub po usługach pocztowych, a więc terenów, które zazwyczaj stanowią własność samorządów lub Skarbu Państwa. Z ustawy nie wynika co należy rozumieć na przykład przez teren powojskowy.

uwaga!

W koncepcji określa się strukturę funkcjonalną i zabudowy, układ urbanistyczny inwestycji, koncepcje architektoniczną, przebieg sieci i dróg oraz ewentualne etapy realizacji. Koncepcja określa też sposób powiązania inwestycji z otoczeniem, albowiem przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powinny mieć swoje uzasadnienie w charakterze miejscowej zabudowy i okolic...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy