Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

23 sierpnia 2021

Zamontowanie znaku drogowego

0 67

Pytanie: Jak wygląda zamontowanie na Wspólnocie Mieszkaniowej znaku D40, czy trzeba mieć jakąś zgodę? I czy ten znak obowiązuje również w hali garażowej budynku, ponieważ z tym mamy największy problem? Czy musimy stworzyć jakiś wewnętrzny dokument dot. pojawienia się tego znaku, na pewno chcemy zawrzeć zapis w regulaminie Wspólnoty?

 

POLECAMY

 

Co radzi ekspert?

Strefa zamieszkania to obszar, który ma przede wszystkim służyć i zapewnić bezpieczeństwo osobom, które się po nim poruszają. W ramach strefy pieszy ma prawo swobodnie poruszać się po całym obszarze i zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem, które mogą poruszać się z prędkością do 20 km/h i parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Początek strefy zamieszkania oznacza się znakiem D-40. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach. O końcu strefy zamieszkania informuje znak D-41, który umieszcza się na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami D-40. Znak D-41 może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40. Wspólnota mieszkaniowa może ustanowić na nieruchomości wspólnej strefę zamieszkania, jeżeli uważa to za zasadne i wówczas na danym terenie zaczną obowiązywać związane z nią zasady ruchu drogowego. W związku z tym, że taka decyzja zmienia zasady korzystania z nieruchomości wspólnej jest bez wątpienia decyzją przekraczającą zwykły zarząd, zatem wymaga uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Strefa ruchu dotyczy dróg w ramach nieruchomości wspólnej nie może dotyczyć wnętrza budynku. Ponadto należy zwrócić uwagę, że we wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje nieruchomości. Nieruchomość wspólna zarządzana przez wspólnotę mieszkaniową, której koszty utrzymania ponosi wspólnota mieszkaniowa i wyodrębnione lokale mieszkalne zarządzane przez ich właścicieli, których koszty utrzymania ponoszą ich właściciele. Jeżeli garaż podziemny został wyodrębniony jako oddzielny lokal i sprzedany na współwłasność, wówczas nie jest on częścią nieruchomości wspólnej, tylko kolejnym lokalem w budynku należącym do określonych osób. W związku z tym wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa zarządzać tym garażem. Z przepisów ustawy o własności lokali wyraźnie wynika, że uchwały wspólnot mogą dotyczyć tylko nieruchomości wspólnej. Prawo decydowania o danej nieruchomości mają tylko jej właściciele. Wspólnota nie jest właścicielem garażu tak jak nie jest właścicielem innych lokali w budynku zatem nie może podejmować żadnych decyzji bezpośrednio jego dotyczących. Decyzje odnośnie garażu podejmują jego właściciele na zasadach określonych w kodeksie cywilnym o współwłasności, a w stosunkach między nimi ustawa o własności lokalu nie ma zastosowania. Nie ma uchwał i całej procedury ich podejmowania i zaskarżania, a współwłaściciele garażu podejmują decyzje w formie zgody na ich dokonanie. Do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona według wielkości udziałów w garażu. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli garażu (jednomyślność). W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą, co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Zarząd lub zarządca danego budynku może zarządzać takim garażem tylko na podstawie umowy z współwłaścicielami garażu. Zatem jeżeli zarządca oprócz umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną nie dysponuje umową ze współwłaścicielami garażu na zarządzanie tym lokalem nie ma prawa ingerować w sprawy garażu tak jak nie ma prawa ingerować w sprawy inny lokali w budynku. Tylko jeżeli garaż jest częścią nieruchomości wspólnej, to znaczy nie został wyodrębniony jako samodzielny lokal, wspólnota mieszkaniowa ma prawo podejmować decyzje odnośnie zarządu tym garażem. Pozostawienie garażu częścią nieruchomości wspólnej i zapewnienie prawa do korzystania z miejsca postojowego poprzez służebność jest jednak dość rzadkim rozwiązaniem przyjmowanym przez deweloperów. Z reguły deweloperzy wyodrębniają garaż jako samodzielny lokal i sprzedają go na współwłasność osobom które mają korzystać z miejsc postojowych w nim się znajdujących. Zatem tak samo, jak wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa mieszać się do zasad korzystania z poszczególnych mieszkań, tak samo nie ma prawa mieszać się w zasady korzystania z lokalu garażowego, który pod względem prawnym jest takim samym lokalem jak lokale mieszkalne w budynku.

Przypisy