Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 kwietnia 2019

NR 207 (Kwiecień 2019)

Garaż jako pomieszczenie przynależne

392

Wspólnota mieszkaniowa ma wieczystą dzierżawę gruntu, ostatnio kupiła działkę i postawiła garaże blaszane w liczbie odpowiadającej liczbie mieszkań. Pani notariusz doradziła zarządowi WM, aby garaże dopisać w księdze wieczystej jako pomieszczenia przynależne do mieszkania. Mam wątpliwości, bo według mnie powstała wspólnota garażowa, w której nie są określone udziały. Kredyt zaciągnięty na inwestycję obciąża fundusz remontowo-inwestycyjny WM. Starałam się opisać problem krótko, biorąc pod uwagę również przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność. Co na to prawo i czy notariusz ma rację?
 

     Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

UWAGA!

Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi. 

     Określenie, które pomieszczenia w budynku czy poza nim stanowią pomieszczenia przynależne do danego lokalu wyodrębnionego w budynku, następuje w zasadzie w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu (wyodrębnienie lokalu z nieruchomości). ­Jeżeli w akcie notarialnym jakieś pomieszczenie nie zostało określone jako przynależne, to nie jest pomieszczeniem przynależnym tylko jest częścią nieruchomości wspólnej. Bez znaczenia będzie przy tym fakt, że właściciel lokalu dane pomieszczenie zajmuje, gdyż nie to jest podstawą określenia pomieszczenia jako przynależnego, tylko nadanie mu takiej funkcji w akcie notarialnym podczas wyodrębnienia lokalu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie istnienia wspólnoty mieszkaniowej na podstawie decyzji tejże wspólnoty dane pomieszczenia (czy to już istniejące, czy powstałe w wyniku budowy czy przebudowy) zostały przypisane do lokali jako pomieszczenia przynależne. Jest to dość częsta sytuacja, a z reguły sprowadza się do przypisania piwnic, których nie przypisano na etapie wyodrębniania lokali w budynku. Należy podkreślić, że w myśl ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu powinien odpowiadać stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Zatem fakt przyporządkowania pomieszczeń przynależnych do lokali ma wpływ na wysokość udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, a zatem i wysokość w jakiej partycypują oni w kosztach zarządu w danej wspólnocie mieszkaniowej (zwiększenie udziału związanego z lokalem).

     Jak wynika z powyższego, rozwiązanie polegające na przypisaniu poszczególnych garaży wybudowanych na nieruchomości wspólnej do lokali jako pomieszczeń przynależnych jest jednym z możliwych sposobów uregulowania kwestii wybudowanych garaży. Taka możliwość jednoznacznie wynika z treści art. 2 ust 4 ustawy o własności lokali, gdzie jasno określono, że pomieszczenie przynależne może być położone poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal i że może być to garaż. Zat...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy