Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 kwietnia 2019

NR 207 (Kwiecień 2019)

Książka Obiektu Budowlanego dla zabudowy szeregowej

0 101

Czy budynki jednorodzinne, wybudowane w szeregu, przylegające ścianami zewnętrznymi do siebie winny mieć założone książki obiektu budowlanego (lub jedną książkę dla wszystkich)?

     Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, Książkę Obiektu Budowlanego (dalej KOB), stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

     Książka Obiektu Budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, a więc obowiązek jej założenia spoczywa na inwestorze.

UWAGA!

Obowiązek założenia KOB spoczywa na inwestorze. 
 

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu Książkę Obiektu Budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, którą stanowi dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz pomiarami powykonawczymi. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu całą dokumentację oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.

BARDZO WAŻNE!

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu całą dokumentację oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie. 
 

Prowadzenie właściwej dokumentacji jest bardzo ważne, gdyż zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane ten, kto nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny. Jeżeli budynek w wyniku zaniedbań nie ma założonej książki obiektu budowlanego nie pozostaje nic innego jak ją założyć oraz załączyć do niej właściwą dla danego budynku dokumentację.

UWAGA!

Zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane ten, kto nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny. 
 

Wzór KOB zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134). Ustawa Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dla każdego budynku. Zatem książkę prowadzi się dla każdego budynku odrębnie i niezależnie od tego, ile budynków położonych jest na danej nieruchomości.

W

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy