Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 kwietnia 2019

NR 207 (Kwiecień 2019)

Książka Obiektu Budowlanego dla zabudowy szeregowej

419

Czy budynki jednorodzinne, wybudowane w szeregu, przylegające ścianami zewnętrznymi do siebie winny mieć założone książki obiektu budowlanego (lub jedną książkę dla wszystkich)?

     Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, Książkę Obiektu Budowlanego (dalej KOB), stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

POLECAMY

Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

     Książka Obiektu Budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, a więc obowiązek jej założenia spoczywa na inwestorze.

UWAGA!

Obowiązek założenia KOB spoczywa na inwestorze. 
 

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu Książkę Obiektu Budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, którą stanowi dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz pomiarami powykonawczymi. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu całą dokumentację oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.

BARDZO WAŻNE!

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu całą dokumentację oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie. 
 

Prowadzenie właściwej dokumentacji jest bardzo ważne, gdyż zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane ten, kto nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny. Jeżeli budynek w wyniku zaniedbań nie ma założonej książki obiektu budowlanego nie pozostaje nic innego jak ją założyć oraz załączyć do niej właściwą dla danego budynku dokumentację.

UWAGA!

Zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane ten, kto nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny. 
 

Wzór KOB zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134). Ustawa Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dla każdego budynku. Zatem książkę prowadzi się dla każdego budynku odrębnie i niezależnie od tego, ile budynków położonych jest na danej nieruchomości.

WAŻNE!

Wzór KOB zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego.

 

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

     Często ze względu na różne rozwiązania architektoniczne można mieć wątpliwości czy dany obiekt to jeden budynek, czy kilka budynków. Jeżeli obiekt ma nadany jeden numer, to w zasadzie mamy do czynienia z jednym budynkiem. Jeżeli obiekt ma kilka numerów, to każdy z nich stanowi odrębny budynek. Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste.

     W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego w stosunku do budynków, składających się z kilku segmentów połączonych łącznikiem, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił swoje stanowisko w sprawie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, Książkę Obiektu Budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Przedmiotowy przepis odnosi się do samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego, czyli oddzielonego od innych obiektów budowlanych przerwą dylatacyjną, począwszy od fundamentu do dachu. Natomiast istnienie łącznika między kilkoma segmentami, czyli konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi między tymi segmentami oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie całość.

WAŻNE!

Obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego tych, dla których nie jest wzmagane pozwolenie na budowę oraz dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. 
 

Tym samym zespół segmentów trwale związanych z gruntem – wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach – należy tra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy