Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Kto ponosi koszty zlicytowanego lokalu?

403

Jestem zarządcą wspólnoty mieszkaniowej, w której zlicytowano jedno z mieszkań. Było to w styczniu, ale „nowa właścicielka” nie otrzymała jeszcze przysądzenia z sądu o własności lokalu. Od komornika, który prowadził licytację, wiem, że „nowa właścicielka” jest zarządcą lokalu. Jakie są prawa i obowiązki zarządcy lokalu wobec wspólnoty, kogo obciążają opłaty za części wspólne, czy zarządca powinien zostać powiadomiony o nowym statusie lokalu?

Aby sprzedać nieruchomość dłużnika, komornik najpierw musi przygotować nieruchomość i niezbędną dokumentację. W tym celu najpierw wzywa dłużnika, aby spłacił dług w ciągu dwóch tygodni. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Następuje zajęcie nieruchomości, które powoduje, że rozporządzenia przez dłużnika nieruchomością lub jej obciążenie po zajęciu jest nieważne.

POLECAMY

Uwaga!

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności przez wpis w księdze wieczystej; jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika, chyba że naruszy to prawidłowe sprawowanie zarządu – wówczas to sąd ustanowi zarządcę. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły rzeczoznawca majątkowy. Po opisie i oszacowaniu zajęta nieruchomość może być sprzedana na licytacji publicznej. Termin licytacji można wyznaczyć po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania. Komornik ogłasza o licytacji przez publiczne obwieszczenie. Licytacja odbywa się publicznie i ustnie. Po zamknięciu licytacji sąd wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu licytacji. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jeżeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa nabywcę, aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności przez wpis w księdze wieczystej; jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości. O...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy