Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

19 listopada 2020

Umowa na remont balkonów i tarasu

0 273

Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z wykonawca umowę na remont balkonów i tarasu. W umowie przewidziano ustanowienie inspektora nadzoru. Inspektor nie został jednak powołany. Umowa zawierała zapis, iż końcowy odbiór robót nastąpi po potwierdzeniu przez inspektora wykonania prac i usunięcia wskazanych usterek. W związku z tym czy należałoby taką umowę aneksować?

Stosownie do art.  17 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; dalej: PB), inspektor nadzoru inwestorskiego jest – obok samego inwestora – samodzielnym uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisów PB.

POLECAMY

Do obowiązków inspektora nadzoru w toku procesu budowlanego należy m.in.:

  • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 PB, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,
  • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Jak wskazuje się to w doktrynie – co do zasady - tylko w przypadkach robót o dużym stopniu skomplikowania lub wymagających specjalnego nadzoru ze względu na warunki gruntowe, udział inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym jest obligatoryjny.

Wobec powyższego, mając z kolei na uwadze, iż odbiór robót budowlanych - celem zagwarantowania jego poprawności formalno-prawnej - winien zostać dokonany i potwierdzony przez osoby do tego uprawnione – a więc z jednej strony wykonawcę (lub jego przedstawiciela), z drugiej zaś samego inwestora lub osobę przez niego upoważnioną (np. inspektora nadzoru), w braku osoby uprawnionej (jak w omawianym przypadku braku powołania w ogóle inspektora nadzoru inwestorskiego, mimo zapisów umowy wskazujących, iż pomiot ten uczestniczy w procesie budowlanym), należałoby przywrócić właściwą reprezentację inwestora w zakresie czynności odbiorowych. W tym celu zasadnym jest więc sporządzenie aneksu do zawartej umowy, w którym treść umowy zostanie dopasowana do stanu faktycznego (czyli realizacji robót remontowych na zlecenie inwestora i pod jego bezpośrednim nadzorem).

Przypisy