Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

26 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Wadliwe wskazania wodomierza

0 1072

Wspólnota mieszkaniowa obejmuje swoim zarządem 60 lokali mieszkalnych. Rozliczenia zużycia wody zarząd dokonuje co trzy miesiące poprzez odczyt liczników wody zimnej i ciepłej w poszczególnych lokalach. W przypadku trzech lokatorów liczniki wskazują zerowe zużycie wody. Pytanie: czy w związku z zaistniałą sytuacją wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu wymienionych lokatorów przeciętnym zużyciem wody wynikającym ze średniego zużycia dla całej wspólnoty?

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. W sytuacji gdy odbiorcą wody jest wspólnota mieszkaniowa, to dostawca wody obciąża ją na podstawie wskazań licznika głównego znajdującego się na wejściu przewodu zimnej wody do budynku. Rozliczenie za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz wspólnoty odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za wodę oraz abonamentu za wodomierz główny. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany dokonać rozliczenia poszczególnych właścicieli lokali. Szczegółowe zasady tego rozliczenia wspólnota ustala, wprowadzając na drodze uchwały regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków. Wspólnota mieszkaniowa dokonuje też wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. W celu uniknięcia nieprawidłowych wskazań wodomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek instalowania na przyłączu wodomierza głównego oraz przestrzegania ważności jego dowodu legalizacji, czyli dokonywania wymian okresowych. Okres ważności dowodu legalizacji wynosi pięć lat. Także wodomierze w lokalach podlegają kontroli i wymianie okresowej.

Zgodnie z prawem tylko wodomierze posiadające legalizację są urządzeniami pomiarowymi i mogą służyć do ustalenia ilości dostarczonej wody i naliczenia opłat. Jeżeli zatem okres legalizacji minął, to wodomierz taki nie powinien służyć do odczytu zużycia wody, bo nie jest już urządzeniem pomiarowym. Jeżeli taki wodomierz nie może służyć do odczytu zużycia wody, to należy przyjąć sposób rozliczenia jak w lokalach nieposiadających wodomierzy, co powinno wynikać z regulaminu rozliczenia.

POLECAMY

Uwaga!

Zasady rozliczenia lokali nieopomiarowanych lub te, co do których nie można uzyskać odczytu, powinien zawierać regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody.

Podsumowanie

Jeżeli w budynku rozliczenie opiera się o wodomierze lokalowe i liczniki te mają legalizację, to nie ma podstaw prawnych, aby wspólnota mieszkaniowa kwestionowała ich wskazania. Obojętnie czy są to wskazania niskie, czy wysokie, jeżeli oparte są na zalegalizowanym urządzeniu pomiarowym brak jest podstaw do przyjęcia innego odczytu. Przede wszystkim odczyt może być poprawny, jeżeli właściciel w czasie objętym rozliczeniem nie korzystał z lokalu. Ponadto odczyt może być poprawny w wyniku błędnego pomiaru przy poprzednim rozliczeniu (poprzedni odczyt był zawyżony). Obie kwestie należy wyjaśnić. Jeżeli jednak z analizy poprzednich odczytów nie wynik...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy