Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Bezpieczeństwo budynku

27 września 2021

NR 231 (Wrzesień 2021)

Wnioski składane przez wspólnotę mieszkaniową w procesie budowlanym a cyfryzacja – nowe obowiązkowe formularze wprowadzone w lipcu 2021 roku

0 559

W lutym 2021 r. umożliwiono cyfrowe składanie wniosków związanych z procesem budowlanym w serwisie e-budownictwo. Jednakże były to wnioski, które umożliwiały obsługę zamierzeń budowlanych w bardzo ograniczonym zakresie. W lipcu 2021 r. na powyższej platformie internetowej udostępniono kolejne wnioski.

Obecnie obowiązujący katalog dokumentów przekazywanych elektronicznie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i Nadzoru Budowlanego kształtuje się następująco:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1),
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2),
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a),
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3),
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4),
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6),
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7),
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8),
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9),
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10),
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11),
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12),
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13),
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14),
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15),
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16),
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a),
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17),
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a),
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18),
 • Wniosek o legalizację (PB-19),
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego.

Warto podkreślić, iż wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane obowiązuje w zmodyfikowanej wersji od września 2021 roku.

POLECAMY

Wzory wniosków obowiązujące od lipca 2021 r. w postępowaniu administracyjnym związanym z procesem budowlanym a potrzeby wspólnoty mieszkaniowej

Wszystkie wnioski aktywne na platformie e-budownictwo traktowane powinny być jako obligatoryjne do stosowania w odpowiednich procedurach administracyjnych. Dotyczą one postępowań przed organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz organem Nadzoru Budowlanego. Do obrotu prawnego zostały wprowadzone rozporządzeniami na podstawie delegacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.):

 • na podstawie art. 30 ust. 4e ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 304),
 • na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. z 2021 r., poz. 346),
 • na podstawie art. 31 ust. 1e ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 314),
 • na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170),
 • na podstawie art. 33 ust. 2d ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r., poz. 410),
 • na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 335),
 • na podstawie art. 36a ust. 1c ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (Dz. U. z 2021 r., poz. 440),
 • na podstawie art. 37a ust. 1b ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 356),
 • na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. z 2021 r., poz. 322),
 • na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 297),
 • na podstawie art. 45a ust. 6 ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 308),
 • na podstawie art. 47 ust. 2b ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 296),
 • na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 338),
 • na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. z 2021 r., poz. 913),
 • na podstawie art. 71 ust. 2c ustawy:
  rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 2021 r., poz. 298).

Nie wszystkie ww. formularze będą każdorazowo wykorzystywane na potrzeby inwestycji budowlanych przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Najczęściej będą to procedury dotyczące pozwolenia na budowę i późniejszego formalnego zakończenia przedsięwzięcia.

Z obserwacji wynika, że obecnie na terenie wspólnot dość często powstają obiekty tymczasowe, służące np. rekreacji lub handlowi sezonowemu (np. tymczasowe sale zabaw typu platformy do gier zręcznościowych czy tymczasowe obiekty gastronomiczne handlujące lodami czy fast foodem), a członkowie wspólnot legalizują samowolnie wybudowane na terenach wspólnot garaże czy obiekty rekreacyjne lub gospodarcze powstałe ponad 20 lat temu, korzystając z procedur uproszczonej legalizacji. W związku z tym poniżej wymienione zostały obligatoryjne wzory najistotniejszych wniosków, tj.:

 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie,
 • wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania administracyjnego.

Wszystkie powyższe wnioski to wzory wynikające z odpowiednich rozporządzeń, które weszły w życie w lipcu 2021 r., przy czym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które stanowi załącznik do części z nich, obowiązywać będzie dla wniosków składanych od września 2021 roku.

 

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r., poz. 410),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. z 2021 r., poz. 322),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. z 2021 r., poz. 913),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 338),
 • www.gunb.gov.pl.
 • https://e-budowinctwo.gunb.gov.pl.

Przypisy