Dział: Bezpieczeństwo budynku

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a dokumentacja techniczno- -budowlana obiektu budowlanego od jego powstania po eksploatację

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są autorami istotnej, najszerszej części dokumentacji technicznej obiektu, która będzie archiwizowana przez podmiot odpowiedzialny za obiekt budowlany. Nie podlega dyskusji, że dokumentacja projektowa, protokoły ogólnobudowlane, inwentaryzacje, ceny techniczne, ekspertyzy budowlane muszą być opracowywane przez osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – prawa i obowiązki

Nie ulega wątpliwości, że osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są obecne na każdym etapie procesu budowlanego i później w czasie eksploatacji obiektu budowlanego. Funkcjonują od zamysłu projektowego dla danej inwestycji, przez budowę, UŻYTKOWANIE, PO rozbiórkę obiektu. Na każdym wspomnianym etapie ci specjaliści zasadniczo wpływają na kształt obiektu, sposób jego użytkowania oraz bezpieczeństwo. Inżynierowie, architekci i technicy budownictwa posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane biorą po części odpowiedzialność za to, czy obiekt będzie spełniał swoją funkcję oraz czy zapewni bezpieczeństwo użytkownikom.

Czytaj więcej

Świadectwa charakterystyki energetycznej po nowemu – fakty i mity

28 kwietnia br. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Czytaj więcej

Decyzje organu nadzoru budowlanego a odpowiedzialność zarządcy oraz właściciela obiektu budowlanego, także budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane

Należyte utrzymanie użytkowanych obiektów budowlanych jest podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Bez względu na to, czy podmiot odpowiedzialny za budynek działa w zakresie bieżących napraw i remontów, czy też wykonuje roboty budowlane mające na celu modernizację obiektu lub dostosowanie go do bieżących potrzeb osób korzystających z budynku, powinien wykonywać swoje prawa i obowiązki w zgodzie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej

Kontrola wyposażenia instalacyjnego w obiekcie budowlanym

Pojęcie instalacji w przepisach ustawowych pojawia się już w pierwszych wytycznych. W słowniku zawierającym definicje najważniejszych terminów stosowanych w ustawie Prawo budowlane1 już w pierwszym punkcie instalacje są wymieniane jako podstawa funkcjonowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Dopuszczalność badania trzeźwości u pracowników zgodnie z ostatnimi zmianami Kodeksu pracy

Możliwość badania trzeźwości u pracowników, a w szczególności kontroli prewencyjnej w kierunku trzeźwości, była postulowana przez środowiska pracodawców od dłuższego czasu, w szczególności dotyczyło to branży budowlanej, transportowej i przemysłu ciężkiego.

Czytaj więcej

Kto musi utrzymywać tarasy w dobrym stanie technicznym?

Prawo własności przysługujące właścicielom mieszkań obejmuje również tarasy, a dokładnie ich wierzchnią warstwę wykończeniową oraz przestrzeń wykorzystywaną do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez właścicieli lokalu. Tylko w tym zakresie właściciele mają – wynikający z art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali – obowiązek utrzymywania przynależnego do nich tarasu w należytym stanie. Natomiast za stan płyty podłogowej (stropowej) ponosi odpowiedzialność wspólnota, ponieważ jest to element architektoniczny konstrukcji tarasu trwale połączony z bryłą budynku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej

Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – obowiązujące przepisy

Najważniejszą z ustawowych zasad jest ta, że zanim zmiana zostanie wprowadzona, czyli przed wykonaniem robót budowlanych (o czym bardzo często inwestorzy zapominają), projektant musi ją zakwalifikować jako istotne lub jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków określonych w decyzji pozwolenia na budowę.

Czytaj więcej

Części wspólne nieruchomości w aspekcie utrzymania w okresie niskich temperatur. Eksploatacja w czasie zimy i usuwanie ewentualnych uszkodzeń

Nieruchomości, które są we władaniu wspólnot mieszkaniowych, charakteryzują się tym, że w pewnym zakresie są użytkowane przez poszczególnych współwłaścicieli (w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń do tych lokali przynależnych), a ich pozostałe części są eksploatowane przez ogół współwłaścicieli i osób przebywających na tej nieruchomości i z niej korzystających. Są to części wspólne, czyli te, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa zasadniczo znowelizowała regulacje dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wprowadziła korekty wytycznych dotyczących wykonywania kontroli stanu technicznego systemów ogrzewczych i klimatyzacji.

Czytaj więcej

Eksploatacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych a ochrona zdrowia użytkowników

Każdy, myśląc o ewentualnych niebezpieczeństwach i sytuacjach, które mogą mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców budynków wielorodzinnych, będzie przede wszystkim wymieniał pożar, uszkodzenia konstrukcyjne czy wady instalacji.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzające elektroniczną dokumentację – elektroniczny dziennik budowy oraz elektroniczną książkę obiektu budowlanego

Ostatnio w bardzo szybkim tempie wprowadzane są rozwiązania dotyczące elektronizacji administracji publicznej. Internetowa obsługa podatników, możliwość składania e-wniosków o wydanie dowodu osobistego czy elektroniczne przedkładanie zwykłych pism w różnych sprawach istotnych z punktu widzenia obywateli bardzo ułatwiły funkcjonowanie urzędom w czasie pandemii po wprowadzeniu licznych obostrzeń. Pandemiczny okres pokazał, jak dużą rolę może odgrywać zdalna obsługa klientów, dlatego w różnych dziedzinach życia publicznego zaczęto wprowadzać nowoczesne rozwiązania mające służyć dostosowaniu przepisów, dokumentacji oraz procedur do elektronizacji.

Czytaj więcej