Autor: Katarzyna Mateja

Ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2005 roku odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Od 2006 roku do 2015 roku pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. W lipcu 2015 roku została powołana na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem FORUM Media Polska m.in. jako autor tekstów.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Źródła ciepła i energii w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Obecne problemy podmiotów odpowiedzialnych – pytania i odpowiedzi

Wraz z pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. świat znacząco się zmienił. To, co wydawało się dla większości z nas niemożliwe, stało się faktem i znacząco przemodelowało sytuację geopolityczną Polski oraz całej Europy. Skutki wojny rozlały się błyskawicznie na rynki światowe i wpłynęły na kursy walut. Natomiast jednym z frontów zmagań wojennych stał się rynek energii, kształtujący w znaczącym zakresie koszty produkcji przemysłowej, a tym samym ceny detaliczne produktów. Rosja do wybuchu wojny była przecież głównym eksporterem do Europy mediów energetycznych (gazu ziemnego, węgla kamiennego oraz ropy). Bez wcześniejszych przygotowań zmiana dostawcy surowców energetycznych jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwa. Po pierwsze Europa jest dużym konsumentem surowców energetycznych, a wszelkie decyzje Unii Europejskiej wymagają akceptacji wszystkich krajów członkowskich.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych – ważna nowelizacja

Pierwszego stycznia br. weszła w życie istotna dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku1, którą wprowadzono maksymalne ceny energii w 2023 roku dla odbiorców uprawnionych.

Czytaj więcej

Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – obowiązujące przepisy

Najważniejszą z ustawowych zasad jest ta, że zanim zmiana zostanie wprowadzona, czyli przed wykonaniem robót budowlanych (o czym bardzo często inwestorzy zapominają), projektant musi ją zakwalifikować jako istotne lub jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków określonych w decyzji pozwolenia na budowę.

Czytaj więcej

Części wspólne nieruchomości w aspekcie utrzymania w okresie niskich temperatur. Eksploatacja w czasie zimy i usuwanie ewentualnych uszkodzeń

Nieruchomości, które są we władaniu wspólnot mieszkaniowych, charakteryzują się tym, że w pewnym zakresie są użytkowane przez poszczególnych współwłaścicieli (w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń do tych lokali przynależnych), a ich pozostałe części są eksploatowane przez ogół współwłaścicieli i osób przebywających na tej nieruchomości i z niej korzystających. Są to części wspólne, czyli te, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa zasadniczo znowelizowała regulacje dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wprowadziła korekty wytycznych dotyczących wykonywania kontroli stanu technicznego systemów ogrzewczych i klimatyzacji.

Czytaj więcej

Eksploatacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych a ochrona zdrowia użytkowników

Każdy, myśląc o ewentualnych niebezpieczeństwach i sytuacjach, które mogą mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców budynków wielorodzinnych, będzie przede wszystkim wymieniał pożar, uszkodzenia konstrukcyjne czy wady instalacji.

Czytaj więcej

Projektant w znowelizowanej ustawie Prawo budowlane

Projekt budowlany jest najistotniejszym dokumentem w procesie budowlanym z punktu widzenia wykonywania robót budowlanych. Przedstawia zamiar inwestycyjny inwestora, a na jego podstawie realizowany jest obiekt. Osobą, która sporządza dokumentację projektową, jest projektant.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzające elektroniczną dokumentację – elektroniczny dziennik budowy oraz elektroniczną książkę obiektu budowlanego

Ostatnio w bardzo szybkim tempie wprowadzane są rozwiązania dotyczące elektronizacji administracji publicznej. Internetowa obsługa podatników, możliwość składania e-wniosków o wydanie dowodu osobistego czy elektroniczne przedkładanie zwykłych pism w różnych sprawach istotnych z punktu widzenia obywateli bardzo ułatwiły funkcjonowanie urzędom w czasie pandemii po wprowadzeniu licznych obostrzeń. Pandemiczny okres pokazał, jak dużą rolę może odgrywać zdalna obsługa klientów, dlatego w różnych dziedzinach życia publicznego zaczęto wprowadzać nowoczesne rozwiązania mające służyć dostosowaniu przepisów, dokumentacji oraz procedur do elektronizacji.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzone w sierpniu 2022 r. z punktu widzenia zarządcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wszechobecna już w życiu codziennym cyfryzacja coraz bardziej wkracza również w obszary związane z inwestycjami budowlanymi oraz formalnym utrzymaniem obiektów budowlanych. W ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono w regulacjach prawnych m.in. możliwość przedkładania wszelkich wniosków z zakresu procesu budowlanego drogą elektroniczną.

Czytaj więcej

Co z regulacjami zakazującymi spalania węgla lub dopuszczającymi spalanie jedynie sortymentów odpowiedniej jakości w obliczu braku dostępności węgla na rynku?

Do niedawna, a tak naprawdę do 24 lutego 2022 r. – czyli do momentu wybuchu wojny w Ukrainie, głównym problemem, z którym borykała się polska, ale także po części europejska energetyka, była kwestia ochrony klimatu.

Czytaj więcej

Użytkowanie obiektów wielkopłytowych w perspektywie długofalowej. Najistotniejsze aspekty utrzymania budynków z wielkiej płyty

Realizacje w ramach budownictwa wielkopłytowego w Polsce były najpopularniejsze w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wynikało to z przyjęcia założenia, iż szybko rosnące zapotrzebowanie na nowe mieszkania może zostać zaspokojone przez budownictwo wielkopłytowe (z prefabrykatów).

Czytaj więcej

Kontrole obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży

Zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zabawy na placu zabaw czy też zajęć na boisku szkolnym jest oczywistym obowiązkiem podmiotu odpowiedzialnego za taki teren rekreacyjno-sportowy. W tym celu konieczne jest zapewnienie stałego nadzoru, a także regularnych kontroli stanu technicznego zainstalowanych w obrębie takiego kompleksu obiektów budowlanych, sprzętów i urządzeń. Regularne przeglądy tych terenów mają niebagatelne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku wskutek użytkowania poszczególnych elementów składowych placu zabaw, skateparku, boiska itp.

Czytaj więcej