Autor: Katarzyna Mateja

Ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2005 roku odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Od 2006 roku do 2015 roku pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. W lipcu 2015 roku została powołana na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem FORUM Media Polska m.in. jako autor tekstów.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a dokumentacja techniczno- -budowlana obiektu budowlanego od jego powstania po eksploatację

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są autorami istotnej, najszerszej części dokumentacji technicznej obiektu, która będzie archiwizowana przez podmiot odpowiedzialny za obiekt budowlany. Nie podlega dyskusji, że dokumentacja projektowa, protokoły ogólnobudowlane, inwentaryzacje, ceny techniczne, ekspertyzy budowlane muszą być opracowywane przez osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – prawa i obowiązki

Nie ulega wątpliwości, że osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są obecne na każdym etapie procesu budowlanego i później w czasie eksploatacji obiektu budowlanego. Funkcjonują od zamysłu projektowego dla danej inwestycji, przez budowę, UŻYTKOWANIE, PO rozbiórkę obiektu. Na każdym wspomnianym etapie ci specjaliści zasadniczo wpływają na kształt obiektu, sposób jego użytkowania oraz bezpieczeństwo. Inżynierowie, architekci i technicy budownictwa posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane biorą po części odpowiedzialność za to, czy obiekt będzie spełniał swoją funkcję oraz czy zapewni bezpieczeństwo użytkownikom.

Czytaj więcej

Rodzaje obiektów budowlanych a orzecznictwo sądów administracyjnych

Przewodnik po rodzajach inwestycji budowlanych oraz ich kategoryzacji.

Czytaj więcej

Decyzje organu nadzoru budowlanego a odpowiedzialność zarządcy oraz właściciela obiektu budowlanego, także budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane

Należyte utrzymanie użytkowanych obiektów budowlanych jest podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Bez względu na to, czy podmiot odpowiedzialny za budynek działa w zakresie bieżących napraw i remontów, czy też wykonuje roboty budowlane mające na celu modernizację obiektu lub dostosowanie go do bieżących potrzeb osób korzystających z budynku, powinien wykonywać swoje prawa i obowiązki w zgodzie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej

Kontrola wyposażenia instalacyjnego w obiekcie budowlanym

Pojęcie instalacji w przepisach ustawowych pojawia się już w pierwszych wytycznych. W słowniku zawierającym definicje najważniejszych terminów stosowanych w ustawie Prawo budowlane1 już w pierwszym punkcie instalacje są wymieniane jako podstawa funkcjonowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego po wejściu w życie nowych przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych

Zmiany w branży budowlanej związane z cyfryzacją procedur administracyjnych zapoczątkowały istotny trend, który coraz wyraźniej widoczny jest w przepisach techniczno-budowlanych.

Czytaj więcej

Źródła ciepła i energii w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych. Obecne problemy podmiotów odpowiedzialnych – pytania i odpowiedzi

Wraz z pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. świat znacząco się zmienił. To, co wydawało się dla większości z nas niemożliwe, stało się faktem i znacząco przemodelowało sytuację geopolityczną Polski oraz całej Europy. Skutki wojny rozlały się błyskawicznie na rynki światowe i wpłynęły na kursy walut. Natomiast jednym z frontów zmagań wojennych stał się rynek energii, kształtujący w znaczącym zakresie koszty produkcji przemysłowej, a tym samym ceny detaliczne produktów. Rosja do wybuchu wojny była przecież głównym eksporterem do Europy mediów energetycznych (gazu ziemnego, węgla kamiennego oraz ropy). Bez wcześniejszych przygotowań zmiana dostawcy surowców energetycznych jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwa. Po pierwsze Europa jest dużym konsumentem surowców energetycznych, a wszelkie decyzje Unii Europejskiej wymagają akceptacji wszystkich krajów członkowskich.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych – ważna nowelizacja

Pierwszego stycznia br. weszła w życie istotna dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku1, którą wprowadzono maksymalne ceny energii w 2023 roku dla odbiorców uprawnionych.

Czytaj więcej

Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – obowiązujące przepisy

Najważniejszą z ustawowych zasad jest ta, że zanim zmiana zostanie wprowadzona, czyli przed wykonaniem robót budowlanych (o czym bardzo często inwestorzy zapominają), projektant musi ją zakwalifikować jako istotne lub jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków określonych w decyzji pozwolenia na budowę.

Czytaj więcej

Części wspólne nieruchomości w aspekcie utrzymania w okresie niskich temperatur. Eksploatacja w czasie zimy i usuwanie ewentualnych uszkodzeń

Nieruchomości, które są we władaniu wspólnot mieszkaniowych, charakteryzują się tym, że w pewnym zakresie są użytkowane przez poszczególnych współwłaścicieli (w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń do tych lokali przynależnych), a ich pozostałe części są eksploatowane przez ogół współwłaścicieli i osób przebywających na tej nieruchomości i z niej korzystających. Są to części wspólne, czyli te, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa zasadniczo znowelizowała regulacje dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wprowadziła korekty wytycznych dotyczących wykonywania kontroli stanu technicznego systemów ogrzewczych i klimatyzacji.

Czytaj więcej

Eksploatacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych a ochrona zdrowia użytkowników

Każdy, myśląc o ewentualnych niebezpieczeństwach i sytuacjach, które mogą mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców budynków wielorodzinnych, będzie przede wszystkim wymieniał pożar, uszkodzenia konstrukcyjne czy wady instalacji.

Czytaj więcej