Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

18 lutego 2021

Wymiana okna na własny koszt

0 1922

Czy wymiana okna na własny koszt przez właściciela lokalu w wspólnocie mieszkaniowej musi być poparta zgodą nadzoru budowlanego czy wystarczy zgoda zarządu wspólnoty? W tym przypadku mowa o oknie dwuskrzydłowym, które ma zostać wymienione na jednoskrzydłowe. Co trzeba wiedzieć?

W pierwszej kolejności należy wskazać na sytuację, gdy prowadzone prace polegają na wymianie okien bez zmiany ich koloru, podziału i parametrów wielkościowych. Tego rodzaju prace mają zaś charakter bieżącej konserwacji, która nie wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany. Wymiana zatem okien na stolarkę o takim samym kształcie i rozmiarze nie wymaga ingerencji w bryłę budynku, nie stanowi więc - w rozumieniu przepisów - robotów budowlanych. Roboty tego typu w ogóle nie podlegają zatem przepisom ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.; dalej: „PB”). Wymiana taka nie wymaga więc uzyskania zarówno decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również dokonania zgłoszenia.

POLECAMY

Inaczej przedstawia się natomiast sytuacja prowadzenia prac w budynku wielorodzinnym, polegających na zmianie bądź to kolorystyki, bądź też pierwotnego podziału skrzydeł w otworze okiennym. Takie prace nie podlegają bowiem zaliczeniu do prac stanowiących jedynie bieżącą konserwację, lecz stanowią remont. Prace o szerszym z kolei zakresie – na przykład wybicie nowego otworu okiennego – oznaczają natomiast już przebudowę, przez co należy uzyskać na nie pozwolenie na budowę.

Dla przeprowadzenia zatem prac, które można zakwalifikować jako remont (np. wymiana okien z dwu-skrzydłowych na jedno-skrzydłowe) wymagane jest zatem dokonanie zgłoszenia w trybie przepisów PB. Stosownie bowiem do art. 29 ust. 3 pkt 2 PB, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia - o którym mowa w art. 30 PB - wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie:

  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę -
    w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych. Jak wyjaśnia się to zaś w literaturze fachowej, „przegrody zewnętrzne” jest to zintegrowany element budynku, który oddziela jego wnętrze od środowiska zewnętrznego. Przykładowo, w odniesieniu do domu jednorodzinnego występują następujące przegrody zewnętrzne: ściany zewnętrzne, stolarka okienna, dach i stropodach, drzwi zewnętrzne, strop nad piwnicą, fundamenty, podłoga na gruncie.

Tak też, stosownie do art. 30 PB,  zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Z kolei, do zgłoszenia takiego należy również dołączyć:

  • oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 PB (tj. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
  • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku: a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30 PB, oraz b)  instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e PB;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28 PB.

Co istotne zaś, zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może zaś - w drodze decyzji - wnieść sprzeciw odnośnie zamierzonych prac. Do wykonywania robót budowlanych można natomiast przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie.

Przypisy