Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

6 września 2019

NR 211 (Wrzesień 2019)

Zwołanie zebrania – niekompletny wniosek

310

W biurze wspólnoty mieszkaniowej został złożony wniosek właścicieli lokali z żądaniem zwołania zebrania wspólnoty. We wniosku podany jest termin i godzina zebrania. Jednak we wniosku nie została podana przyczyna zwołania zebrania ani jego cel. Wniosek nie zawiera również porządku zebrania ani propozycji uchwał, jakie miałyby być podjęte na zebraniu. Zarząd nie uchyla się od zwołania zebrania, lecz nie widzi takiej konieczności. Ostatnie zebranie wspólnoty odbyło się 30 marca 2019 roku. Wszystkie sprawy zostały przedstawione na zebraniu. Od zebrania w marcu 2019 roku nie zaistniały żadne okoliczności, które byłyby podstawą do żądania przez właścicieli zwołania kolejnego zebrania. Czy właściciele mogą składać wniosek z żądaniem zwołania zebrania? Czy zarząd może odmówić zwołania zebrania z uwagi na brak informacji, w jakim celu zebranie powinno być zwołane?

Zasady zawiadamiania o zebraniu

O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. Powyższe unormowania zawarte w art. 32 ustawy o własności lokali wywołują w praktyce wspólnot mieszkaniowych wątpliwości, czy porządek obrad może ulec zmianie po zawiadomieniu właścicieli lokali. W praktyce działania wspólnot mieszkaniowych można się więc spotkać z poglądem, że skoro w zawiadomieniu o zebraniu jest obowiązek podania porządku obrad, to nie powinno się go zmieniać. Powyższy pogląd znajduje także sporadycznie odzwierciedlenie w orzecznictwie. Na przykład w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 marca 2010 r. sygn. akt: ACa 98/10, sąd uznał, że właściciele lokali nie mogą być zaskakiwani przedmiotem zebrań oraz że skoro w zawiadomieniach o zebraniu nie było w porządku obrad punktu o podjęciu uchwały w danej sprawie, to wspólnota nie mogła przeprowadzić takiego głosowania. W sprawie uchwały, która trafiła na wokandę sądu, sąd dopatrzył się wielu nieprawidłowości w podejmowaniu uchwał i działaniach zarządu, więc jej uchylenie nie było tylko skutkiem zmiany porządku obrad, ale złożyło się na to wiele nieprawidłowości. Niemniej sąd w uzasadnieniu posłużył się również powyższą argumentacją. Jednak przynajmniej w mojej ocenie takie orzeczenia są sporadyczne i w większości przypadków orzecznictwo staje na stanowisku możliwości zmiany porządku obrad i braku możliwości uchylenia uchwały tylko z powodu braku ujęcia jej w porządku obrad.

Moim zdaniem z obowiązku zawiadomienia każdego właściciela o porządku obrad nie można wyciągać wniosku, że porządku obrad nie można zmienić po dacie zawiadomienia właścicieli. Ustawa o własności lokali nie zawiera w tej materii ograniczeń. Nie przewidziano na przykład, że właściciele mogą składać wnioski o uzupełnienie porządku obrad w jakimś terminie przed odbyciem zebrania. Jeżeli brak jest takich ograniczeń, należy uznać, że właściciele mają prawo składać wniosek o rozszerzenie porządku obrad w każdym czasie, a zatem także na zebraniu właścicieli lokali. Aby nie powodować chaosu na zebraniu, najlepiej w porządku obrad na końcu przewidzieć punkt „wolne wnioski”. Wówczas, po zakończeniu głosowania nad planowanymi uchwałami, każdy właściciel lokalu (lub grupa właścicieli) będzie mógł poddać pod głosowanie uchwalę, której treść opracuje. Zawarcie punktu „wolne wnioski” w porządku obrad każdego zebrania jest moim zdaniem najlepszym wyjściem z sytuacji.

W związku z powyższym proszę zwróć uwagę, że zarówno zwołanie zebrania (poza jednym przypadkiem braku zwołania zebrania rocznego), jak i podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów należy do wyłącznych kompetencji zarządu. Zatem zwołanie zebrania przez właścicieli lokali, a nie przez zarząd, jest brakiem dopełnienia wymogów formalnych wynikających z ustawy o własności lokali. W orzecznictwie sądowym utrwalone jest jednak stanowisko opowiadające się za liberalnym traktowaniem wymagań formalnych związanych z podejmowaniem uchwał. Zgodnie z tym poglądem, uchybienia formalne, jakich się dopuszczono przy podejmowaniu uchwały właścicieli lokali, mogą być podstawą do uchylenia podjętej uchwały tylko wtedy, jeżeli zostanie dowiedzione, że miały wpływ na treść tej uchwały. Wskazuje się bowiem, że bardziej rygorystyczna interpretacja przepisów regulujących działanie wspólnot mieszkaniowych mogłaby doprowadzić do utrudnień, a nawet do niemożności ich funkcjonowania. Decydujące znaczenie ma treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty mieszkaniowej w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne (wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2007 r., sygn. akt: II CSK 370/06). Sądy niższej instancji, rozpatrując sprawy błędów proceduralnych, bardzo często powołują się na to stanowisko Sądu Najwyższego. W wyroku z 8 lipca 2004 roku, sygn. akt: IV CK 543/03, Sąd Najwyższy wprost wypowied...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy