Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Dokumentacja po deratyzacji

331

Czy po wykonanej deratyzacji usługodawca powinien do faktury dołączyć protokół z deratyzacji? Właściciel firmy świadczącej dla nas obecnie taką usługę twierdzi, że nie jest to konieczne i wystarcza faktura, natomiast według stanowiska pracownika powiatowej stacji sanitarno-epide- miologicznej faktura jest dla urzędu skarbowego, natomiast w trakcie kontroli obiektu (w tym budynków zamieszkałych) ich pracownicy żądają protokołu w którym są podane szczegóły: w jakim okresie została przeprowadzona deratyzacja, gdzie, przy użyciu jakich środków i co najważniejsze – czy stwierdzono obecność martwych gryzoni (gatunki, ilości). Kto ma rację?

 

POLECAMY

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Aby prześledzić drogę od wprowadzenia obowiązku deratyzacji do weryfikacji realizacji tego obowiązku przez Państwową Inspekcję Sanitarną prowadzącą powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, należy w pierwszej kolejności wskazać na Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący w gminie. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy przyjmuje go uchwałą, po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Regulamin taki jest aktem prawa miejscowego, a jednym z jego obligatoryjnych elementów jest wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. W regulaminie (lub wydanym na jego podstawie komunikacie o rozpoczęciu deratyzacji) mogą być przewidziane bardziej szczegółowe wytyczne co do sposobu ich przeprowadzania.

ważne!

Regulamin taki jest aktem prawa miejscowego, a jednym z jego obligatoryjnych elementów jest wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Zgodnie z powyższą ustawą, obowiązkiem właściciela nieruchomości (w rozumieniu ustawy pojęcie to obejmuje również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) jest realizacja obowiązków określonych w regulaminie. W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązki wskazane we wspomnianym regulaminie obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Dopełnienie obowiązków wskazanych w regulaminie podlega z kolei kontroli m.in. organów gminy, które w toku kontroli mogą żądać okazania odpowiednich dokumentów oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przeprowadzoną kontrolą.

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powyższe koresponduje z uprawnieniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na przykład – zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych – w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych może w drodze decyzji nakazać między innymi przeprowadzenie deratyzacji. Niemniej, na podstawie samej tylko ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma ona prawo wstępu na teren zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i nieruchomości celem sprawdzenia, czy na ich terenie nie dochodzi do naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych. W szczególności kontrolerzy PIS będą weryfikować związaną z tymi kwestiami dokumentację.

ważne!

W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych Państwowa Inspekcja Sanitarna może w drodze decyzji nakazać między innymi przeprowadzenie deratyzacji. 


Przede wszystkim – protokół

Zatem, w kon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy