Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Bezpieczeństwo budynku

25 września 2020

NR 220 (Sierpień 2020)

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane a zadania wspólnoty mieszkaniowej

19

Od 19 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedmiotowa nowelizacja regulacji ustawowych jest jedną z najobszerniejszych, a zarazem najbardziej fundamentalnych, szczególnie w zakresie dokumentacji projektowej. W zasadniczej części zmiany Prawa budowlanego dotyczą procesu budowlanego i dokumentacji techniczno-budowlanej, ale także postępowań dotyczących samowoli budowlanej czy szczegółów protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Z punktu widzenia zadań, jakie spoczywają na wspólnocie mieszkaniowej, kilka aspektów wprowadzonych zmian będzie miało istotne znaczenie. W pierwszej kolejności należy wskazać problematykę utrzymania budynku jak również konieczność przeprowadzenia różnego rodzaju inwestycji, w zależności od potrzeb członków wspólnoty oraz wskazań osób dokonujących przeglądów okresowych stanu technicznego budynku i jego wyposażenia instalacyjnego.

Odpowiednia interpretacja nowych przepisów techniczno-budowlanych i właściwe podejście do obowiązków spoczywających na podmiocie odpowiedzialnym za budynek możliwe będzie dzięki usystematyzowaniu informacji o zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z jesieni 2020 r. W dalszej części publikacji zostaną omówione znowelizowane dyspozycje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333; dalej Prawo budowlane) w aspekcie jej nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z późn. zm.), które będą w zasadniczej części obowiązywały od dnia 19 września 2020 r.

POLECAMY

Plany inwestycyjne wspólnot mieszkaniowych a wytyczne zawarte w Prawie budowlanym po zmianach

W przepisach Prawa budowlanego po nowelizacji zastosowano nową systematykę zamierzeń budowlanych. Artykuł 29 został podzielony na cztery części, co jest zupełnie nowym podejściem w stosunku do dotychczasowej konstrukcji przepisów ustawowych. Obecnie w celu zweryfikowania, czy dana inwestycja jest zwolniona od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, czy też należy dokonać zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, konieczne jest łączne odczytanie dwóch dyspozycji ustawy Prawa budowlanego – art. 29 oraz art. 30. W ustawie obowiązującej od września 2020 r. wskazane zostały wprost grupy obiektów budowlanych, których budowa będzie wymagała dokonania zgłoszenia oraz obiektów, których budowa będzie zupełnie odformalizowana, a także robót budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia i takich robót, które nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę czy wprowadzenia procedury zgłoszeniowej. Takie podejście znacznie ułatwi prawidłowe odczytanie dyspozycji ustawowych.

Uwaga

W ustawie obowiązującej od września 2020 r. wskazane zostały wprost grupy obiektów budowlanych, których budowa będzie wymagała dokonania zgłoszenia oraz obiektów, których budowa będzie zupełnie odformalizowana, a także robót budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia i takich robót, które nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę czy wprowadzenia procedury zgłoszeniowej.


Poniżej przedstawiono – obowiązującą od dnia 19 września 2020 r. – listę inwestycji budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wskazaniem, dla której z nich obowiązkowe będzie dokonanie zgłoszenia (w tym zgłoszenia z dokumentacją projektową). Zestawienie obejmuje jedynie te zamierzenia budowlane, które mogą być rozważane w przypadku wspólnot mieszkaniowych:
Obiekty budowlane, dla których wzniesienia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale wymagane jest zgłoszenie

Zgodnie z art. 29 ust. 1 po nowelizacji ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale wymagane jest dokonanie zgłoszenia dla obiektów, takich jak:

 • sieci:
 1. elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
 2. wodociągowe,
 3. kanalizacyjne,
 4. cieplne,
 5. gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
 • (zgłoszenie z dokumentacją projektową);
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (zgłoszenie z dokumentacją projektową);
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • kanalizacje kablowe;
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach;
 • wolno stojące:
 1. parterowe budynki gospodarcze,
 2. garaże,
 3. wiaty
 • o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe:
 1. ganki,
 2. oranżerie (ogrody zimowe)
 • o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji;
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • przyłącza:
 1. elektroenergetyczne,
 2. wodociągowe,
 3. kanalizacyjne,
 4. gazowe,
 5. cieplne,
 6. telekomunikacyjne,
 • alternatywnie (zamiast zgłoszenia) budowa wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponadto przy budowie należy stosować przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

Obiekty budowlane, dla których wzniesienia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ani dokonanie zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 2 po nowelizacji ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia dla obiektów, takich jak:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych;
 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
 • telekomunikacyjne linie kablowe;
 • obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiekty położone na terenie budowy, przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ustawienie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;
 • obiekty kontenerowe wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
 1. elektroenergetycznymi,
 2. wodociągowymi,
 3. kanalizacji sanitarnej,
 4. cieplnymi
 • lokalizowane na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Roboty budowlane, dla których prowadzenia nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 po nowelizacji ustawy Prawo budowlane, dokonanie zgłoszenia jest konieczne dla prowadzenia robót, takich jak:

 • przebudowa:
 1. przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
 2. obiektów, takich jak:
  –    sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
  –    wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  –    instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
  –    zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach,
 3. sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione wcześniej w ustawie,
 4.  polegająca na docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
 • remont:
 1. budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 • instalowanie:
 1. na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
 2. krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 3. tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 4. wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Roboty budowlane, dla których prowadzenia nie jest wymagane ani uzyskanie pozwolenia na budowę, ani dokonanie zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, do robót niewymagających uzyskania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia należą:

 • przebudowa:
 1. budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
 2. obiektów wymagających zgłoszenia bez dołączenia dokumentacji projektowej oraz niewymagających dokonania zgłoszenia przed ich budową,
 3. polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
 4. urządzeń budowlanych;
 • remont:
 1. obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
  –    budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
  –    budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
 2. urządzeń budowlanych;
 • instalowanie:
 1. na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
 2. krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 3. pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
 4. wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;
 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Jak przedstawiono powyżej, wprowadzona nowa systematyka zamierzeń budowlanych będzie niewątpliwie dla członków wspólnoty mieszkaniowej oraz zarządcy nieruchomości ułatwieniem przy planowaniu inwestycji. Pozwoli to na szybsze i bezbłędne ustalenie, czy rozważane zamierzenie budowlane jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz czy jest zupełnie odformalizowane lub też, czy istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania inwestycji budowlanych

Analizując jesienną nowelizację ustawy Prawo budowlane, bezsprzecznie można stwierdzić, że najbardziej istotnymi zmianami w przepisach są te, które dotyczą projektu budowlanego. Poniżej pokrótce zostaną przedstawione te zmiany w ustawowych regulacjach, które są związane z przygotowaniem do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego a dotyczą inwestora jakim jest wspólnota mieszkaniowa.

Uwaga

Najbardziej istotnymi zmianami w przepisach są te, które dotyczą projektu budowlanego.


Procedury związane ze zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych

Po nowelizacji przepisy art. 30 Prawa budowlanego uległy rozbudowaniu, co oznacza większą liczbę załączników do zgłoszenia inwestycji. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, do zgłoszenia będzie trzeba dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, a także instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przy czym projekt ten powinien zostać uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej, a w przypadku instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się dodatkowo obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej po zakończeniu robót.
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa niezwykle korzystną zmianą jest konieczność opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zgłoszenia budowy placów zabaw w miejscach publicznych, które do tej pory nie było wymagane. Oznacza to, iż projektant będzie zobowiązanych do przestrzegania zasad wynikających z kształtowania stref bezpiecznych dla poszczególnych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, a ich lokalizacja będzie musiała zostać wyraźnie wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Uwaga

Z punktu widzenia bezpieczeństwa niezwykle korzystną zmianą jest konieczność opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zgłoszenia budowy placów zabaw w miejscach publicznych.


Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku dokonania zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych należy dołączyć dokumentację projektową oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W takich sprawach zgłoszenia będą weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej jak przy postępowaniu przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Podkreślić należy, iż niezmiennym warunkiem pozostaje dokonanie zgłoszenia przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Jeśli organ tego nie uczyni, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dotyczący samego zamierzenia budowlanego podlega niezwłocznemu ostemplowaniu, a wspólnota mieszkaniowa może przystąpić do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych.

Projekt budowlany

Od 19 września 2020 r. zupełnie zostanie zmieniona forma i treść projektu budowlanego. Dwie jego części (jako główny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia) będą składane do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Obejmowały będą projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

Ważne

Zakres i treść projektu budowlanego powinny uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej.


Wśród wymagań co do samej dokumentacji projektowej, oprócz zgodności z obowiązującym prawem miejscowym, w nowych przepisach wskazane zostało, że zakres i treść projektu budowlanego powinny uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej, a uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają autora dokumentacji jedynie do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności, aby uniknąć wskazywania rozwiązań projektowych przez projektantów działających poza udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Ważne

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają autora dokumentacji jedynie do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.


Zupełnie nowe przepisy związane z treścią projektu budowlanego zawarto w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którymi projekt budowlany powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmujący:
  –    określenie granic działki lub terenu,
  –    usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
  –    sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  –    układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  –    informację o obszarze oddziaływania obiektu;
 • projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
  –    układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
  –    zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
  –    charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
  –    opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
  –    projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
  –    charakterystykę ekologiczną,
  –    informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  –    opis dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych zaliczanych do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego,
  –    informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  –    postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;
 • projekt techniczny obejmujący:
  –    projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  –    charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
  –    projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  –    w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
  –    inne opracowania projektowe;
 • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty.

Bardzo ważną zasadę wskazują regulacje zawarte w art. 3c znowelizowanej ustawy Prawo budowlane – projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Ważne

Przed wydaniem pozwolenia na budowę, w nowym porządku prawnym zatwierdzeniu podlegać będą projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.


Jak już wcześniej wspomniano przed wydaniem pozwolenia na budowę w nowym porządku prawnym zatwierdzeniu podlegać będą projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Inwestor będzie zobowiązany złożyć trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. Nowelizacją odpowiednio dostosowano przepisy art. 35 Prawa budowlanego w zakresie kompetencji i obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, który rozpatruje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ ten przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego weryfikować będzie:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
  –    ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
  –    wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  –    ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
  –    wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
  –    informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonej ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  –    kopii zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
  –    w razie potrzeby stosownych oświadczeń projektanta: o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej lub dotyczącego budowy instalacji radiokomunikacyjnych,
 • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Ważne

W przypadku wygaśnięcia, unieważnienia lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwe jest wydanie dla danej inwestycji decyzji o pozwoleniu na budowę również w przypadku zakończenia robót budowlanych.


Istotną zmianą z punktu widzenia inwestora jest wskazanie wprost w przepisach, że w przypadku wygaśnięcia, unieważnienia lub uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę możliwe jest wydanie dla danej inwestycji decyzji o pozwoleniu na budowę również w przypadku zakończenia robót budowlanych. Ponadto dyspozycjami art. 37b ustawy zostało wprowadzone ograniczenie w unieważnianiu decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli od doręczenia lub ogłoszenia tego rodzaju decyzji upłynęło 5 lat, usunięcie jej z obrotu prawnego w trybie stwierdzenia nieważności będzie niedopuszczalne.

Ważne

Zostało wprowadzone ograniczenie w unieważnianiu decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli od doręczenia lub ogłoszenia tego rodzaju decyzji upłynęło 5 lat, usunięcie jej z obrotu prawnego w trybie stwierdzenia nieważności będzie niedopuszczalne.


Istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub innych warunków pozwolenia na budowę

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę będzie możliwe do zrealizowania, tak jak we wcześniejszych przepisach Prawa budowlanego, jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zupełnie zmienia się jednak podejście do samego pojęcia istotnego odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków pozwolenia na budowę. Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami ustawowymi, istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę będzie odstąpienie w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
  –    powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
  –    wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  –    liczby kondygnacji;
 • warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze;
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • wymagających uzyskania lub zmiany decyzji pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci, stacji transformatorowej czy obiektów na terenie zamkniętym lub przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany oraz instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;
 • zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Ważne

Istotnym odstąpieniem od zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz warunków pozwolenia na budowę nie będzie zmiana lokalizacji obiektu budowlanego na działce.


Tym samym istotnym odstąpieniem od zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz warunków pozwolenia na budowę nie będzie zmiana lokalizacji obiektu budowlanego na działce, co można określić jako fundamentalną zmianę tej grupy przepisów. Nie będzie konieczne także dokonywanie zmiany w decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadkach odstąpienia od:

 • projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym konserwatorem zabytków,
 • projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym inspektorem sanitarnym.

W dalszym ciągu osobą uprawnioną do ustalenia, czy odstąpienie ma charakter istotny czy nieistotny jest projektant. Natomiast kierownik budowy zobowiązany będzie okazać aktualny (po wprowadzeniu zmian) projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego.

Zmiany w postępowaniach administracyjnych dotyczących przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę

Zaktualizowane zostały również przepisy dotyczące przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora, poprzez zmianę konstrukcji i nazewnictwa. W nowym porządku prawnym organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, będzie obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora także bez zgody poprzedniego inwestora w sytuacji, gdy własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego

W znowelizowanych przepisach Prawa budowlanego inny będzie sposób dokonywania zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (dla inwestycji realizowanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeń z dokumentacją projektową). W miejsce dotychczas przedkładanych oświadczeń osób, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego (kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołączać będzie:

 • informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
  –    kierownika budowy,
  –    inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony,
  –    kopie zaświadczeń, potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydanych przez tę izbę, z określonym w nich terminem ważności, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Ponadto, od września 2020 r. przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor będzie dodatkowo obowiązany zapewnić sporządzenie projektu technicznego (za wyjątkiem budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu) w przypadku:

 • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
 • budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci, stacji transformatorowej czy obiektów na terenie zamkniętym,
 • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
 • instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;
 • oraz przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym sporządzony projekt techniczny.

Uwaga

Od września 2020 r. przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor będzie dodatkowo obowiązany zapewnić sporządzenie projektu technicznego.


Postępowania legalizacyjne wieloletnich samowoli budowlanych

Po nowelizacji w ustawie Prawo budowlane będzie istniała możliwość przeprowadzenia procedury legalizacyjnej w postępowaniu uproszczonym dla samowoli budowlanych popełnionych wiele lat temu. Wprowadzone przepisy stanowią, że w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne. Dla obiektów jeszcze starszych, czyli obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne (czyli przed 1 stycznia 1995 r.), uproszczone postępowanie legalizacyjne prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego. W toku uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ Nadzoru Budowlanego będzie nakładał, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia, a będą to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;
 • ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. 

Ważne

Po nowelizacji w ustawie Prawo budowlane będzie istniała możliwość przeprowadzenia procedury legalizacyjnej w postępowaniu uproszczonym dla samowoli budowlanych popełnionych wiele lat temu.


Po sprawdzeniu kompletności powyższych dokumentów legalizacyjnych oraz tego, czy z ekspertyzy technicznej wynika odpowiedni stan techniczny obiektu – postępowanie legalizacyjne zostaje zakończone wydaniem decyzji o legalizacji. Ewentualnie może zostać nakazana rozbiórka, także w drodze decyzji, jeżeli w wyznaczonym w postanowieniu terminie nie zostaną dostarczone dokumenty legalizacyjne lub nie zostanie wykonane postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji lub gdy z ekspertyzy technicznej będzie wynikało, że stan techniczny obiektu budowlanego jest nieodpowiedni i stwarza zagrożenie. Pozytywne orzeczenie ­organu Nadzoru Budowlanego, czyli decyzja o legalizacji stanowi podstawę dalszej legalnej eksploatacji obiektu budowlanego.

Legalne zakończenie budowy w nowych regulacjach ustawowych

We wprowadzonym rozdziale 5b „Zakończenie budowy” korektom został poddany art. 57 Prawa budowlanego, który m.in. wymienia obowiązkowe załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy, załączniki do powyższych wniosków będą uzupełnione o:

 • projekt techniczny z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami (w razie tzw. nieistotnych zmian jakie zaszły w stosunku do zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian);
 • protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
 • protokoły badań i sprawdzeń o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667), o ile dotyczy;
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy.

Natomiast w przypadku zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego znacznie ograniczono komplet załączników do zawiadomienia o zakończeniu takiej inwestycji. Inwestor nie będzie miał obowiązku przedłożenia Dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji oraz potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.
Bardzo potrzebną i wyraźną zmianą w regulacjach związanych z zakończeniem budowy jest dookreślenie w art. 59i ustawy, jakie będzie postępowanie organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, którego budowa w sposób formalny nie została zakończona. W znowelizowanym Prawie budowlanym zostały wyliczone kolejne czynności i procedury, które będzie zobowiązany wdrożyć właściwy organ nadzoru:

 • organ Nadzoru Budowlanego poucza inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, a potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w przypadku nieobecności inwestora lub właściciela – doręcza pouczenie na piśmie;
 • organ Nadzoru Budowlanego po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem przepisów o zakończeniu budowy;
 • w przypadku niezaprzestania użytkowania, o którym mowa wyżej, organ Nadzoru Budowlanego, w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego;
 • po upływie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowego postanowienia, organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem przepisów o zakończeniu budowy;
 • jeżeli organ Nadzoru Budowlanego stwierdzi dalsze użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów o zakończeniu budowy, pomimo wydania stosownego postanowienia, ponownie wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w drodze postanowienia. Postanowienie takie może być wydawane wielokrotnie, jednak kolejne postanowienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania poprzedniego postanowienia.

Tym samym bardzo zaostrzono kary za nielegalne przystąpienie do eksploatacji obiektu budowlanego będącego w budowie.

Ważne

Zaostrzono kary za nielegalne przystąpienie do eksploatacji obiektu budowlanego będącego w budowie.

Okresowe przeglądy stanu technicznego obiektu budowlanego po nowelizacji

W ustawowych dyspozycjach dotyczących utrzymania obiektów budowlanych nowością jest wprowadzenie regulacji formy oraz treści protokołu pokontrolnego, który sporządza osoba przeprowadzająca okresową kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego i jego wyposażenia instalacyjnego, co wprowadzono nowym art. 62a Prawa budowlanego. Zgodnie z nim, protokół pokontrolny obowiązkowo będzie zawierał co najmniej:

 • datę przeprowadzenia kontroli;
 • imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
 • określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
 • zakres kontroli;
 • ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, przy czym w zaleceniach wskazuje się czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania przedmiotowych czynności;
 • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Uwaga

Nowością jest wprowadzenie regulacji formy oraz treści protokołu pokontrolnego, który sporządza osoba przeprowadzająca okresową kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego i jego wyposażenia instalacyjnego.


Oznacza to, że w ustawie położony został nacisk na właściwą formę protokołu jako dokumentu, przy równoczesnym podkreśleniu, jakie niezbędne informacje zebrane w trakcie kontroli oraz istotne ustalenia powinny się w nim znaleźć.

W związku z utrzymaniem i koniecznością kontrolowania obiektów wyraźnie należy wskazać, że w przepisach zwalniających z prowadzenia książki obiektu budowlanego, wyłączono sieci gazowe. Oznacza to, że każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie sieci gazowej będzie zobowiązany posiadać i uzupełniać taki dokument.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane przede wszystkim narzuca zupełnie nowe podejście do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonywania zgłoszenia z dokumentacją projektową. Samo sporządzenie projektu technicznego będzie w pewnym stopniu gwarantowało, że obiekt nie będzie powstawał bez odpowiedniego projektu wykonawczego, a ewentualne nieprawidłowości wynikłe w trakcie budowy będą łatwiejsze do stwierdzenia.

Bardzo ważną zmianą, z punktu widzenia podmiotów odpowiedzialnych za obiekty budowlane wzniesione wiele lat temu, których legalność jest dyskusyjna, jest możliwość wdrożenia procedur uproszczonego postępowania legalizacyjnego dla obiektów budowlanych wybudowanych nielegalnie co najmniej 20 lat temu.

Natomiast dzięki wytycznym co do formy protokołu pokontrolnego, sporządzanego na okoliczność kontroli okresowej stanu technicznego obiektu, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych będą mogli dokonać dokładnej weryfikacji zupełności tej dokumentacji.

W sytuacji planowania nowych inwestycji wspólnoty mieszkaniowe z całą pewnością najwięcej uwagi będą musiały poświęcić przepisom związanym z nową formą dokumentacji projektowej. Organy administracyjne, projektanci i kierownicy budów także będą musieli zmierzyć się tą nową sytuacją prawną. Z pewnością nie będzie brakowało trudnych doświadczeń po każdej stronie zaangażowanej w proces budowlany. Z pewnością kierunek zmian w regulacjach ustawy Prawo budowlany jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne (uproszczenie treści przepisów, bardzie liberalne podejście do samowoli budowlanej, zminimalizowanie wymogów formalnych przy zakończeniu niektórych inwestycji budowlanych). Jednakże skutki tych zmian ocenić będzie można dopiero w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471 z późniejszymi zmianami).

Przypisy