Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 maja 2019

NR 208 (Maj 2019)

Odcięcie wody

0 64

Zarządzam dużą wspólnotą mieszkaniową liczącą 11 budynków i 176 lokali mieszkalnych, wszystkie lokale mieszkalne są wykupione. Z roku na rok wspólnota popada w coraz to większe zadłużenie i są trudności w opłatach za media. Stąd moje pytanie – czy wspólnota mieszkaniowa może tym właścicielom, którzy zalegają z opłatami za media, odciąć dopływ wody do lokalu mieszkalnego? Zaznaczam, że posiadamy w każdym budynku w pomieszczeniu wspólnym zawór do poboru wody, z którego każdy może korzystać – tylko musiałby do lokalu mieszkalnego nosić w pojemnikach. Słyszałem, że w Warszawie, nie wiem czy to we wspólnotach mieszkaniowych, czy w spółdzielni, takie praktyki się stosuje.

W kwestii odcięcia dostaw wody i odbioru ścieków z lokalu mieszkalnego warto przeanalizować procedurę, która reguluje sposób postępowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w razie nieregulowania przez odbiorcę należności za pobraną wodę.

Procedura odcięcia dostaw wody

Zgodnie z orzecznictwem sądów jest to jedyna dopuszczalna i obowiązująca procedura odcięcia wody i zablokowania odpływu ścieków. Stosować ją mogą wyłącznie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Procedurę w zakresie odcięcia dostaw wody określa art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

Ważne

Procedurę w zakresie odcięcia dostaw wody określa art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Zgodnie z ustępem 1 punkt 2 tego przepisu, możliwe jest odcięcie dostawy wody oraz zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po doręczeniu mu upomnienia i wezwania do uregulowania zaległych opłat. Odcinając wodę, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest jednak do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorcy o możliwości korzystania z takiego punktu. Odcięcie wody wymaga również od przedsiębiorstwa poinformowania o zamiarze odcięcia oraz sposobie zapewnienia dostępu do zastępczych punktów poboru wody gminę i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawiadomienie powinno być dokonane na 20 dni przed planowanym terminem odłączenia.

Kto jest władn

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy