Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 maja 2019

NR 208 (Maj 2019)

Odcięcie wody

315

Zarządzam dużą wspólnotą mieszkaniową liczącą 11 budynków i 176 lokali mieszkalnych, wszystkie lokale mieszkalne są wykupione. Z roku na rok wspólnota popada w coraz to większe zadłużenie i są trudności w opłatach za media. Stąd moje pytanie – czy wspólnota mieszkaniowa może tym właścicielom, którzy zalegają z opłatami za media, odciąć dopływ wody do lokalu mieszkalnego? Zaznaczam, że posiadamy w każdym budynku w pomieszczeniu wspólnym zawór do poboru wody, z którego każdy może korzystać – tylko musiałby do lokalu mieszkalnego nosić w pojemnikach. Słyszałem, że w Warszawie, nie wiem czy to we wspólnotach mieszkaniowych, czy w spółdzielni, takie praktyki się stosuje.

W kwestii odcięcia dostaw wody i odbioru ścieków z lokalu mieszkalnego warto przeanalizować procedurę, która reguluje sposób postępowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w razie nieregulowania przez odbiorcę należności za pobraną wodę.

Procedura odcięcia dostaw wody

Zgodnie z orzecznictwem sądów jest to jedyna dopuszczalna i obowiązująca procedura odcięcia wody i zablokowania odpływu ścieków. Stosować ją mogą wyłącznie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Procedurę w zakresie odcięcia dostaw wody określa art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

Ważne

Procedurę w zakresie odcięcia dostaw wody określa art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Zgodnie z ustępem 1 punkt 2 tego przepisu, możliwe jest odcięcie dostawy wody oraz zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, następujące po doręczeniu mu upomnienia i wezwania do uregulowania zaległych opłat. Odcinając wodę, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest jednak do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorcy o możliwości korzystania z takiego punktu. Odcięcie wody wymaga również od przedsiębiorstwa poinformowania o zamiarze odcięcia oraz sposobie zapewnienia dostępu do zastępczych punktów poboru wody gminę i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawiadomienie powinno być dokonane na 20 dni przed planowanym terminem odłączenia.

Kto jest władny do odcięcia dostaw wody?

Teoretycznie wydaje się, że możliwe byłoby odpowiednie powielenie powyższej procedury na gruncie stosunków pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a jej członkami, właścicielami poszczególnych zadłużonych lokali. Jednakże, zgodnie z konsekwentnym stanowiskiem sądów powszechnych, takie działanie nie jest dopuszczalne. Co ciekawe, w wielu przypadkach sądy pierwszej instancji stawały po stronie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chciały stosować odcięcie wody w stosunku do zadłużonych lokali. Konsekwentnie jednak takie rozstrzygnięcia były uchylane przez sądy drugiej instancji.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (wyrok z 14 kwietnia 2011 roku, sygn. akt: I ACa 278/11, opubl. Legalis) stanął na zdecydowanym stanowisku, że ww. ustawa nie daje możliwości odcięcia wody podmiotom innym niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym właścicielowi czy zarządcy budynku wielolokalowego, gdy właściciel lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. Sąd stwierdził, że z faktu, że ustawa nie zabrania takich działań w stosunku do nierzetelnego odbiorcy, nie wynika to, że takie dział...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy