Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

18 stycznia 2019

NR 203 (Styczeń 2019)

Sposób oznaczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

284

Witam, czy obowiązek odznaczenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na niebiesko dotyczy wewnętrznych parkingów wspólnot mieszkaniowych bez względu na to czy została na nich ustanowiona strefa ruchu/strefa zamieszkania, czy nie?

Tak, niezależnie od ustanowienia strefy ruchu/strefy zamieszkania, powierzchnia miejsc postojowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych powinna być oznaczona na niebiesko. Ustawodawca ustanowił bowiem wspólne zasady dla oznakowania tego typu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Przepisy prawa nie dają w tym zakresie podstaw do przyjęcia, że istnieje rozróżnienie sposobu oznakowania takich miejsc postojowych w ramach dróg wewnętrznych, dla których ustanowiona jest strefa ruchu/strefa zamieszkania i dla których brak jest takiej strefy.

Definicja dróg wewnętrznych

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg stanowią drogi wewnętrzne. Obowiązki w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należą do zarządcy terenu, na którym droga jest zlokalizowana. W przypadku jednak braku zarządcy terenu, obowiązki te obarczają właściciela terenu. Te podmioty ponoszą również koszty realizacji wyżej wymienionych obowiązków.

Zarząd drogami wewnętrznymi

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Zarząd ten odbywa się pod nadzorem wojewody. W ramach sprawowanego zarządu, podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi, a więc właściciel lub zarządca terenu, sporządza, zatwierdza i realizuje projekty organizacji ruchu, tj. dokumentację określającą geometrię drogi, zakres dostępu do drogi, sposób umieszczenia znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.
Podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi, w tym z wyznaczonymi strefami ruchu/strefami...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy