Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Udostępnienie umowy nabycia lokalu

392

Zarządzam nieruchomościami, w tym również tymi nowopowstałymi. W świetle ogólnej dyskusji i nacisków na przestrzeganie ochrony danych osobowych, niemałe zdziwienie budzi u mnie procedura zakładania rachunku bankowego dla nowej wspólnoty w jednym z banków…

Mianowicie ww. bank do założenia rachunku oprócz innych niebudzących wątpliwości dokumentów (numer REGON, NIP) bezwzględnie wymaga kopii aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego we wspólnocie! Pomimo mojego tłumaczenia, że informacje o wyodrębnionych lokalach znajdują się w księdze wieczystej nieruchomości wspólnej, którą załączyłem, stanowisko banku pozostaje nieprzejednane. Czy mam rację, uważając, że bankowi do założenia rachunku dla osoby prawnej (ułomnej), jaką jest wspólnota mieszkaniowa, informacje kto od kogo i za ile kupił w niej mieszkanie, nie mówiąc o innych danych zawartych w aktach (często bardzo osobistych) są do niczego niepotrzebne? I tym samym narusza on ustawę o ochronie danych osobowych, przetwarzając te dane?

Uwaga!

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie ma prawa gromadzić aktów notarialnych, na podstawie których nastąpiło nabycie lokali przez aktualnych właścicieli lokali.

Oczywiście ma Pan rację. Bank nie ma prawa żądać przedstawienia takiej umowy, a jej przekazanie byłoby naruszeniem przez zarządcę zasad ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przewiduje, że administrator danych może zbierać i przetwarzać dane osobowe tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celach. RODO wprowadza również ważną zasadę zwaną minimalizacją danych, która w zakresie przetwarzania danych osobowych oznacza, że dane te muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Zatem naruszeniem przepisów będzie zbieranie takich danych, których posiadanie nie jest uzasadnione wykonywanymi obowiązkami. Zresztą mimo wieloletniego doświadczenia nie potrafię uzasadnić, po co bankowi jedna z umów nabycia lokalu do założenia rachunku bankowego dla wspólnoty mieszkaniowej, poza jakąś histeryczną obsesją co do poprawności obrotu mimo sporządzenia umowy sprzedaży przez notariusza i wpisu w księgach wieczystych przez sąd. Moim zdaniem sprawa kwalifikuje się do złożenia zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ta sama zasada dotyczy zarządu i zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. Zwróćmy uwagę na treść art. 28 ust. 1e Ustawy o własności lokali, stanowiącego, że zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólną, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali. Przede wszystkim ustawodawca wyraźnie mówi tylko o okazaniu dokumentu w celu potwierdzenia prawa własności lokalu, a zat...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy