Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Wadliwa naprawa bramy

275

Administrator wspólnoty mieszkaniowej ustnie zlecił naprawienie bramy firmie specjalistycznej. Usługa została wykonana, a zapłata nastąpiła na podstawie wystawionej faktury. W ciągu miesiąca wymienione części ponownie się zepsuły, a firma zwleka z naprawą w ramach gwarancji. Obecnie kontakt z firmą praktycznie się urwał. Jej właściciel nie odbiera telefonów, a kiedy już uda się porozmawiać (dzwoniąc z innego, nieznanego mu numeru) zapewnia, że części są zamówione i wyznacza kolejne terminy. Minął miesiąc i niestety wciąż awaria jest nieusunięta. Czy w takiej sytuacji ustne ustalenia mają jakąkolwiek moc prawną, czy wszystko musi być na piśmie? Czy wspólnota ma prawo ubiegać się o naprawę w ramach gwarancji, czy rękojmi? Jeżeli tak, to jaki termin może ostatecznie wyznaczyć usługodawcy na naprawę?

 

POLECAMY

Wadliwa naprawa bramy

Administrator wspólnoty mieszkaniowej ustnie zlecił naprawienie bramy firmie specjalistycznej. Usługa została wykonana, a zapłata nastąpiła na podstawie wystawionej faktury. W ciągu miesiąca wymienione części ponownie się zepsuły, a firma zwleka z naprawą w ramach gwarancji. Obecnie kontakt z firmą praktycznie się urwał. Jej właściciel nie odbiera telefonów, a kiedy już uda się porozmawiać (dzwoniąc z innego, nieznanego mu numeru) zapewnia, że części są zamówione i wyznacza kolejne terminy. Minął miesiąc i niestety wciąż awaria jest nieusunięta. Czy w takiej sytuacji ustne ustalenia mają jakąkolwiek moc prawną, czy wszystko musi być na piśmie? Czy wspólnota ma prawo ubiegać się o naprawę w ramach gwarancji, czy rękojmi? Jeżeli tak, to jaki termin może ostatecznie wyznaczyć usługodawcy na naprawę?
Umowa ustna

Pomiędzy wspólnotą a wykonawcą prac naprawczych zawarto jak najbardziej ważną umowę. W polskim systemie prawnym umowy zawarte pomiędzy stronami w formie ustnej w przeważającej liczbie wypadków są ważne i wiążące. Jedynie w określonych przypadkach przepisy mogą wymagać, aby umowa przybierała formę pisemną lub pisemną pod rygorem nieważności. W odniesieniu natomiast do umowy na realizację usługi naprawy bramy – umowy o dzieło – nie obowiązuje przepis, który wymagałby zawarcia umowy w formie pisemnej. Umowy ustne dotknięte są jednak jednym zasadniczym problemem, tj. w sytuacji spornej wystąpi konieczność zrekonstruowania ustaleń stron nie z dokumentu umowy, ale z innych źródeł.

ważne!

W polskim systemie prawnym umowy zawarte pomiędzy stronami w formie ustnej w przeważającej liczbie wypadków są ważne i wiążące. 

 

Faktura – dowód zawarcia umowy

W przedstawionej sytuacji obowiązują zatem Państwa ustne ustalenia. Co więcej, przesłana przez wykonawcę naprawy faktura działa na Państwa korzyść, ponieważ – choć nie zastępuje umowy – stanowi domniemane potwierdzenie jej zawarcia i niektórych poczynionych pomiędzy Państwem ustaleń. Na fakturze znajdują się bowiem: data realizacji, wynagrodzenie, termin płatności oraz (zależnie od opisu faktury) opis przedmiotu usługi.

ważne!

Faktura – choć nie zastępuje umowy – stanowi domniemane potwierdzenie jej zawarcia.

 

Gwarancja a rękojmia

Zakładam, że dysponują Państwo jakimś dokumentem gwarancyjnym. Proszę mieć bowiem na uwadze, że gwarancja nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy, a stanowi często treść zobowiązania, w którym gwarantuje się nabywcy, że przedmiot umowy (niezależnie czy mowa o umowie sprzedaży, czy umowie o dzieło) cechować będzie odpowiednia jakość, bezawaryjność itp. Sprzedawca lub wykonawca muszą jednak zaciągnąć tego typu zobowiązanie, złożyć stosowne oświadczenie.

uwaga!

Gwarancja nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy, a stanowi treść zobowiązania, w którym gwarantuje się nabywcy, że przedmiot umowy cechować będzie odpowiednia jakość, bezawaryjność itp.

Od gwarancji należy odróżnić natomiast rękojmię, którą można na gruncie umowy modyfikować, ale wywodzi się ona już z samych przepisów Kodeksu cywilnego i te przepisy ogólne będziemy stosować przy braku odpowiednich zapisów umownych. Zależnie od treści dokumentu gwarancyjnego przysługują Państwu zatem roszczenia z gwarancji, a niezależnie od treści zawartej umowy i złożonych oświadczeń (zakładając, że nie wyłączono uprawnień z rękojmi) z rękojmi za wady.

 

Wada rzeczy

W kwestii rękojmi za wady kluczowe będzie wykazanie, że dostarczone Państwu w ramach naprawy rzeczy (części) faktycznie dotknięte są wadami, co nie powinno być problematyczne wobec powtórnej awarii bramy. O wadzie – w rozumieniu ogólnych przepisów o rękojmi – można mówić w sytuacji, kiedy rzecz:

  • ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy