Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Wadliwa naprawa bramy

0 599

Administrator wspólnoty mieszkaniowej ustnie zlecił naprawienie bramy firmie specjalistycznej. Usługa została wykonana, a zapłata nastąpiła na podstawie wystawionej faktury. W ciągu miesiąca wymienione części ponownie się zepsuły, a firma zwleka z naprawą w ramach gwarancji. Obecnie kontakt z firmą praktycznie się urwał. Jej właściciel nie odbiera telefonów, a kiedy już uda się porozmawiać (dzwoniąc z innego, nieznanego mu numeru) zapewnia, że części są zamówione i wyznacza kolejne terminy. Minął miesiąc i niestety wciąż awaria jest nieusunięta. Czy w takiej sytuacji ustne ustalenia mają jakąkolwiek moc prawną, czy wszystko musi być na piśmie? Czy wspólnota ma prawo ubiegać się o naprawę w ramach gwarancji, czy rękojmi? Jeżeli tak, to jaki termin może ostatecznie wyznaczyć usługodawcy na naprawę?

 

Wadliwa naprawa bramy

Administrator wspólnoty mieszkaniowej ustnie zlecił naprawienie bramy firmie specjalistycznej. Usługa została wykonana, a zapłata nastąpiła na podstawie wystawionej faktury. W ciągu miesiąca wymienione części ponownie się zepsuły, a firma zwleka z naprawą w ramach gwarancji. Obecnie kontakt z firmą praktycznie się urwał. Jej właściciel nie odbiera telefonów, a kiedy już uda się porozmawiać (dzwoniąc z innego, nieznanego mu numeru) zapewnia, że części są zamówione i wyznacza kolejne terminy. Minął miesiąc i niestety wciąż awaria jest nieusunięta. Czy w takiej sytuacji ustne ustalenia mają jakąkolwiek moc prawną, czy wszystko musi być na piśmie? Czy wspólnota ma prawo ubiegać się o naprawę w ramach gwarancji, czy rękojmi? Jeżeli tak, to jaki termin może ostatecznie wyznaczyć usługodawcy na naprawę?
Umowa ustna

POLECAMY

Pomiędzy wspólnotą a wykonawcą prac naprawczych zawarto jak najbardziej ważną umowę. W polskim systemie prawnym umowy zawarte pomiędzy stronami w formie ustnej w przeważającej liczbie wypadków są ważne i wiążące. Jedynie w określonych przypadkach przepisy mogą wymagać, aby umowa przybierała formę pisemną lub pisemną pod rygorem nieważności. W odniesieniu natomiast do umowy na realizację usługi naprawy bramy – umowy o dzieło – nie obowiązuje przepis, który wymagałby zawarcia umowy w formie pisemnej. Umowy ustne dotknięte są jednak jednym zasadniczym problemem, tj. w sytuacji spornej wystąpi konieczność zrekonstruowania ustaleń stron nie z dokumentu umowy, ale z innych źródeł.

ważne!

W polskim systemie prawnym umowy zawarte pomiędzy stronami w formie ustnej w przeważającej liczbie wypadków są ważne i wiążące. 

 

Faktura – dowód zawarcia umowy

W przedstawionej sytuacji obowiązują zatem Państwa ustne ustalenia. Co więcej, przesłana przez wykonawcę naprawy faktura działa na Państwa korzyść, ponieważ – choć nie zastępuje umowy – stanowi domniemane potwierdzenie jej zawarcia i niektórych poczynionych pomiędzy Państwem ustaleń. Na fakturze znajdują się bowiem: data realizacji, wynagrodzenie, termin płatności oraz (zależnie od opisu faktury) opis przedmiotu usługi.

ważne!

Faktura – choć nie zastępuje umowy – stanowi domniemane potwierdzenie jej zawarcia.

 

Gwarancja a rękojmia

Zakładam, że dysponują Państwo jakimś dokumentem gwarancyjnym. Proszę mieć bowiem na uwadze, że gwarancja nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy, a stanowi często treść zobowiązania, w którym gwarantuje się nabywcy, że przedmiot umowy (niezależnie czy mowa o umowie sprzedaży, czy umowie o dzieło) cechować będzie odpowiednia jakość, bezawaryjność itp. Sprzedawca lub wykonawca muszą jednak zaciągnąć tego typu zobowiązanie, złożyć stosowne oświadczenie.

uwaga!

Gwarancja nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy, a stanowi treść zobowiązania, w którym gwarantuje się nabywcy, że przedmiot umowy cechować będzie odpowiednia jakość, bezawaryjność itp.

Od gwarancji należy odróżnić natomiast rękojmię, którą można na gruncie umowy modyfikować, ale wywodzi się ona już z samych przepisów Kodeksu cywilnego i te przepisy ogólne będziemy stosować przy braku odpowiednich zapisów umownych. Zależnie od treści dokumentu gwarancyjnego przysługują Państwu zatem roszczenia z gwarancji, a niezależnie od treści zawartej umowy i złożonych oświadczeń (zakładając, że nie wyłączono uprawnień z rękojmi) z rękojmi za wady.

 

Wada rzeczy

W kwestii rękojmi za wady kluczowe będzie wykazanie, że dostarczone Państwu w ramach naprawy rzeczy (części) faktycznie dotknięte są wadami, co nie powinno być problematyczne wobec powtórnej awarii bramy. O wadzie – w rozumieniu ogólnych przepisów o rękojmi – można mówić w sytuacji, kiedy rzecz:

  • ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy