Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

16 kwietnia 2021

Wybudowanie osiedla niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym

0 174

Jeżeli deweloper wybudował osiedle niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, a następnie wspólnota nie mając tego świadomości przepisała pozwolenie na siebie, to co można z takim tematem zrobić? Czy istnieje możliwość sformułowania skutecznego roszczenia do dewelopera?

Stosownie do art. 389 oraz 390 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.; dalej: „PW”), na realizację prac wskazanych w powołanych przepisach wymagane jest – co do zasady - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

POLECAMY

Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są zaś właściwe organy Wód Polskich.
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy jednak niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Omawiane pozwolenie wydaje się przy tym na wniosek. Przepisy PW dopuszczają zaś przejście pozwolenia na innych podmiot. Stosownie bowiem do art. 411a ust. 1 PW, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, który wydał pozwolenie wodnoprawne, jest obowiązany - za zgodą strony - na której rzecz wydano pozwolenie wodnoprawne, do przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie natomiast z art. 415 pkt 2 PW, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane. Cofnięcie lub ograniczenie ma przy tym charakter fakultatywny, a zatem to od uznania organu zależy, czy skorzysta z uprawnień ustawowych. Jak wyjaśnił to przy tym NSA w wyroku z 13.12.2012 r. (II OSK 1493/11), użycie przez ustawodawcę sformułowania „można” oznacza bowiem, że nawet stwierdzenie zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie nie obliguje, a jedynie uprawnia organ do orzeczenia o cofnięciu, bądź ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego. Nie oznacza to jednak, że ocena wyrażona w decyzji pozostawionej uznaniu organu administracyjnego może być dowolna. W związku z tym organ winien wskazać, z jakich powodów uznał, że sprawie nie należy cofać pozwolenia. Przyczynkiem zaś do wydania decyzji może być przegląd wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz ich realizacji, którego organ winien dokonywać co najmniej raz na 4 lata.

W razie zatem ustalenia przez wspólnotę, iż osiedle wybudowane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, wspólnota ta winna w pierwszej kolejności wykorzystać tryb administracyjny zmierzający do zmiany pierwotnego pozwolenia. Zgodnie bowiem z art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.; dalej: „KPA”), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał. Dokonując interpretacji przywołanego przepisu konieczne jest przy tym uwzględnienie wynikającego z art. 19 KPA obowiązku przestrzegania właściwości rzeczowej przez organy administracji publicznej w każdym stadium postępowania administracyjnego. W związku zaś ze zmianą właściwości organów uprawnionych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych - co do zasady - organem właściwym do zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego przed 1 stycznia 2018 roku przez starostę właściwy będzie dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, natomiast w przypadku pozwolenia przez marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Jak wyjaśnia się to przy tym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, w postępowaniu w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi na fakt, że zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ odwoławczy w pierwszej kolejności rozstrzygały wniosek strony o zmianę przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, stąd też najpierw musi być zakończone postępowanie w tej sprawie. W przypadku bowiem ewentualnego uwzględnienia wniosku o zmianę pozwolenia, okoliczność tę należałoby uwzględnić przy badaniu przesłanek do cofnięcia pozwolenia (vide: wyrok WSA w Olsztynie z 29.03.2007 r., II SA/Ol 973/06).

Przypisy