Brak w uchwale informacji dotyczącej nazwy i siedziby wspólnoty mieszkaniowej

Otwarty dostęp Porady eksperta

Pytanie:

REKLAMA

Na dniach przejąłem wspólnotę mieszkaniową i jej dokumentację od poprzedniego administratora. Wspólnota istnieje już ponad 5 lat, jednakże w przekazanych uchwałach brakuje uchwały dotyczącej nazwy i siedziby. Oczywiście wspólnota mieszkaniowa ma nadane numery NIP i REGON. Czy w związku z brakiem tej uchwały należy dla formalności podjąć ją raz jeszcze?

Co radzi ekspert?

Brak jest ustawowego obowiązku nadawania nazwy wspólnocie mieszkaniowej. Zatem w przypadku braku dodatkowego oznaczenia będzie to wspólnota mieszkaniowa określonej nieruchomości będącej nieruchomością wspólną, a więc np. „Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Akacjowa 5, 10-179 Olsztyn”.

Co do zagadnienia siedziby wspólnoty mieszkaniowej – winna ona zostać już wskazana (skoro, jak wynika z treści zapytania, wspólnota uzyskała już numery NIP i REGON). W razie konieczności zmiany adresu siedziby wspólnoty (który zwykle jest adresem nieruchomości wspólnej bądź adresem podawanym przez zarządcę/administratora nieruchomości wspólnej) konieczna będzie jedynie aktualizacja stanu istniejących wpisów w rejestrach. W zakresie powyższej zmiany przepisy nie wymagają również podjęcia uchwały przez właścicieli lokali, gdyż czynność ta nie stanowi (co do zasady) czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Przy czym w orzecznictwie słusznie zwraca się uwagę, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, natomiast wszystko, co się w tych granicach nie mieści, należy do spraw przekraczających zwykły zarząd. W konkretnej sprawie nie mogą zatem nie wystąpić powody, aby zakwalifikować czynność dotyczącą przeniesienia siedziby wspólnoty do innego miasta jako czynność nieprzekraczającą zakres zwykłego zarządu. Kwestia ta zasadniczo wpływa bowiem na prawa i obowiązki członków wspólnoty, rzutując na ich faktyczną zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu uchwał, w tym również przekraczających zwykły zarząd. Poza tym nie jest to czynność związana ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia (vide: wyr. SA w Katowicach z 25.4.2013 r., I ACa 56/12).

Na zakończenie należy przypomnieć, że do wspólnoty mieszkaniowej – jako tzw. ułomnej osoby prawnej – przepisy o osobach prawnych (np. zakresie analogii do spółek prawa handlowego) stosuje się jedynie odpowiednio.
 

Przypisy