Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

10 stycznia 2019

NR 122 (Styczeń 2019)

Czynności zachowawcze

414

Podczas ostatniego rocznego przeglądu ogólnobudowlanego budynku inżynier budownictwa dokonujący tej kontroli stwierdził groźne pęknięcia wsporników słupów podtrzymujących podciągi na poziomie garażu (poziom –1). W protokole z przeglądu wpisano konieczność pilnego wykonania projektu konstrukcyjnego wzmocnienia tych wsporników oraz jak najszybszej realizacji tych prac. Czy w sytuacji tak pilnych prac zabezpieczających, których niewykonanie może być bardzo groźne dla bezpieczeństwa budynku i mieszkających w nim osób, zarząd wspólnoty mieszkaniowej musi wcześniej przegłosować uchwałę w sprawie zgody na ich realizację? Co w sytuacji, gdy właściciele nie będą chcieli głosować, będzie to trwało bardzo długo albo gdy nie wyrażą zgody?


Czynności zwykłego zarządu i przekraczające go

Przyjmuje się, że pojęcie zwykłego zarządu oznacza podejmowanie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia. Rozgraniczenie czynności zwykłego zarządu i czynności go przekraczających jest bardzo istotne również na gruncie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Czynności zwykłego zarządu podejmuje bowiem zarząd samodzielnie. Natomiast do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa. Katalog czynności przekraczających zwykły zarząd zawiera art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali. Błędem byłoby jednak twierdzenie, że każda czynność niewymieniona w tym przepisie jest czynnością zwykłego zarządu, ponieważ jest to katalog otwarty. Świadczy o tym zwrot „w szczególności”. Ustawodawca zawarł w nim te czynności, które ze względu na specyfikę funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych – w odróżnieniu od zarządzania innymi nieruchomościami – bezsprzecznie należy uznać za czynności, które przekraczają zwykły zarząd. 

POLECAMY

Czynności zachowawcze

Wyróżnia się jeszcze tak zwane czynności zachowawcze. Do tej kategorii należą wszelkie działania mające na celu zachowanie wspólnego prawa, np. zlecenie pilnej naprawy dachu, uszkodzonej kanalizacji wodnej, które zarząd może podjąć bez uchwały, ale w przypadku gdy są to czynności przekraczające zwykły zarząd, musi uzyskać uchwałę po fakcie. W razie dokonania czynności prawnej przez zarząd bez wymaganej uchwały dana czynność prawna będzie ważna, gdy zyska akceptację właściwego organu, czyli uchwały właścicieli lokali. Taki wniosek płynie z uchwały Sądu Najwyższego z dna 14 września 2007 roku, sygn. akt: III CZP 31/06, i mimo że odnosi się do spółdzielni mieszkaniowych, moż-
na ją zastosować także wprost do wspólnot mieszkaniowych. Zdaniem sądu uznać należy, że jeśli postanowienia ustaw szczególnych milczą na temat sankcji za dokonanie czynności prawnej przez przedstawiciela niemającego należytego umocowania, w drodze analogii sięgnąć należy do art. 103 § 1 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu w razie dokonania czynności prawnej przez pełnomocnika bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania czynność prawna nie jest bezwzględnie nieważna, lecz jedynie bezskutecznie zawieszona, a stanie się ważna, gdy zyska akceptację właściwego organu. 

Remont budynku

Remont budynku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, planując remont budynku, powinien najpierw określić zakres planowanych prac. Następnie na tej podstawie powinien zebrać oferty na wykonanie prac co najmniej od kilku przedsiębiorców wraz z kosztorysem prac, terminem wykonania oraz innymi istotnymi elementami, które znajdą się później w umowie o roboty budowlane. Jeżeli zakres wykonanych prac jest stosunkowo prosty i jedynym wyznacznikiem wyboru oferty jest cena usługi, zarząd może dokonać wyboru najtańszej oferty i na tej podstawie opracować projekt uchwały, w której wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu w określonym w uchwale zakresie zgodnie z załączonym do uchwały kosztorysem oraz określa sposób finansowania inwestycji i upoważnia zarząd do zawarcia umowy o roboty budowlane zgodnie z załączonym, ustalonym z przedsiębiorcą projektem umowy. Ewentualnie przy bardziej skomplikowanym zakresie prac, gdzie cena nie jest jedynym wyznacznikiem wyboru oferty, podjęcie uchwały powinny poprzedzać przedstawienie ofert na zebraniu i dyskusja właścicieli na temat wyboru oferty. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, za naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną należy uznać podjęcie uchwał w zakresie przeprowadzenia remontu bez uprzedniego przedstawienia właścicielom lokali szczegółowych informacji o inwestycji i jej kosztach oraz złożonych przez przedsiębiorców ofe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy