Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Poradnik budowlany

31 stycznia 2022

NR 235 (Styczeń 2022)

Rozpoczęcie robót budowlanych

0 755

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę – z zastrzeżeniem budowy i robót budowlanych zwolnionych z tego obowiązku.

Aktualne brzmienie tego przepisu oznacza wprawdzie zezwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych, zanim decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, jednak w razie wniesienia od niej odwołania, należy wziąć pod uwagę, że przestaje ona być wykonalna.

POLECAMY

Nowelizacja Prawa budowlanego umożliwia zatem prowadzenie robót budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę pod warunkiem, że podlega ona wykonaniu w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (np. jeśli inwestor jest jedyną stroną postępowania o pozwolenie na budowę, to z chwilą wydania pozytywnej decyzji, zgodnej z jego wnioskiem, będzie mógł rozpocząć budowę bez konieczności oczekiwania na jej ostateczność). Przepis art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego należy bowiem odczytywać z uwzględnieniem treści art. 130 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Jeśli mimo tego inwestor kontynuuje rozpoczęte roboty budowlane, powinien liczyć się ze skutkami prawnymi, jakie niesie możliwość wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego w toku instancyjnym, i w takim przypadku podejmuje działania inwestycyjne na własne ryzyko.

Nie ulega jednak wątpliwości, że uzyskanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się z niższym ryzykiem prawnym dla inwestora. Należy zatem wskazać, że według art. 16 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja jest ostateczna, jeżeli nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji – w odniesieniu do pozwolenia na budowę będzie to miało miejsce w przypadku, gdy:

  • upłynął termin do wniesienia odwołania od pozwolenia na budowę wydanego w I instancji,
  • decyzja została wydana w wyniku rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji,
  • decyzję wydał w I instancji minister lub kierownik urzędu centralnego (np. w wyniku wznowienia postępowania pozwolenie na budowę mógłby wydać GINB).

W praktycznym zastosowaniu tej głównej zasady prawa budowlanego największe wątpliwości budzić może dokonanie kwalifikacji budowlanej obiektów, pozwalające na określenie, z jakimi robotami budowlanymi mamy formalnie do czynienia. Dokonuje się tego zawsze w odniesieniu do konkretnego przypadku danej inwestycji – w specyficznych okolicznościach każdej sprawy. Dlatego zawodne bywa formułowanie stanowisk wyrażonych na gruncie odmiennych stanów faktycznych i warto odwołać się do orzecznictwa sądowego, wskazującego w konkretnych przypadkach, jak kwalifikować dane roboty budowlane – przykładowo można wskazać na następujące wyroki sądów administracyjnych.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 września 2020 r. (II SA/Gl 83/20)

Wały ziemne o znacznych rozmiarach niezależnie od funkcji, jaką mają pełnić, wypełniają definicję budowli. Tym samym obiektem budowlanym są również budowle ziemne, zarówno zrealizowane, jak i planowane. Samo przesunięcie mas ziemi stanowi zatem przedsięwzięcie, do którego realizacji nie jest potrzebny żaden inny składnik czy materiał niż wyłącznie ziemia. Nie budzi wątpliwości, że prace w postaci przesunięcia mas ziemi celem utworzenia wałów ziemnych, które będą pełnić funkcję niekomercyjnej strzelnicy, doprowadziły do nowego ukształtowania terenu, a powstałe wały ziemne mają przypisaną funkcję użytkową, dlatego wymagały one pozwolenia na budowę. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia tego, czy będzie to strzelnica komercyjna, czy też niekomercyjna.
 

Uwaga

Obiektem budowlanym są również budowle ziemne, zarówno realizowane, jak i planowane.


Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 lipca 2020 r. (II SA/Gd 647/19)

Dla ustalenia, czy miała miejsce odbudowa, czy też remont obiektu, kluczowe znaczenie będzie zatem miało nie tyle sprawdzenie, czy inwestor użył nowych materiałów budowlanych, lecz ustalenie, czy doszło do całkowitego, względnie prawie całkowitego, rozebrania obiektu istniejącego, niweczącego jego istnienie, a następnie budowy obiektu od nowa. Przy czym, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych, odmiennie niż w odniesieniu do odbudowy obiektu budowlanego, która wymaga pozwolenia na budowę.
 

Ważne

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych, odmiennie niż w odniesieniu do odbudowy obiektu budowlanego, która wymaga pozwolenia na budowę.


Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12 marca 2020 r. (II SA/Rz 1427/19)

Roboty budowlane polegające na wymianie słupów stanowiących część obiektu budowlanego, jakim jest linia elektroenergetyczna jako całość, na wykonane z innego materiału w sytuacji, gdy nie następuje zmiana przebiegu trasy owej linii, mogą być zakwalifikowane jako remont, o ile nie dojdzie do zmiany parametrów technicznych takich jak zmiana napięcia, długości linii napowietrznej, zmiana jej przebiegu, zmiana wysokości, miejsca lub sposobu posadowienia poszczególnych słupów, zwiększenie mocy lub zwiększenie pola elektromagnetycznego.

Wyrok NSA z dnia 9 października 2019 r. (II OSK 2805/17)

Zabudowa schodów wejściowych do budynku oraz balkonu nie może zostać uznana za modernizację obiektu budowlanego, albowiem nie skutkuje ona jego unowocześnieniem czy też usprawnieniem. Jej niewątpliwym skutkiem jest natomiast powiększenie istniejącego budynku o nowe pomieszczenia powstałe w wyniku zabudowy zewnętrznych schodów prowadzących do budynku i balkonu, co o...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy