Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

23 listopada 2018

NR 120 (Listopad 2018)

Wykonanie parkingu przez spółdzielnię mieszkaniową

403

Czy bez uchwały walnego zgromadzenia zarząd spółdzielni może zlecić wykonanie kilku miejsc parkingowych tuż obok remontowanego ciągu komunikacyjnego (podjazdów pod klatki schodowe) na niezabudowanej odrębnej działce (obecnie trawnik) będącej własnością spółdzielni mieszkaniowej? Czy rada nadzorcza posiada uprawnienia do wydania zarządowi zgody na takie prace? Dodam, że minimalna odległość parkingu od budynku nie koliduje z przepisami prawa budowlanego.

W pierwszej kolejności należy uwzględnić przepisy prawa budowlanego, ale trzeba również mieć na uwadze postanowienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POLECAMY

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zabudowa powierzchni biologicznie czynnej będzie stanowić zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Należałoby zatem sprawdzić, czy zmiana zagospodarowania nie doprowadzi do naruszenia decyzji o warunkach zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wykonanie miejsc postojowych niezgodnie z regulacjami dotyczącymi planowania przestrzennego stanowić będzie czyn określany jako samowola urbanistyczna. Takie działania dotychczas nie były penalizowane, ale w projektach ustaw pojawia się pomysł traktowania ich podobnie jak samowoli budowlanych. 

Parking do 10 stanowisk

Z treści pytania wynika, że zamierzenie dotyczy realizacji tylko kilku miejsc postojowych. Zgodnie z prawem budowlanym tego typu parking dla samochodów osobowych do 10 stanowisk nie wymaga ani zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak zweryfikować odległości miejsc postojowych nie tyle od budynku, co od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym oraz ewentualnie funkcjonującego na tym terenie placu zabaw czy boisk dla dzieci i młodzieży. W przypadku parkingu dla samochodów osobowych do 10 stanowisk odległość ta wynosi 7 metrów.

Niezależnie od konieczności sprawdzenia przesłanek administracyjno-prawnych realizacji trzeba określić uprawnienia zarządu spółdzielni do zlecania takich prac. Nie sposób jednak rozstrzygnąć tego bez znajomości statutu spółdzielni, który ma podstawowe znaczenie dla kształtowania ustroju poszczególnych jej organów. Prawo spółdzielcze określa kompetencje organów spółdzielni, ale dokładne wymogi mogą zostać zmodyfikowane, a nawet zaostrzone odpowiednimi zapisami statutu.

Uprawnienia spółdzielni

Odpowiadając zatem na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, co do zasady zarząd spółdzielni upoważniony jest do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd. 

W treści pytania wskazano, że działka stanowi przedmiot wyłącznej własności spółdzielni. Jest to o tyle istotne, że jeżeli nieruchomość wspólna, na której planuje się realizację miejsc postojowych, stanowi współwłasność spółdzielni mieszkaniowej, konieczne byłoby uzgodnienie prac z innymi osobami mającymi udziały w nieruchomości. Gdyby nieruchomość wspólna stanowiła współwłasność, konieczne byłoby uzyskanie zgód na zmianę s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy