Decyzje organu nadzoru budowlanego a odpowiedzialność zarządcy oraz właściciela obiektu budowlanego, także budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane

Bezpieczeństwo budynku

Należyte utrzymanie użytkowanych obiektów budowlanych jest podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Bez względu na to, czy podmiot odpowiedzialny za budynek działa w zakresie bieżących napraw i remontów, czy też wykonuje roboty budowlane mające na celu modernizację obiektu lub dostosowanie go do bieżących potrzeb osób korzystających z budynku, powinien wykonywać swoje prawa i obowiązki w zgodzie z obowiązującym prawem.

Z punktu widzenia zagadnień techniczno-budowlanych niezbędna jest znajomość szeregu przepisów ustawy Prawo budowlane1. Ten akt prawny dokładnie wskazuje, jak powinien postępować inwestor, właściciel lub zarządca budynku (ewentualnie jego użytkownik), w zależności od sytuacji zastanej w obiekcie.
Podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane przez osoby odpowiedzialne za budynek, zostały sformułowane w art. 5 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że każdy obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, „należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej”, przede wszystkim w zakresie związanym z warunkami (gdzie w nawiasach podano wyjaśnienia i przykłady dla wyjaśnienia poszczególnych wytycznych Prawa budowlanego) takimi jak:

REKLAMA

 1. spełnienie podstawowych wymagań odnośnie do obiektów budowlanych dotyczących:
  a)    nośności i stateczności konstrukcji [przyp. oczywista powinność osób odpowiedzialnych to dbałość o istniejące elementy układu konstrukcyjnego, regularne naprawy i – jeśli zachodzi taka potrzeba – przemyślane ingerencje opierające się na odpowiednich obliczeniach i założeniach materiałowych],
  b)    bezpieczeństwa pożarowego [przyp. konieczność zapewnienia sprawności oraz odpowiedniej liczby instalacji i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, kontrola działalności użytkowników obiektu budowlanego w celu wychwycenia ryzykownych aktywności pod względem potencjalnego przyczynienia się do powstania pożaru czy wystąpienia zagrożenia wybuchem – przykładem może tu być niewłaściwa eksploatacja butli z gazem płynnym czy nadmierne obciążanie instalacji elektrycznej],
  c)    higieny, zdrowia i środowiska [przyp. dotyczy np. zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacyjnych dla osób przebywających w budynkach poprzez zagwarantowanie wystarczającej liczby pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymiany powietrza itp.],
  d)    bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów [przyp. powinno wyrażać się stałym monitoringiem stanu technicznego obiektu budowlanego, jego otoczenia oraz urządzeń i wyposażenia instalacyjnego],
  e)    ochrony przed hałasem [przyp. m.in. zagwarantowanie stosownej izolacyjności akustycznej obiektu w zależności od sposobu jego użytkowania – zgodnej z przepisami oraz normami branżowymi],
  f)    oszczędności energii i izolacyjności cieplnej [przyp. dotyczy różnego rodzaju działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych, które powinny dążyć do jak najniższego zużycia energii podczas korzystania z obiektu budowlanego],
  g)    zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych [przyp. jako przykład może posłużyć prowadzenie przedsięwzięć proekologicznych w starszych zasobach mieszkaniowych poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny – czyli z ogrzewania węglowego na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej];
 2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
  a)    zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz – odpowiednio do potrzeb – w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników [przyp. oznacza to zachowanie zasad ekologicznego użytkowania obiektu budowlanego przy równoczesnym zachowanie jego funkcjonalności],
  b)    usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów [przyp. wskazanie obowiązku polegającego m.in. na odprowadzeniu ścieków zarówno sanitarnych, jak i wód opadowych, w tym roztopowych, stosownie do odpowiednich regulacji prawnych oraz wywozu zadeklarowanej ilość odpadów na podstawie stosownych umów];
  2a.    możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu [przyp. warunek szczególnie istotny w realizacji w dobie powszechnej cyfryzacji i konieczności dostępu do stabilnego łącza internetowego];
 3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego [przyp. dotyczy zapewnienia odpowiednich działań prewencyjnych oraz naprawczych w ramach bieżącego utrzymania obiektu budowlanego];
 4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.2, w tym osoby starsze [przyp. celem działań podm...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy