Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Bezpieczeństwo budynku

30 lipca 2021

NR 230 (Lipiec 2021)

Forma Książki obiektu budowlanego i wpisów

0 87

Ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia Książki obiektu budowlanego nie zmieniły się od wielu lat. Określa je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu Książka obiektu budowlanego (dajej też: KOB) powinna:

POLECAMY

 • być formatu A4,
 • cechować się trwałością, czyli powinna być odporna na zniszczenia, tak aby można było z niej korzystać w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego,
 • mieć ponumerowane strony, zabezpieczone przed ich usunięciem lub wymianą (np. przesznurowane, zszycie lub oprawa druku u introligatora).

Trwałość wpisów jest niezwykle istotna, tak jak dla każdego oficjalnego dokumentu, w którym nie powinno się wprowadzać korekt poprzez usunięcie błędnego wpisu. Nieusuwalność adnotacji uzyskuje się dzięki użyciu permanentnych akcesoriów biurowych, np. długopisów, cienkopisów itp. najlepiej w kolorze czarnym lub niebieskim. Należy podkreślić, iż w razie pomyłki nie jest wskazane używanie korektorów. W celu naniesienia zmiany/poprawki osoba dokonująca adnotacji powinna skreślić błędny wpis (w połowie wysokości liter skreślanych wyrazów, jedną wyraźną kreską) i opatrzyć go datą oraz podpisem, ewentualnie parafą według wzoru z tablicy nr 1.

Strona tytułowa książki obiektu budowlanego

Strona tytułowa książki obiektu budowlanego powinna być zgodna z szablonem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.

W rozporządzeniu nie przewidziano dodatkowych danych czy informacji, które miałby się znaleźć na stronie tytułowej. Nietrudno znaleźć w sprzedaży druki ze stroną tytułową poszerzoną o takie dane jak data założenia i zamknięcia książki, numer tomu, nazwa, adres obiektu czy dane właściciela. Jest to niewątpliwie ułatwienie dla osób, które sięgają po ten dokument, chociaż nie jest do końca zgodne z obowiązującym w przepisach wzorem.
Spis treści Książki obiektu budowlanego

Pierwszą stronę każdego tomu stanowi spis treści, który nie jest przeznaczony do dokonywania adnotacji.

Przedmiotowe zestawienie poszczególnych elementów dokumentu zostało ustalone w drodze rozporządzenia. Spis ten zawiera dokładny wykaz tablic i części KOB, które znajdują się na poszczególnych jej stronach. Numeracja stron – jako obligatoryjna – pozwala na ustalenie, jednolitej dla wszystkich, objętości poszczególnych egzemplarzy książki obiektu budowlanego, czyli zawierającej po 74 strony.

Tablica nr 1 – I. Osoba upoważniona do dokonywania wpisu

Książkę obiektu budowlanego może założyć i prowadzić podmiot odpowiedzialny za nieruchomość, czyli właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, albo inna osoba upoważniona do jej prowadzenia przez wyżej wspomniane osoby. Przedmiotowe upoważnienie może być przekazane w formie pisemnej przez właściciela, ewentualnie zarządcę obiektu budowlanego, a kopię takiego upoważnienia należy załączyć do dokumentacji obiektu dołączonej do książki.
 

Uwaga

Książkę obiektu budowlanego może założyć i prowadzić podmiot odpowiedzialny za nieruchomość, czyli właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, albo inna osoba upoważniona do jej prowadzenia.


W przepisach dotyczących tej tematyki, zarówno w rozporządzeniu, jak i w ustawie Prawo budowlane, nie ustalono żadnych wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osoby, która może być upoważniona do prowadzenia książki oraz nie określono ścisłej formy takiego upoważnienia. Osoba, która została uprawniona do dokonywania adnotacji, w Tablicy nr 1 wpisuje swoje nazwisko i imię, podpisuje się (podając w ten sposób wzór podpisu lub parafy) oraz podaje faktyczną datę podjęcia obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Niezwykle istotne jest zachowanie chronologicznej ciągłości wpisów dotyczących osób odpowiedzialnych za prowadzenie książki obiektu budowlanego. W sytuacji gdy zmienia się osoba dokonująca wpisów, bez względu na to, czy jest to właściciel, zarządca czy osoba upoważniona, jej dane muszą zostać wpisane w Tablicy nr 1. Odnotowuje się wówczas w odpowiednich rubrykach datę zakończenia prowadzenia KOB przez poprzednika, zapisuje swoje dane i datę rozpoczęcia prowadzenia książki.
 

Uwaga

W przepisach nie ustalono żadnych wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osoby, która może być upoważniona do prowadzenia książki oraz nie określono ścisłej formy takiego upoważnienia.


W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie Książki obiektu budowlanego nie ma możliwości równoczesnego upoważnienia do dokonywania wpisów większej liczby osób, w części dotyczącej danych związanych wprost ze stanem prawnym nieruchomości, gdyż przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i wzór książki mówią wprost o „osobie upoważnionej do dokonywania wpisów” w liczbie pojedynczej. Co oczywiste, to właściciel lub zarządca ma wybór co do osób, które mogą go w tych czynnościach zastępować.

Uwaga

Nie ma możliwości równoczesnego upoważnienia do dokonywania wpisów większej liczby osób w części dotyczącej danych związanych wprost ze stanem prawnym nieruchomości.


Tablica nr 2 – II. Dane identyfikacyjne obiektu

Tablica Nr 2 znajdująca się na stronie nr 3 jest przeznaczona do wpisywania informacji dotyczących stanu prawnego obiektu. W tej części uzupełnia się dane dotyczące obiektu i nieruchomości oraz stanu prawnego obejmujące:

 • nazwę i funkcję obiektu,
 • rok zakończenia budowy,
 • adres obiektu,
 • dane właściciela obiektu i jego zarządcy,
 • zmiany dotyczące właściciela lub zarządcy (jeżeli wystąpiły),
 • numer księgi wieczystej i sąd, w którym jest prowadzona,
 • numer ewidencyjny gruntów, na których wzniesiono obiekt,
 • numer i datę protokołu odbioru obiektu,
 • dane dotyczące pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Jak już wcześniej wspomniano, tę część może uzupełniać jedynie osoba upoważniona przez podmiot odpowiedzialny za obiekt lub sam właściciel, ewentualnie zarządca.

Tablica nr 3 – III. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

Właściciel oraz zarządca obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi ujętymi w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, obowiązani są przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego:

 •     dokumenty budowy i dokumentację powykonawczą,
 •     dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,
 •     wszelkie zgromadzone instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu czy też instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Dokumentacja budowy obejmuje decyzję pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, Dziennik budowy lub montażu, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, inwentaryzacje geodezyjne w tym pomiar geodezyjny stanowiący tyczenie, szkice i inną dokumentację rysunkową oraz wyniki dokonanych badań, sprawdzeń i pomiarów. Dokumentacja powykonawcza to ta, która jest wykonana po zakończeniu robót budowlany...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy