Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

12 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Monitoring a regulamin i RODO

455

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienie: we wspólnocie mieszkaniowej zainstalowany został monitoring wizyjny jeszcze przed wprowadzeniem RODO, a więc nie ma jeszcze regulaminu. Lokator żąda od wspólnoty udostępnienia nagrania ze zdarzenia z jego udziałem na terenie należącym do wspólnoty (upadek). Czy wspólnota ma obowiązek udostępnić takie nagranie?

Przetwarzanie danych

Monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora. Stosowanie monitoringu jako formy nadzoru nad osobami, których dane dotyczą, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich ochrony ujętych w art. 9 ust. 2 i art. 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz szczegółowych przepisach krajowych.

POLECAMY

ważne!

Monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora. 

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring

Odnosząc się do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring, właściwym jest wskazywanie w szczególności wizerunków, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów). Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, na którym są przechowywane. Przetwarzanie danych zwykłych może się odbywać jedynie po spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 6, a w przypadku danych wrażliwych w art. 9 i 10 RODO. Jeśli istnieją przesłanki uzasadniające stosowanie monitoringu – administrator musi spełnić szereg obowiązków, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa.

ważne!

Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, na którym są przechowywane. 

Kiedy i w jaki sposób można stosować monitoring?

Mimo obecnie panującej „histerii” w związku z RODO, utworzenie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej od lat podlegało zasadom wynikającym z różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim monitoring może być stosowany z uwagi na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach zagrożonych i umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego. Monitoring powinien mieć więc na celu nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw, wejściami do obiektów. Każda osoba poruszająca się po terenie monitorowanym powinna mieć świadomość, iż jej zachowania są obserwowane, czemu ma służy odpowiednie oznaczenie terenu. Ponadto oznakowanie terenu wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż ma walor odstraszający przed niechcianymi zachowaniami. Monitoring nie może naruszać obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności chodzi tu o prawo do prywatności i ochronę wizerunku. Zatem niedopuszczalny jest taki montaż kamer, który umożliwia nagrywanie przez okna mieszkańców budynków i ich zachowań. Obserwowanie przy pomocy kamer może więc dotyczyć tylko terenu wspólnoty mieszkaniowej i miejsc publicznych. Samo obserwowanie miejsc publicznych i terenu wspólnoty mieszkaniowej nie narusza bowiem prawa do ochrony wizerunku, prywatności ani żadnego innego dobra innych osób. Także zapisywanie obrazu nie narusza prawa

ważne!

Monitoring może być stosowany z uwagi na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. 

do ochrony wizerunku. Do takiego naruszenia może natomiast dojść tylko w wyniku wykorzystania tych nagrań, np. ich publikacji w internecie. Nie można natomiast uznać ujawnienia zapisu organom ścigania za bezprawne. Ujawnienie bowiem nagrania jako dowodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, na żądanie policji czy prokuratury, jest działaniem jak najbardziej dozwolonym.

UWAGA!

Ujawnienie bowiem nagrania jako dowodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, na żądanie policji czy prokuratury, jest działaniem jak najbardziej dozwolonym. 

Jakie są zasady dostępu do nagrań monitoringu?

Dostęp do monitoringu i nagrań powinny mieć tylko wyznaczone osoby. Zatem pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do rejestracji – jak również nagrane materiały – powinny być co najmniej zamykane, a dostęp powinien być ściśle określony. Jest to szczególnie ważne, gdyż w innym przyp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy