Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Regulamin monitoringu

403

Co musi zawierać regulamin monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

Problem monitoringu wizyjnego niejednokrotnie był już akcentowany w debacie publicznej. Prowadzona w tej materii ożywiona dyskusja wynika z faktu, że nagranie monitoringu wizyjnego służy utrwalaniu wizerunków osób postronnych, często na bardzo dużą skalę. Taki wizerunek z kolei traktować należy w dwóch kategoriach, z których obie są kategoriami prawnie chronionymi:

POLECAMY

  •     wizerunek stanowi dobro osobiste, chronione na gruncie prawa cywilnego,
  •     wizerunek najczęściej stanowi dane osobowe, podlegające ochronie na gruncie prawa publicznego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Uwaga!

W związku z brakiem ustawy szczególnej regulującej działania w zakresie monitoringu wizyjnego zastosowanie znajdują bardziej ogólne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych. Wcześniej była to Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Aktualnie zastosowanie znajdują przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku. 

Monitoring wizyjny w obowiązujących przepisach

Pomimo tego, iż kwestia monitoringu wizyjnego odnosi się do tych dwóch niezwykle istotnych kwestii to w dalszym ciągu brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które wprost i w sposób ogólny odnoszą się do zasad korzystania z tego narzędzia. Było to przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym Rzecznik wskazywał na konieczność przygotowania przepisów na poziomie ustawowym uregulowanych zasadami korzystania z takiego monitoringu. Odpowiednie regulacje znajdują się bowiem jedynie w ustawach odnoszących się do służb. Rozwiązania prawne w tym zakresie znajdują się na przykład w Ustawie o policji czy Ustawie o organizacji imprez masowych. W związku z brakiem ustawy szczególnej regulującej działania w zakresie monitoringu wizyjnego zastosowanie znajdują bardziej ogólne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych. Wcześniej była to Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sier-pnia 1997 roku. Aktualnie zastosowanie znajdują przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku. Taki stan rzeczy zapewne się utrzyma, o ile nie zostaną uchwalone nowe przepisy.

Uwaga!

Automatycznie podmiot obsługujący monitoring musi przestrzegać wszystkich obowiązków właściwych administratorowi danych osobowych i w tym zakresie będzie podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aspekty praktyczne stosowania monitoringu wizyjnego

Podstawą przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu jest przesłanka, iż przetwarzanie takie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wcześniej art. art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku). 

W związku z powyższym warto wspomnieć, że w związku ze stosowaniem RODO powstał nowy aspekt problemu stosowania monitoringu wizyjnego. Zgodnie z przepisami, przesłanka prawnie uzasadnionych interesów nie może być stosowana przez instytucje publiczne. Przetwarzanie danych w tym zakresie przez instytucje publiczne musi zatem zostać oparte na konkretnych przepisach. Stąd też trwające w Sejmie RP prace nad ustawą dostosowującą polski system prawny do RODO przewiduje m.in. regulacje dopuszczające stosowanie monitoringu w szkołach. W związku z tym, w systemie monitoringu wizyjnego należy uwzględnić zasady właściwe procesom przetwarzania danych osobowych. Automatycznie podmiot obsługujący monitoring musi przestrzegać wszystkich obowiązków właściwych administratorowi danych osobowych i w tym zakresie będzie podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, dopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, a także respektowanie praw osób utrwalonych zapisem monitoringu. Zakres prowadzonego monitoringu musi być też adekwatny do zamierzonych i określonych celów tego przetwarzania. Ingerencja w prywatność powinna być minimalna, jedynie w zakresie koniecznym do osiągnięcia zamierzonych prawnie uzasadnionych celów. Z tych względów wprowadzenie monitoringu należy poprzedzić przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Regulamin funkcjonowania monitoringu jest zatem dokumentem koniecznym, ale należy również uwzględnić tę instalację w dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. RODO wymaga, aby z uwagi na charakter takiego przetwarzania, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem stosowania monitoringu przep...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy