Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

13 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Pismo z reklamacją

281

W roku 2018 wykonywaliśmy prace remontowe we wspólnocie, które zostaną zakończone w bieżącym roku. Wykryliśmy wady i chcielibyśmy napisać oficjalne pismo do wykonawcy z podaniem terminu. Proszę o wytyczne.

Zakres umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane określa zakres prac, które ma wykonać wykonawca. Zakres ten może być wprost w umowie określony/ wyliczony lub wynikać z załączonych do umowy dokumentów, np. wykonanie obiektu zgodnie z załączonym projektem budowlanym czy wykonanie prac zgodnie z kosztorysem. Jeżeli z umowy wynika, że zakres prac określa załączony kosztorys, wykonawca ma obowiązek wykonać określone w nim prace. Strony umowy o roboty budowlane mogą ustalić wynagrodzenie za wykonane roboty jako ryczałtowe. Wykonawca ponosi wówczas ryzyko prawidłowego skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego, stosownie do zakresu realizowanych robót.

POLECAMY

Zapłata za roboty budowlane

Możliwość domagania się zapłaty za roboty zależy oczywiście od wykonania robót określonych w umowie. Gdyby zatem wykonawca nie ukończył wszystkich prac, inwestor ma prawo domagać się ich wykonania i uznać, że umowa nie została wykonana. Jeżeli wynagrodzenie zgodnie z umową miało być wypłacone po wykonaniu robót, w takiej sytuacji nie musi być jeszcze wypłacone. W umowie powinien też być określony termin wykonania wszystkich prac oraz skutki niewykonania robót w terminie, na przykład kara umowna i zasady jej potrącenia z wynagrodzenia, co może skutkować wprost możliwością obniżenia wynagrodzenia przez inwestora z powodu niewykonania prac na czas. Umowa powinna również określać zasady i skutki reklamacji. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w razie niewykonania przez wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie przekreśla ryczałtowego charakteru tego wynagrodzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt: II CSK 389/14; z dnia 16 sierpnia 1972 r., sygn. akt: III CRN 202/72; z dnia 29 stycznia 1985 r., sygn. akt: II CR 494/84).
 

Uwaga

W razie niewykonania przez wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie przekreśla ryczałtowego charakteru tego wynagrodzenia.


Reklamacja

Jeżeli wykonane roboty mają wady, klient składa reklamację, w której żąda usunięcia wad w określonym terminie. Wykonawca może odmówić naprawy tylko wtedy, gdyby naprawa wymagała nadmiernych kosztów. Wykonawca nie odpowiada, gdy wady dzieła wynikły z wadliwości materiału dostarczonego przez klienta lub wskutek wykonani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy