Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

1 kwietnia 2021

Remont budynku z rejestru zabytków

0 190

Jak należy prawidłowo od strony formalnej zrealizować remont budynku znajdującego się w rejestrze zabytków. Czy obligatoryjnie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Stosownie do art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.; dalej: „PB”), pod pojęciem „remontu” należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

POLECAMY

Celem przeprowadzenia remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków, konieczne jest zaś uzyskanie pozwolenia na budowę. Stosownie bowiem do art. 29 ust. 7 PB, roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budowli których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub których  budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych – jeżeli roboty te są wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co istotnie przy tym, do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wskazać należy bowiem w tym miejscu, iż stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.:

  • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;
  • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
  • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  • zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku
  • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem jednakże działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.

Pozwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Pozwolenie takie może jednocześnie określać warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Co istotnie zaś, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami PB. Jak wynika z powyższego, na remont budynku wpisanego do rejestru zabytków inwestor (wspólnota) zobligowana zatem będzie uzyskać tak pozwolenie opisane w przepisach PB, jak również uprzednio – pozwolenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przygotuj się odpowiednio do kontroli US według zaostrzonych zasad. Sprawdź kompleksowy kurs online przygotowujący do kontroli US i wyjaśniający wszystkie kontrowersje związane z rozliczaniem i weryfikacją podatków w 2021 r.

Przypisy