Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Zarządzanie

10 kwietnia 2019

NR 207 (Kwiecień 2019)

Skutki uchybień formalnych przy zwoływaniu walnego zgromadzenia a ważność uchwał spółdzielni

624

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt: I ACa 519/18) w sprawie z powództwa członka przeciwko spółdzielni o stwierdzenie nieważności uchwał, na skutek apelacji powódki od wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 20 marca 2018 r., (sygn. akt: I C 816/17) zmienił zaskarżony wyrok częściowy w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwał walnego zgromadzenia.

Charakter uchwały organu spółdzielni

     Uchwały organów osób prawnych (w tym walnego zgromadzenia spółdzielni) są oświadczeniami woli (czynnościami prawnymi), które zmierzają do wywołania określonych skutków prawnych, co znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1990 r. (sygn. akt: III CZP 7/90), w której stwierdzono wprost, iż uchwały organów spółdzielni, wywołujące skutki prawne, są czynnościami prawnymi w rozumieniu prawa cywilnego. Wola i działanie organu osoby prawnej, jaką jest spółdzielnia, powinna być przypisana samej osobie.

POLECAMY

WAŻNE!

Uchwały organów spółdzielni, wywołujące skutki prawne, są czynnościami prawnymi w rozumieniu prawa cywilnego. 
 

Uchwała wyraża wolę całego kolektywu i wiąże także tych, którzy nie brali udziału w głosowaniu lub głosowali odmiennie (tj. przeciwko podejmowanej uchwale). W praktyce spółdzielni można wyróżnić następujące rodzaje uchwał:

  •     uchwały, które są wymagane do dokonania określonej czynności prawnej przez inny organ (np. w sprawie zbycia nieruchomości),
  •     uchwały, które wywołują skutki zewnętrzne (np. w sprawie połączenia się spółdzielni),
  •     uchwały, które wywołują tylko skutki wewnętrzne (np. o przyjęciu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o udzieleniu członkom      zarządu absolutorium).

Ogólne zasady zaskarżania uchwał do sądu

     Cywilnoprawne stosunki spółdzielcze są regulowane, jeżeli co innego nie wynika z prawa spółdzielczego, przez przepisy prawa cywilnego.

WAŻNE!

Uchwała wyraża wolę całego kolektywu i wiąże także tych, którzy nie brali udziału w głosowaniu lub głosowali 
odmiennie 
 

W szczególności uchwały organów spółdzielni rodzące skutki cywilnoprawne podlegają – jako czynności prawne – odpowiednim przepisom zawartym w Kodeksie cywilnym. Uchwały te, nie wyłączając uchwał walnego zebrania, nie mogą – podobnie jak inne czynności prawne – naruszać przepisów bezwzględnie obowiązujących, postanowień statutu lub godzić w interesy spółdzielni albo mieć na celu pokrzywdzenie jej członka. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa (por. wyroki SN: z 2 sierpnia 2007 r., sygn. akt: V CSK 163/07; z 3 lutego 2011 r. sygn. akt: I CSK 224/10 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 marca 2012 r. sygn. akt: I ACa 62/12) członek spółdzielni może żądać uchylenia uchwały walnego zgromadzenia (art. 42 § 3 i nast. ustawy Prawo spółdzielcze – t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1285 dalej: Pr. spółdz); może także żądać stwierdzenia nieważności albo nieistnienia takiej uchwały (zob. art. 42 § 2 i 9 Pr. spółdz.), a wyjątkowo również uchwały rady nadzorczej (art. 24 § 6 pkt 2 Pr. spółdz.) albo zarządu (art. 43 ust. 5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 845, dalej: u.s.m.). W innych wypadkach członek spółdzielni może pośrednio, a niekiedy także bezpośrednio, kwestionować uchwałę zarządu (rady nadzorczej) spółdzielni na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

WAŻNE!

Uchwały organów spółdzielni rodzące skutki cywilnoprawne podlegają – jako czynności prawne – odpowiednim przepisom zawartym w Kodeksie cywilnym. 
 

Może więc w szczególności żądać ustalenia nieważności (art. 58 ustawy Kodeks cywilny – t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, dalej: k.c. i art. 189 ustawy Kodeks postępowania cywilnego – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, dalej: k.p.c.) albo nieistnienia (art. 189 k.p.c.) uchwały zarządu albo rady nadzorczej spółdzielni.

Nieważność uchwały walnego zgromadzenia (art. 42 § 2 i 9 Pr. spółdz.)

Po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1024), która weszła w życie dnia 22 lipca 2005 r., w przypadku sprzeczności uchwały walnego zgromadzenia z ustawą Prawo spółdzielcze przewiduje ogólną sankcję nieważności uchwały (art. 42 § 2 Pr. spółdz.). W tym wypadku właściwe jest więc tylko powództwo o stwierdzenie (ustalenie) nieważności uchwały oparte o art. 189 k.p.c.

     Jeśli sąd rozpozna sprawę merytorycznie, w wyniku zaskarżenia uchwały może zapaść orzeczenie stwierdzające nieważności uchwały, które ma charakter deklaratoryjny, co w praktyce oznacza, iż potwierdza ono nieważność takiej uchwały (nie tworząc nowego stanu prawnego). O takim charakterze wyroku sądu pisze m.in. K. Korus w Komentarzu do Prawa spółdzielczego. Przyjęcie takiego stanowiska oznacza, iż uznana za nieważną uchwała nie wywołuje skutków prawnych od chwili jej podjęcia, co powoduje, że wszelkie stosunki prawne lub prawa, które by się na nieważności opierały lub z niej wywodziły, nie mogą w zasadzie powstać. Sankcja ta ma charakter nieodwracalny, a więc czynność nieważna nie może być konwalidowana (czyli uzdrowiona, naprawiona).

WAŻNE!

Uznana za nieważną uchwała nie wywołuje skutków prawnych od chwili jej podjęcia, co powoduje, że wszelkie stosunki prawne lub prawa, które by się na nieważności opierały lub z niej wywodziły, nie mogą w zasadzie powstać. 

 

     Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r. (sygn. akt: III CZP 13/13), w której w odpowiedzi na pytanie I Prezesa Sądu Najwyższego o treści: „Czy sprzeczne z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz, odpowiednio, sprzeczne z ustawą uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej, są bezwzględnie nieważne, czy też należy przyjąć ich wzruszalność, orzekaną konstytutywnie przez sąd?” udzielono następującej wykładni: „Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny”.

     W tym miejscu należy wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze – co prawda uchwała dotyczy spółek kapitałowych, jednak w orzecznictwie prawa spółdzielczego akceptowane jest sięganie do dorobku judykatury prawa spółek (w zakresie charakteru prawnego uchwał, powództw o uchylenie uchwały lub o stwierdzenie nieważności uchwały), z uwagi na podobieństwa konstrukcyjne tych środków zaskarżenia w przepisach prawa spółek i prawa spółdzielczego. Po drugie – i najważniejsze – określenie charakteru wyroku sądu o ustalenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia nie stanowi dylematu czysto akademickiego, lecz niesie ze sobą poważne konsekwencje w praktyce. W oparciu o powyższą uchwałę, w której Sąd Najwyższy opowiedział się za wzruszalnością (inaczej: nieważnością inną niż bezwzględna) nieważności czynności prawnej sprzecznej z ustawą w rozumieniu art. 58 § 1 k.c., należy przyjmować, że uchwały, które nie zostały zakwestionowane na drodze powództwa o stwierdzenie ich nieważności, wywołują skutki prawne, nawet w razie poważnej wadliwości merytorycznej czy też formalnej odnośnie do ich treści lub sposobu powzięcia.

uwaga!

Uchwały, które nie zostały zakwestionowane na drodze powództwa o stwierdzenie ich nieważności, wywołują skutki prawne, nawet w razie poważnej wadliwości merytorycznej czy też formalnej odnośnie do ich treści lub sposobu powzięcia. 


     Zdaniem autora, należy zaakceptować przedstawioną przez sąd wykładnię. Przyjęcie takiego stanowiska stanowi realizację zasady ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do firm zawierających umowy ze spółdzielnią. Zauważyć należy, że wyrok konstytutywny ma ponadto rozszerzoną skuteczność, tj. chroni się dobrą wiarę osób trzecich (kontrahentów spółdzielni). Przyjmując taką wykładnię, należy zauważyć, iż wyrok stwierdzający nieważność uchwały wywiera skutek od momentu podjęcia uchwały, a status prawny uchwały (w okresie poprzedzającym wydanie wyroku przez sąd) jest taki, iż wywołuje ona skutki prawne.


Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 42 §3 Pr. spółdz.)

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje wtedy, gdy opiera się na sprzeczności uchwały z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub gdy godzi w interesy spółdzielni albo gdy uchwała miała na celu pokrzywdzenie członka.

uwaga!

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje wtedy, gdy opiera się na sprzeczności uchwały z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub gdy godzi w interesy spółdzielni albo gdy uchwała miała na celu pokrzywdzenie członka.


     Legitymowanym czynnie do wniesienia powyższego powództwa jest każdy członek spółdzielni oraz zarząd. Uprawnienie do zaskarżenia przysługujące członkowi nie jest uzależnione od uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, głosowaniu „za” czy „przeciw” uchwale (za wyjątkiem uchwały walnego zgromadzenia o wykluczeniu lub wykreśleniu członka spółdzielni – legitymowanym czynnie jest wyłącznie członek, którego uchwała wyklucza lub wykreśla ze spółdzielni). Legitymacja bierna przysługuje natomiast spółdzielni.

     Dla powództwa o uchylenie uchwały został przewidziany terminy zawity 6 tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia (jeśli powództwo wnosi członek, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, termin 6 tygodni liczy się od momentu dowiedzenia się przez członka o podjęciu kwestionowanej uchwały przez walne zgromadzenie).

     Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 stycznia 2004 r. (sygn. akt: IV CK 356/02) stwierdził, że wyrok uchylający uchwałę walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni na podstawie art. 42 prawa spółdzielczego wywiera taki skutek, jakby uchwała w ogóle nie została podjęta (ex tunc). Jednakże dopóki taki wyrok nie zapadnie, uchwała choćby była niezgodna z prawem lub postanowieniami statutu, pozostaje ważna i w pełni skuteczna. Jest to przypadek tzw. nieważności względnej. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę walnego zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni. Jednakże żaden przepis nie stanowi, jakie konsekwencje powoduje uchylenie uchwały, na podstawie której podjęte zostały czynności wywierające skutki wobec osób trzecich. Odnośnie do uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwał walnego zgromadzenia wspólników spółki akcyjnej przepisami takimi były art. 243 § 2 i art. 417 § 2 k.h., a obecnie są art. 254 § 2 i art. 427 § 2 k.s.h (ustawa Kodeks spółek handlowych – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360). Według tych przepisów uchylenie uchwały, która spowodowała skutki wobec osób trzecich, nie niweczy tych skutków, jeżeli osoba trzecia działała w dobrej wierze. Należy przyjąć, że przepisy te wyrażają zasadę obowiązującą w naszym prawie, która dotyczy także uchwał innych organów korporacyjnych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

WAŻNE!

Dla powództwa o uchylenie uchwały został przewidziany terminy zawity sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia (jeśli powództwo wnosi członek, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, termin 6 tygodni liczy się od momentu dowiedzenia się przez członka o podjęciu kwestionowanej uchwały przez walne zgromadzenie).


     To ważne, z punktu widzenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, stwierdzenie Sądu Najwyższego znalazło aprobatę w kolejnych sprawach rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy. I tak, w wyroku z 3 marca 2005 r. (sygn. akt: II CK 409/04) sąd orzekł, iż: „Uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni w przedmiocie zbycia nieruchomości nie powoduje nieważności umowy przedwstępnej zobowiązującej spółdzielnię do jej sprzedaży, zawartej przed uchyleniem uchwały”. Z kolei, skład orzekający w wyroku z 22 maja 2012 r. (sygn. akt: II PK 248/11) stwierdził, iż: „[…] wyrok sądu uchylający uchwałę walnego zgromadzenia o powołaniu nowego zarządu spółdzielni na podstawie art. 42 § 3 ustawy z 1982 r. Prawo spółdzielcze nie oznacza, że nieważne stają się czynności prawne tego zarządu. Wyrok taki odnosi się wszak tylko do samej uchwały walnego zgromadzenia w aspekcie jej zgodności z prawem (ustawą Prawo spółdzielcze i statutem spółdzielni) a nie do czynności prawnych członków zarządu powołanego tą uchwałą, gdyż tych czynności wyrok uchylający uchwałę walnego zgromadzenia nie ocenia, a przede wszystkim nie dotyczy”.

uwaga!

Uchylenie uchwały, która spowodowała skutki wobec osób trzecich, nie niweczy tych skutków, jeżeli osoba trzecia działała w dobrej wierze. 

 

Stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia z uwagi na naruszenie procedur

     Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt: I ACa 519/18) w sprawie z powództwa członka przeciwko spółdzielni o stwierdzenie nieważności uchwał, na skutek apelacji powódki od wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 20 marca 2018 r., (sygn. akt: I C 816/17) zmienił zaskarżony wyrok częściowy w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwał walnego zgromadzenia. Zaskarżone uchwały dotyczyły m.in. zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółdzielni, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podziału nadwyżki z własnej działalności gospodarczej i absolutorium dla członków zarządu. W sprawie zwołania zgromadzenia pozwana spółdzielnia wystosowała do wszystkich jej członków, datowane na 8 maja 2017 r., zawiadomienie o walnym zgromadzeniu, które zawierało datę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W treści zawiadomienia wskazano, że członek spółdzielni ma prawo do zapoznania się: „[…] ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał”, które będą przedmiotem obrad, a także, że: „[…] zostaną one wyłożone do wglądu 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia (30 maja 2017 r.), tj. od 15 maja 2017 r. w siedzibie spółdzielni”. Walne zgromadzenie odbyło się według planu zawartego w zawiadomieniu i uchwalono na nim uchwały. Powódka nie zgadzała się z projektem uchwały przedstawionym przez zarząd w sprawie podziału nadwyżki bilansowej – chciała zgłosić własny, ale ze względu na skrócenie terminu do zapoznania się z materiałami z 21 do 14 dni było to niemożliwe.

     Mając na uwadze powyższe ustalenia, sąd okręgowy uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie – w zakresie uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu, które odbywało się w dniach 30 i 31 maja oraz 12 i 13 czerwca 2017 r. – co skutkowało wydaniem wyroku częściowego, oddalającego powództwo w opisanym zakresie.

     Sąd uznał, że interes prawny powódki w toku postępowania nie budził wątpliwości. Powódka wybrała dwie drogi zaskarżenia uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu: domagała się stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia kwestionowanych uchwał. Dla skuteczności każdej z tych instytucji niezbędne jest spełnienie odmiennych przesłanek. W przypadku uchylenia podjęta uchwała musi być sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka (art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego), a do stwierdzenia nieważności konieczna jest sprzeczność uchwały z ustawą. Sąd okręgowy ocenił, że powódka podniosła zarzuty merytoryczne tylko przeciwko uchwale w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

uwaga!

W przypadku uchylenia podjęta uchwała musi być sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka (art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego), a do stwierdzenia nieważności konieczna jest sprzeczność uchwały z ustawą. 


     Za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, ze względu na podniesione zarzuty, sąd okręgowy uznał ustalenie treści normatywnej art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i (ewentualnie) relacji normatywnej wskazywanego przepisu z ustępami 10 i 11 tej ustawy. W szczególności znaczenie miało ustalenie, do czego odnosi się termin 21 dni wskazany w art. 83 ust. 6 u.s.m. i rozstrzygnięcie, czy spółdzielnia faktycznie uchybiła ustawie? Dodatkowo należało ocenić wpływ ewentualnych uchybień na sposób realizacji uprawnień członkowskich i treść zapadłych uchwał. Wobec braku zarzutów merytorycznych istotne było rozstrzygnięcie tego, na ile ewentualnie stwierdzone uchybienia formalne rzutują na byt uchwał nimi obarczonych.

uwaga!

Wobec braku zarzutów merytorycznych istotne było rozstrzygnięcie na ile ewentualnie stwierdzone uchybienia formalne rzutują na byt uchwał nimi obarczonych.

 

Terminy

     Stosownie do art. 83 ust. 6 u.s.m.: „[…] o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.” Z kolei zgodnie z art. 83 ust. 10 u.s.m.: „[…] projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części”, natomiast art. 83 ust. 11 tej ustawy stanowi, że: „[…] członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części […]”.

Rozbieżności w interpretacji przepisów

     Sąd okręgowy zauważył, że przepisy, które stanowią podstawę niniejszej analizy, obarczone są wadami legislacyjnymi, a wady te prowadzą do rozbieżności interpretacyjnych, których znaczenie jest nie do przecenienia. Mogą one bowiem prowadzić bezpośrednio do stwierdzenia nieważności uchwał podjętych z naruszeniem ustawy (art. 42 § 2 prawa spółdzielczego). Uznał, że rozważając w przedmiocie 21-dniowego terminu wskazanego w art. 83 ust. 6 u.s.m., należy rozstrzygnąć, czy odnosi się on wyłącznie do obowiązku zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia (zdanie pierwsze), czy także do obowiązku wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad (zdanie drugie). Stwierdził, że rozstrzygnięcia tego należy dokonać w oparciu o dyrektywy wykładni funkcjonalnej, mając na względzie kontekst takiego, a nie innego rozwiązania prawnego, zastosowanego przez tzw. racjonalnego prawodawcę. Sąd okręgowy stanął na stanowisku, że wskazany termin odnosi się do wszystkich elementów i czynności, jakie wynikają z zawiadomienia, a zatem właściwe jest uznanie tego przepisu za całość normatywną. Zawiadomienie ma trzy obligatoryjne części: pierwszą – w której zawierają się czas, miejsce i porządek obrad zgromadzenia, drugą – w której wskazana jest informacja, w której wyłożone są wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, oraz trzecią – w której zawiera się informację dla członków, że mają prawo zapoznać się z wyłożonymi dokumentami, to znaczy sprawozdaniami i projektami uchwał. Projekty zatem mogą być dostępne od razu, a terminem granicznym prezentacji projektów jest termin 14 dni, który został oznaczony w art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

     Za taką koncepcją przemawiają też, według sądu okręgowego, kwestie techniczne: skoro ustawodawca przyjął w art. 83 ust. 11 u.s.m., że członkowie mają prawo zgłaszać żądania i projekty w terminie 15 dni od walnego zgromadzenia, to jest wręcz oczywiste, że mowa o projektach uchwał, które mogą być sprowokowane, np. treścią sprawozdań, a żeby tak było, członek spółdzielni musi mieć szansę na zapoznanie się z nimi.

uwaga!

Zawiadomienie ma trzy obligatoryjne części: pierwszą – w której zawierają się czas, miejsce i porządek obrad zgromadzenia, drugą – w której wskazana jest informacja, w której wyłożone są wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, oraz trzecią – w której zawiera się informację dla członków, że mają prawo zapoznać się z wyłożonymi dokumentami, to znaczy sprawozdaniami i projektami uchwał. Projekty zatem mogą być dostępne od razu, a terminem granicznym prezentacji projektów jest termin 14 dni, który został oznaczony w art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 

Sąd miał tu także na względzie ratio legis wprowadzenia omawianych przepisów o u.s.m., czyli poszerzenie dostępu do informacji o działalności spółdzielni mieszkaniowych. Nie ma wątpliwości zatem, że przyjęcie
21-dniowego terminu jako właściwego także do wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, umożliwia członkowi spółdzielni zapoznanie się z tymi sprawozdaniami, a na tej podstawie zgłoszenie własnych projektów uchwał oraz żądań.

uwaga!

Uchybienia proceduralne mogą prowadzić do uchylenia uchwały, o ile miały wpływ albo mogły wywrzeć wpływ na jej treść. 
 

Uznając taką interpretację, sąd okręgowy przyjął stanowisko prezentowane wcześniej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 27 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt: II CSK 512/14 jako spójne z prawami i obowiązkami członków spółdzielni. Sąd okręgowy zaakcentował, że jest przeciwny pewnemu automatyzmowi, który nasuwa się w konsekwencji przyjęcia takich rozwiązań interpretacyjnych – stwierdzaniu, że naruszenie procedury powinno skutkować najwyższą sankcją, a mianowicie nieważnością uchwał. Taki pogląd jest z gruntu błędny, a tutejszy sąd nie jest odosobniony w swej ocenie – orzecznictwo kształtowało się w tym zakresie jednolicie. Wprawdzie należy mieć na względzie, że sądy analizowały tę kwestię jeszcze przed nowelizacją prawa spółdzielczego, co nie powinno jednak rzutować na ocenę ważności refleksji związanych z tym zagadnieniem i pewnej intencji płynącej z jednomyślnych przez lata orzeczeń: uchybienia proceduralne mogą prowadzić do uchylenia uchwały, o ile miały wpływ albo mogły wywrzeć wpływ na jej treść. Przenosząc te uwagi na grunt sprawy, sąd okręgowy stwierdził, że nie jest właściwe przyjęcie, że naruszenie procedury 
„informacyjnej” skutkować będzie bezwzględną nieważnością podjętych na zgromadzeniu uchwał. Sytuacja odmienna rodziłaby konsekwencje, które w ocenie sądu miałyby charakter spółdzielczej anarchii. Otworzyłaby niezliczone możliwości zaskarżania uchwał, które podejmowano w latach poprzednich – tylko dlatego, że w przeszłości miały miejsce podobne niedociągnięcia organizacyjne. Rezultat dla obrotu prawnego w ogólności, a dla członków spółdzielni w szczególności, byłby druzgocący – trudno nawet wyobrazić sobie skalę chaosu, z którym zmierzyć musiałaby się spółdzielnia w obliczu kolejnych pozwów i postępowań sądowych. Co najistotniejsze, podstawą takich żądań nie musiałyby być żadne zastrzeżenia natury merytorycznej. Sąd okręgowy z całą mocą podkreślił, że nie aprobuje w żadnym wypadku dowolności interpretacyjnej, czy mówiąc wprost, lekceważenia obowiązków wynikających z ustawy, jest jedynie przeciwny bezrefleksyjnemu podejściu do stwierdzonych uchybień. Przedmiotowe uchwały nie są bowiem odrębnymi bytami, tak by można było je swobodnie kasować z obrotu prawnego. Funkcjonują w obrębie większej całości – „spółdzielczej legislacji” – są z nią sprzężone i w tym kontekście wpływają na losy pozostałych jej elementów. Czynny udział członków spółdzielni w jej życiu nie polega (przynajmniej z założenia) na sprawowaniu wyłącznie funkcji nadzorczych, choć istotnie ma prowokować szeroko rozumianą inicjatywę tych członków, jako bezpośrednio zainteresowanych swoimi sprawami. Członkom spółdzielni korzystającym ze swoich uprawnień nie powinna jednak przyświecać zasada „sztuka dla sztuki”, a w ocenie sądu okręgowego to właśnie legło u podstaw przedmiotowego powództwa – trudno bowiem znaleźć podwaliny merytoryczne do skarżenia uchwał, jeśli sama powódka w toku rozprawy przyznała bezceremonialnie, że wadliwie zwołane zgromadzenie to jedyny powód wystąpienia z powództwem i wskazała, że w istocie kwestionuje jedynie cel przeznaczenia nadwyżki bilansowej. W toku rozprawy powódka wskazała wyraźnie, że nie mogła się zgodzić z podziałem nadwyżki bilansowej – kwestionowała jedynie jej przeznaczenie, podając, że gdyby miała czas, to złożyłaby projekt uchwały co do alternatywnego przeznaczenia tej nadwyżki. Powódka zatem jednoznacznie stwierdziła, że celem samym w sobie było zakwestionowanie ważności zgromadzenia jako takiego, a nie treści uchwał podczas niego podjętych. Powódka chciała choćby potencjalnie mieć możliwość skorzystania z przysługujących jej uprawnień, a tego w swojej ocenie została pozbawiona.

uwaga!

Czynny udział członków spółdzielni w jej życiu nie polega (przynajmniej z założenia) na sprawowaniu wyłącznie funkcji nadzorczych, choć istotnie ma prowokować szeroko rozumianą inicjatywę tych członków, jako bezpośrednio zainteresowanych swoimi sprawami. 


Przesłanki do uchylenia uchwały walnego zgromadzenia

     Kontynuując rozważania prawne, sąd okręgowy wskazał też na uchwałę połączonych Izb Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 23 listopada 1973 r. (sygn. akt: III PZP 38/72), zgodnie z którą „[…] uchwała walnego zgromadzenia […] może być uchylona przez sąd na takiej podstawie, że walne zgromadzenie zostało zwołane w sposób sprzeczny z prawem, jeżeli wadliwość była w takim stopniu poważna, że w okolicznościach sprawy mogła mieć wpływ na treść uchwały, i dalej, że zarzuty formalne, zgłoszone obok merytorycznych, nie mogą mieć decydującego wpływu na wynik sprawy z punktu widzenia jej celu”. Sąd stwierdził, że nie ma wątpliwości, że przy zwołaniu walnego zgromadzenia naruszono termin wyłożenia materiałów do zapoznania. Nie ma również wątpliwości, że powódka nie podjęła nawet próby wykazania wpływu tego uchybienia na treść zapadłych uchwał. W konsekwencji sąd okręgowy nie znalazł podstaw do ich uchylenia wyłącznie z powodu uchybienia proceduralnego mającego miejsce na etapie obwieszczenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Podzielił przy tym pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt: I ACa 1559/13), że uchybienia natury formalnej, które miały miejsce przy podjęciu uchwały, uzasadniają uchylenie tej uchwały tylko wówczas, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na jej treść.

WAŻNE!

Uchybienia natury formalnej, które miały miejsce przy podjęciu uchwały, uzasadniają uchylenie tej uchwały tylko wówczas, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na jej treść. 

 

Argumenty w apelacji

     Powódka wniosła apelację od wyroku sądu I instancji, 
zaskarżając go w całości. Wyrokowi zarzuciła m.in. naruszenie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że 21-dniowy termin przewidziany dla wszystkich dokumentów i czynności wymienionych w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni stanowi „procedurę informacyjną”, którego naruszenie pozostaje bez wpływu na ważność spornych uchwał, podczas gdy to uchybienie skutkowało ograniczeniem uprawnień powódki w zakresie zgłoszenia projektów uchwał i żądań, mogących wpłynąć na treść spornych uchwał, co powinno skutkować stwierdzeniem ich nieważności lub uchyleniem w całości. Wskazała również na naruszenie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wyłożenie wszystkich materiałów objętych zawiadomieniem o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni w terminie 14 dni odpowiada prawu, w sytuacji gdy narusza to ustawowe uprawnienia powódki jako członka spółdzielni do ich weryfikacji oraz zgłaszania w terminie do 15 dni przed dniem walnego zgromadzenia własnych projektów uchwał i żądań w zakresie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad.

Postępowanie w sądzie apelacyjnym

     Sąd apelacyjny, rozpatrując apelację, zwrócił uwagę, że problemem w tym postępowaniu jest, czy miały wpływ na podjęcie zaskarżonych uchwał uchybienia proceduralne przy zwoływaniu walnego zgromadzenia, którego pierwszy termin został wyznaczony na dzień 30 maja...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy